19e eeuw WXYZ        
Achternaam Voornaam Regiment en/of garnizoensplaats Datum/Jaar Bijzonderheid en bron                              413
Waad
Bernhard Geb. Gersan (Zwitserland), zoon van Melchior Waad en Anna MariaEickhoven. Fuselier res. bat. 18e afd. infanterie. Laatst wonende te Antwerpen. 11-1-1836 Overleden te Vlissingen, 34 jaar
Isis Zeeland
Waage
Carl Geb. Parshem (India?), 25 jaar. Stafmuzikant 1839 Geregistreerde te Breda.
1e afd. Infanterie Isis Breda
Waal, de Cornelis Geb. Hontenisse. Marinier 2e klasse 5-2-1875 Overleden te Kotta Radja (Ned. Indie)   Isis Zeeland
Waalbeeq Leendert Zoon van Francois Waalbeeq en Jacqueline Stoel. Garde-cote(kustwachter) 1-5-1812 Overleden te Elkerzee, 24 jaar   Isis Zeeland
Waanders Hendrik Marinus Geb. ’s Hage, 22 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Waarsdijk Abraham Geb. 23-3-1820 Amsterdam. Marinier, Korps 1839  Hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairenwelke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij
Mariniers rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire
stand, zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van
de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes
van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk
voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen
weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz.
15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur
Ogen en Haar enz.   Friesland   Website
Waazsenburg Pieter Geb. Leiden, laatst gewoond hebbende te Leiden. 30-1-1837 Overleden te Koempoelang (Id)
Flankeur De Indische Navorscher
Wachter
Jacob Geb. Antwijl (Antweiler), 21 jaar. Kanonnier 2e klas 1829 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Wachter, de
Henrij Geb. Anbeck, departement de la Dijle. Fusilier 11-6-1811 Overleden te Middelburg   Isis Zeeland
Wachter, de
Petrus Josephus Geb. 10-3-1799 Merchten. Flankeur bij het 10-8-1838 “Bij vonnis van den krijgsraad te Amboina, van den
Algemeen depot 21. Mei 1834, ter zake van den kapitein zijner
kompagnie Bury, met woorden en gebaarden te
hebben beleedigd, en zich werkelijk te hebben verzet
tegen den korporaal Langenschadte, veroordeeld
zijnde tot doodstraf met den kogel, is dat vonnis bij
sententie van het Hoog Militair Geregtshof in Indië,
Aldus opgemaakt, van den 6. Januarij daaraanvolgende gecorrigeerd,
naar de opgaven van den Minister van Koloniën ontvangen. en de straf veranderd in drie jaren kruiwagenstraf,
‘s- Gravenhage, den 10. augustus 1838. met vervallenverklaring van den militairen stand”.
De Directeur-Generaal van Oorlog H.R. Trip De Indische Navorscher
Wachtmans Cornelis Soldaat, uit Etten 4-11-1833 Vader teRucphen, moeder Maria Mol  
Isis Roosendaal
Waegemans
Johannes Frans Geb. Heersveld, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Waeser
Johan Joris Geb. Engelberg, 24 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Wagemakers
Henricus Geb. Meerle, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Wagemans Dionisius Geb. Kartenshove (Limburg), zoon van Martinus 13-9-1847 -Overleden te Veere
Wagemans en Anna Maria Ore. Gepensioneerd -Partner : Jacoba Luxemburg
militair Isis Zeeland
Wagenaar Gijsbertus Geb. Kampen, 41 jaar. Kanonnier 1829 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Wagenaar Jan Feddes -Plaatsvervanger in het 4e Bataillon Art. Bat. Mil. voor Andries DirksZandra 1825 Website
-Plaatsvervanger voor (Andenes??) Dirk Zandstra, afdeling 3ebataillon Artillerie Nat. Militie. Jaar
1825 Hij staat vermeld in een document met 9 kolommen
informatie genaamd Nominative Staat der Manschappen die
overeenkomstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817,
van de hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande
Armee zijn overgegaan.  Friesland   Website
Wagenaar Lodewijk Geb. 20-3-1808. Militair 30-7-1835 Huwelijk te Nijmegen met Cornelia van Aanhout,
geb. 1-1-1809 Haarlem, dochter van scherprechter
Hermanus van Aanhout   Genlias
Wagenaere
Paulus Andreas Geb. Brugge, 21 jaar. Sergeant majoor 1° comp. 14-1-1824
Huwelijk te Ieper met  Amelia Josephina
1 bat. afdeling Infanterie, in garnizoen te Ieper. Theresia Didier, geb. Ieper, breister.
Getuigen: Pieter Jacobus Pombreu, 29 jaar, sergeant bij
dezelfde afd. en Philippus Meuris, 37 jaar, tambour bij
dezelfde afd.,  in garnizoen te Ieper  
Met dank aan Marc van Damme
Wagener
Machiel Geb. ca 1770 te Nienits bij Praag (Nynice, richting 11-5-1800 -Ondertrouw te ’s-Gravenhage met Maria Margaretha
Plzen) in Tsjechie. Grenadier en militair
Eijgelscheim / Eigenzin / Eigenheim,
geb. ca 1769 te Kirchheim
25-5-1800 en ovl. 19-9-1834 te Amsterdam.
-Huwelijk te ’s-Gravenhage
1807 -Overleden   Met dank aan Bart Vrients
Wagener Paul Geb. Beningen, laatst gewoond hebbende te Leiden. 18-5-1837 Overleden te Weltevreden (Batavia, Id)
Fuselier De Indische Navorscher
Wageningen, van Emanuel Geb. ’s Hertogenbosch, 19 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Wagner
Adam Geb. Catteval, departement du Mont Tonnere. 17-11-1811 Overleden te Middelburg 
canonnier  Isis Zeeland
Wagner
C.M. Geb. Horkheim, laatst gewoond hebbende te 10-1-1837 Overleden te Fort de Kock (Sumatra, Id)
Amsterdam. Korporaal De Indische Navorscher
Wagner Frederik Hendrik Geb. Amsterdam, 19 jaar. Kadet 1829 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Wagner Johann Henrich Gepensioneerd  Soldaat 1819 Is in het grootboek van militaire pensioenen no. 827
ingeschreven als overleden op den 25e November
1819 te Leeuwarden. Friesland   Website
Wagner Johannes Coenraad Kapitein - adjudant 7-11-1842 Vader te Bergen op Zoom, moeder Debora Johanna
de Bruijn. Waarschijnlijk verhuisd naar Utrecht.
Markiezenhof
Wagner, van / de Johannes Emanuel / -Geb. Bern (Zwitserland). De man was in Zwitserse dienst.  Inf.Rgt. 748j*? 21-6-1796 -Huwelijk te Breda met Johanna Hugona Bolten
*
-
- 12-7-1798 -Vader te Breda, moeder Hugona Johanna Bolten
/ - (dochter Maria Dina Johanna gedoopt)
- 30-12-1800 -Partij in akte (testament) te Breda  
- 22-7-1802 -Vader te Breda, moeder Hugona Johanna Bolten 
- (zoon Frederik Carel Hugo Govert gedoopt)
- 7-4-1803 -Partij in akte (inventaris) te Breda
Johan Immanuel - 1-6-1803 -Partij in akte (verzegeling) te Breda
Wagner - 8-9-1803 -Beambte (sequestor) te Breda
- 14-9-1803 -Partij in akte (ontzegeling) te Breda
- 7-10-1803 -Partij in akte (rekening) te Breda
- 26-10-1803 -Partij in akte (renunciatie) te Breda
- 30-12-1803 -Partij in akte (inventaris) te Breda
- 19-1-1804 -Idem
- 20-2-1804 -Partij in akte (testament) te Breda  
- 15-2-1805 -Partij in akte (procuratie) te Breda  
- 18-2-1805 -Partij in akte (verzegeling) te Breda
- 21-2-1805 -Partij in akte (ontzegeling) te Breda
- 28-2-1805 -Partij in akte (inventaris) te Breda
23-6-1805 -Vader te Breda, moeder Hugona Johanna Bolten 
- (dochter Johanna Hugona Woutherina Wilhelmina ged.)
- 25-6-1805 -Partij in akte (schuldbekentenis) te Breda
- 6-8-1805 -Partij in akte (procuratie) te Breda  
16-11-1806 -Vader te Breda, moeder Hugona Johanna Bolten
- (zoon August Willem Emanuel gedoopt)
- 25-4-1808 -Partij in akte (schuldbekentenis) te Breda 
- 14/19-12-1808 -Hugona Johanna Bolten  ovl./begr.  te Breda
Emanuel / - 2-1-1809 -Vader te Breda (dochter Ottilia Hugona gedoopt)  
22-9-1809 -Partij in akte (verzegeling) te Breda   Isis Breda
1823? -Overleden. Nalatende Johanna Hugona Woutrina
Wilhelmina 17 jaar; August Willem Emanuel 16 jaar;
Ottilia Hugona 14 jaar
28-4-1823 -Benoeming van een toeziende voogd
Getuigen: Bernard Victor Gabriel van Wattewijl, kapitein;
Ludwig Tschauner, 1e luitenant; Eduard Fredrik Schafter,
2e luitenant; Eduard von Tschiffely, kapitein; Clemens
von Stürler, 1e luitenant; Joseph George Ignace Favrot,
Jean Emanuel -Majoor, in garnizoen te Grave 1e luitenant en toeziend voogd.   Archieven.nl      
-Idem 27-5-1823 -Partij in akte (inventaris) te Breda
5-6-1823 -Partij in akte (meubilaire verkoop) te Breda      Isis Breda
Wagner, de Otto Samuel -Gepensioneerd Genaraal Major te Breda 22-9-1809 -Partij in akte (verzegeling) te Breda
- 23-9-1809 -Overleden
-Gepensioneerd Generaal Majoor. 26-9-1809 -Begraven te Breda
-Idem 27-9-1809 -Partij in akte (inventaris + ontzegeling) te Breda   
Isis Breda
Waha François Joseph Ca 1835 -Vader te Delft, moeder Sophia van Dreumel
 ?
-Tamboer Majoor bij de 7de afdelingin Utrecht in à 1837
2-6-1840 -Vader van overleden kind te Utrecht, moeder idem
12-10-1842 -Vader te Leeuwarden, moeder idem
24-6-1847 -Vader te Nijmegen, moeder idem
-Militair 9-7-1849 -Vader van overleden kind te Nijmegen, moeder idem
Genlias   Met dank aan Didier Coppens
Wal, de M. Siderius Schutter 1825 Verzoek om ontslag uit de Schutterij te
Leeuwarden enz.   website
Wal, van Gerben Sieres Geb. Terwerd, laatst gewoond hebbende te Leeuwarden. Flankeur 24-12-1836 Overleden te Banjoemas (Id)
De Indische Navorscher
Wal, v. d. Luitjen Gosses Dantumadeel, 8e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
-Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
1825 van de Militie voor de lichting 1825.    Friesland   Website
Wal, van der David -Geb. 21-3-1802 Leeuwarden. Tweede kanonnier bij het personeel der artillerie in Oost-Indië -“Bij vonnis van den Krijgsraad te Semarang, van den
11den Julij 1833, veroordeeld zijnde, tot doodstraf met
den kogel, ter zake van insubordinatie, door het toe-
brengen van eenen slag in het aangezigt van den
korporaal Schild, is dat vonnis bij sententie van het
Hoog Militair Geregtshof van Neêrlands Indië, van den
8sten October daaraanvolgende gecorrigeerd, en de
straf veranderd in vijf jaren kruiwagenstraf, met
-Aldus opgemaakt, naar de opgaven van den Minister vervallen verklaring van den militairen stand”.
van Koloniën ontvangen. 9-7-1839 -Is na geëindigde kruiwagenstraf, met het schip ‘Olivier
‘s- Gravenhage, den 9. Julij 1839. van Noord’ (schipper G. de Jong) naar Nederland terug
De Directeur-Generaal van Oorlog H.R. Trip. gezonden en den 18den April ll. In het Nieuwe Diep
aangekomen.   De Indische Navorscher
Wal, van der Jaques Fuselier in het Regiment van Ligne 9-9-1813 Overleden te Brunswijk  Tresoar
Waldburger Johannes Flankeur 31e Regiment Zwitsers 28-9-1822 Vader te Bergen op Zoom, moeder Anna Catharina Brieir 
?
Markiezenhof
Walf, v. d. Johannes Geerts Franeker,  8e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825.    Friesland   Website
Walhorst
Johan Christiaan Geb. Leipzig, laatst gewoond hebbende te Amsterdam. Korporaal 16-12-1836 Overleden te Weltevreden (Id)
De Indische Navorscher
Wall, van der Carel Emilius Geb. Zundert, 44 jaar. Kapitein Artillerie 1829 Echtgenoot van Jean Ja. de Paravicinie, geb. Wassenaar.Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Walle, van de Charles Benoit Lieutenant de la brigade de la douane 25-10-1810 Vader van overleden kind te Axel, moeder
Theresia Gijsels   Isis Zeeland
Walles Johannes Alexander Geb. Zierikzee, 41 jaar.  Kanonnier 1829 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Walrave Willem Geb. Goes, 27 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Walter
Frans Joseph Geb. Roggenburg, 33 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Walther Georgius Peter Sergeant bij het 1e Bat. 1e afd. Noord Hollansche Schutterij, alhier in cantonnement 6-2-1833 Vader van overleden kind te Gemert, moeder
Theodora Henken   Isis Brabant
Waltman Pieter Hendrik Geb. Middelburg, laatst gewoond hebbende te 14-3-1836 Overleden te Semarang
Middelburg. Fuselier De Indische Navorscher
Wamelen, van Martinus Geb. Schiedam, 28 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Wamsteker Johannes Isaäc 52 jaar. Marechaussée te paard 26-8-1832 Vader te Bergen op Zoom, moeder Wilhelmina Groen  
Markiezenhof
Wandemaker, de Pieter Geb. Stellendam, 24 jaar.  Soldaat 1829 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Wänhelm
Carel Eduard Geb. Manheim 20-10-1801. Fuselier bij de Oost- 1834 Uit Oost-Indië terug gezonden met het schip
Indische infanterie Johannes Arnoldus’   De Indische Navorscher
Voor méér zie: Website
Wanner Hans Jacob Geb. Wetschwyl, 26 jaar. Kanonnier 2e klas 1829 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Want Jean Geb. Sint Jansteen. Chasseur d'infanterie legere 30-9-1809 Overleden te Obrowitz (CZ)   Isis Zeeland
Wante Jan Baptist Geb. Anseghem, 29 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Wap Jan Jacobus Franciscus Leraar bij de Koninklijke Militaire Academie 25-5-1839 -Partij in akte, betr. transport
                 =? 25-5-1839 -Partij in akte, betr. testament   Isis Breda
Wapp      =? Jan Jac. Franc. Geb. Rotterdam 23 jaar. Leraar KMA 1829 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Warbes
Hindrik / Hendrik /  Heinrich Geb. Wildongen in het Waldeksche, zoon van Christiaan Warbesen Anna Maria Krummelin. -Echtgenoot van Maria Barbara Hellebrandt,
ged. 18-11-1777 Brielle (doopgetuigen: Henricus Smits
en Barbara Habets), dochter van (Joh.) Philippus Hellebrand
(zie aldaar, 18e eeuw) en Maria Magdalena Daenen
-Kinderen:
1. Johan Friedrich Heinrich Warbes, geb. ca 1806,
    ovl. 16-5-1819 Groningen
2. Wilhelmus Carolus Warbs, geb. 31-5-1808 Groningen
    (Oosterstraat)
3. Maria Magdalena Warbs, geb. 17-7-1811, Groningen,
-58 jaar. Gepensioneerd tamboer maitre     ovl. 15-12-1811 Groningen
10-4-1815 -Overleden te Groningen
Alle Groningers   Met dank aan Ronald Hellenbrand
Voor méér: zie   website
Warmelo Rudolph Antonie Militair 7e regiment Infanterie 31-3-1851 Lidmaat te Breda   Isis Breda
Hieronijmus
Warmelo, van Willem Lambertus Geb. 19-3-1831 Gouda. Kapitein bij het Oost Indisch Leger 24-6-1867 Overleden te Batavia
Isis Vlaardingen
Wamsteker Willem Geb. 28-4-1814 Rheden, zoon van Willem Huwelijk te Nijmegen met Wilhelmina Joanna Krewer,
Warmsteker en Maria de Haas. Militair geb. 22-5-1801 Nijmegen Genlias Met dank aan Hans Meijer
Warnas Hermanus Johannes Gerardus Sergeant bij de artillerie Militie 28-8-1823 -Vader te Bergen op Zoom, moeder Maria Linders
20-12-1823 -Bij huwelijk is het kind gewettigd   Markiezenhof
Wassenaar Beert Ayens Franeker, Afd. Curassiers 3 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825.    Friesland   Website
Wassenaar Catwijck, van Otto Geb. Nijmegen, 16 jaar. Kadet KMA. Ouders wonen te Ede 1839 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Wassenberg, van Gerard Keizerlijke Douane 6-4-1812 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Cornelie Brinkhuizen   Markiezenhof
Water, te Gerardus Adrianus Martinus Geb. 10-1-1823 Middelburg, zoon van onderstaande Vanaf mei 1863 Wonende in/aan de Plantage te Amsterdam en is
Willem. Luitenant der mariniers daar overleden op 2-11-1863
Bevolkingsregister Amserdam   Met dank aan Trudy Ohm
Water, te Martinus Siggesma   Geb. Sluis. Opperwachtmeester van het 4e regiment 22-6-1831 -Overleden te Den Haag in de garnizoensziekenzaal,
ligte dragonders. 23 jaar   Isis Zeeland
Water, te Willem Vader van bovenstaande Gerardus Adrianus 22-3-1838 Overleden te ’s-Hertogenbosch   Isis Zeeland
Martinus. Sergeant Majoor
Watson Christiaan Geb. Zutphen, 50 jaar. Gepensioneerd kapitein 1829 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Watson Willem Gideon Geb. Breda, 40 jaar. Gepensioneerd kapitein
-Echtgenote Johanna Wagehaals, geb. Samarang.
1829 -Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Wattenwyl, van Johan Gabriel Alexander Geb. ’s Hertogenbosch, 16 jaar. Kadet KMA. 1839 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Ouders wonen te Leiden
Wattez
Pieter Antonij Geb. Oije, Departement du Pas de Calais,  24 jaar, 04-10-1802 Huwelijk te Aardenburg met Clara Tanneke Rietveld,
(Pierre Antoine?) zoon van Antonij Alexander Wattez en Maria geb. 13-1-1783 Aardenburg   Isis Zeeland
Magdalena de Lhaij. Luitenant der Douanes
Wattier
Pierre Geb. Bedon, departement de Jemmappes. Fusilier 23-1-1812 Overleden te Middelburg   Isis Zeeland
Weber Albertus David Geb. Pylon, 51 jaar. Majoor 1e afdeling. 1839 -Echtgenoot van Anna Maria Elisabeth Tuckerman,
geb. Demerary (Brits Guyana).
-Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Weber
Jans Jacob Geb. Siblingen (Zwitserland), 25 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Weber Johan Julius Huzaar 4-11-1805 Kind Engeltjen gedoopt te Wildervank, moeder Grietje-
Archieven.nl   Met dank aan Ronald Hellenbrand
Weber Paulus Fuselier Bataillon van Linie 10-1-1817 Vader te Bergen op Zoom,  moeder Elisabeth Elisen  
Markiezenhof
Webersbergen C. Geb. Aulerstadt in Beijeren. Jager bij het 27ste bataljon jagers in deWest-Indië “Uit hoofde van dronkenschap en aanhoudend slecht gedrag, zoodat hem het verrigten der dienst op de buitenposten niet kon vertrouwd worden, heeft men de eerste scheepsgelegenheid bestemd, om hem, als onbekwaam om langer te blijven dienen, naar het Algemeen depôt der Landmagt nr. 33 terug te zenden”.
eigenlijk De Indische Navorscher
genaamd Kop Aldus opgemaakt, naar de opgave, deswegens, van den
Jurgens Minister van Koloniën ontvangen. 9-10-1839
‘s- Gravenhage, den 19. October 1839. De Directeur-Generaal van Oorlog, H.R. Trip.
Weckesser
F.W. Geb. Buckelbourg, 31 jaar. Muzikant KMA 1829 Echtgenoot van Ma.Ta. de Wale. Geregistreerde te Breda.  Isis Breda
Wee, van der Gisbertus Geb. Oosterhout (N.Brabant).  Zoon van Gisbertus 6-11-1833 Huwelijk te Sluis met Elisabeth Philippina Goons,
van der Wee en Wilhelmina Roelen. Sergeant bij geb. Middelburg   Isis Zeeland
de 3e compagnie reserve Bataillon der
9e afdeeling Infanterie in bezetting te Sluis.
Weekers / Godefridus Ged. 8-1-1808 Mierlo.
Weeckers /  -Als loteling van de lichting 1827 opgenomen in
Wykers het leger 1827
-De krijgswetten voorgelezen en ondertekend       à 14-5-1827
-Ingedeeld (voor de duur van 5 jaar) bij de 4e
compagnie van het 2e bataljon van de 13e              à 17-5-1827
afdeling infanterie (later 3e afdeling infanterie
geworden volgens bronnen)
-Uiterlijke kenmerken opgenomen in zijn stamboek:
Aangezigt: lang; Voorhoofd: hoog en rondOgen: bruin;
Neus: dikMond: groot; Kin: spitsHaar: lichtbruin;
Wenkbrauwen: lichtbruinMerkbare teekenen: geene;
Lengte: 1 el, 5 palm, 9 duim, 8 streep
-In november 1830 (Belgische Opstand) in kampe-  1830
ment te Valkenswaard, ingekwartierd.  Hij deser-
teert die maand, en verklaarde later dat hij “gede-serteerd is uit hoofde hij wegens zijne kwade
voeten niet in staat was verder te marcheren.”                           Met dank aan Inge Schepers
-Via Mierlo en Weert (waar zijn grootvader vandaan
kwam) naar België (omgeving Turnhout) gevlucht
-Meldt zich vrijwillig bij de marechaussee te          à
Eindhoven (maar niet op tijd voor een generaal  26-6-1840
pardon)
-In het Huis van Bewaring te Eindhoven gekomenà
-Moest voor de commandant van de marechaussee  2-7-1840
in Den Bosch verschijnen                                            à
-Verschenen voor de krijgsraad                                 à  4-7-1840
-Oom (burgemeester van Mierlo en peetoom van  24-7-1840  Ter dood veroordeeld (de strop)
Godefridus) Franciscus Ververs doet een verzoek  8-8-1840
om gratie bij de koning, en legt daarbij de nadruk
op het feit dat Godefridus al jong wees was en
dus “verstoken van vaderlijke adviezen”.
-Het verzoek om gratie wordt in behandeling
genomen, en de doodstraf wordt omgezet in een
“kruiwagenstraf” voor de duur van tien jaar.
19-2-1848 -Huwelijk te Mierlo met Justina (Francina)
van der Velde, ged. 9-9-1810 Lierop, dochter van
Johannes van der Velde en Justina Kauwenberg,
overleden 24-11-1884 Mierlo.
1-8-1879 -Overleden te Mierlo
Weele, van Cornelis Geb. Baarland, 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Weenen, van Philippus Geb. ’s-Gravenhage, laatst gewoond hebbende te 24-5-1837 Overleden te Weltevreden (Batavia, Id)
Weltevreden. Stokkeknecht De Indische Navorscher
Weener Gerrit Geb. 19-6-1831 Amsterdam. Soldaat Oostindisch Leger 1851 Wonende in de Suikerbakkerssteeg te Amsterdam
Bevolkingsregister Amsterdam   Met dank aan Trudy Ohm
Weerd Everd Jans Geb. 8-10-1803 Menkeweer. Sergeant majoor 7-1-1836 Huwelijk te Groningen met Margaretha Johanna Clamer(1809-?).   Met dank aan Ronald Hellenbrand
Weert, van Martin Henri Geb. ’s Hertogenbosch, 17 jaar. Soldaat 1829 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Wegenhuizen Johannes Cornelis Geb. Zutphen, 35 jaar. 1e luitenant 1e afd.Infanterie 1839 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Wegman Henrich Geb. 13-4-1807 Barensweel(?). Fuselier bij de Oost-Indischeinfanterie 1836 Uit Oost-Indië teruggezonden met het schip “Phenomene”  De Indische Navorscher
Wehrby Jacob Geb. Lipperwyl, 30 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Wehrlij
Heinrich Geb. Kattingen, laatst gewoond hebbende te 8-4-1836 Overleden te Kedong Kebo (Bagelen) (Id)
’s-Hertogenbosch. Fuselier De Indische Navorscher
Weide, van der Cornelis Geb. Zierikzee, 26 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Weidman
Jacob Geb. Embracht, 26 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Weiffenbach Heinrich Geb. Alrei in Rhein-Hessen, 30 jaar. Leraar KMA 1829 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
                =?
Weiffenbach =?
W. Geb. Alzey bij Mentz, 30 jaar. Leraar KMA 1829 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Weij Johannes Geb. Hontenisse, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Weije, van der Jean Geb. Biggekerke. Fusiler a la J. Compagnie 6 Bataillon, 23e Regimentde ligne. 20-3-1813 Overledene in het Hopital Militair de St. Omer
Isis Zeeland
Weijer, van de
Thomas Antoine Geb. Gand (Gent), zoon van  Francois Barthelemi 13-5-1812 Huwelijk te Retranchement met Marie Jeanne Rogge,
van de Weijer en Jeanne van Havermaete. Lieutenant de Brigade des binnen jagt. geb. Philippine   Isis Zeeland
Weijers Hendrik Geb. Gorinchem, 27 jaar. Wachtmeester KMA 1839 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Weijers
Petrus Geb. Turnhout, 26 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Weijhen / Weijnen
Josephus -Geb. 16-2-1785 Melsele. Fuselier bij het Algemeen 18-5-1838 -“Is bij vonnis van den Krijgsraad te Samarang van
depôt van het leger in Indië den 4den Mei 1835, geconfirmeerd bij sententie van
het hoog militaire gerechtshof in Neerlands Indië van
-Lengte 1 el, 7 palmen, 0 duimen, 7 strepen, aange- den 19den daaraanvolgende, ter zake van desertie
zicht lang, voorhoofd vierkant, oogen grijs, neus van post als schildwacht, veroordeeld zijnde tot vier
spits, mond middelmatig, kin rond, haar zwart, jaren kruiwagenstraf met vervallen verklaring van den
wenkbraauwen zwart. Website militairen stand. Is aan den veroordeelde bij besluit
van den Goeverneur-Generaal van Neerlands Indië,
van de 8sten Julij 1837, nr. 6, kwijtschelding verleend
van den nog onvervulden straf”.
Aldus opgemaakt, naar de opgaven van den -Nadat de voormelde kruiwagenstraf geëindigd was,
Minister van Koloniën ontvangen. is hij met het schip Koningin der Nederlanden, schipper
’s-Gravenhage, den 18. Mei 1838. F. Sipkes, naar Nederland teruggezonden, en in de laatste
De Directeur-Generaal van Oorlog helft der maand Maart laatstleden te Hellevoetsluis aangekomen.   De Indische Navorscher
H.R. Trip
Wei(j)mar Schultz Christoffel Pieter - Geb. ’s Gravenhage, 16 jaar. Kadet 1829 -Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
-Geb. ’s Gravenhage, 26 jaar. 1e luitenant 2e Bat. Jagers 1839 -Idem
Weijmuller Nicolaas Geb. Walkeningen, 41 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Weijns
Pieter Joseph Geb. Antwerpen, 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Weijs, de Petrus Geb. Oosterhout, 25 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Weijst, van der Martinus Geb. Uden, 19 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Weijsters Nicolaas Geb. Nijmegen, laatst gewoond hebbende te 28-1-1837 Overleden te Soerabaja (Id)
Nijmegen. Sergeant De Indische Navorscher
Weijten Franciscus Geb. Beerendricht, 23 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Weiler Jan George Geb. Diekirch, 24 jaar. Leraar KMA Echtgenoot van Maria T.F.J. Degueldre, geb.Hoey.
Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Weimer Petrus Geb. en laatste gewoond hebbende te Alkmaar, 30-12-1837 Overleden op de garnizoensziekenzaal te Breda. 
oud 26 jaren zoon van George Weimer en Geertrui Aangifte door:Hendrik Elich, Oppasser en Majoor van de
Kopenaar. Fuselier bij de 3e compagnie 2e Garnizoens Ziekenzaal, 48 jaren enAntonie de Jongh,
bataillon der 5e afdeling Infanterie oppasser in gemelde ziekenzaal, oud 38 jaren.
Met dank aan Hans Schutijser
Weis Jacob Geb. ca 1799. Korporaal 18de afdeling infanterie, -
reserve bataillon op  à 15-9-1832
Weis / Wijss
Joseph Geb. 28-4-1810 Buhren, Zwitserland. Fuselier bij 3-7-1838 -“Is bij vonnis van den Krijgsraad te Weltevreden, van
het Algemeen depôt van het Indisch leger den 17. Augustus 1836, geconfirmeerd bij sententie
van het hoog militair gerechtshof aldaar van den
15. November daaraanvolgende ter zake van
insubordinatie, door met woorden en gebaarden te
beleedigen, en zich werkelijk te verzetten, tegen meer
dan één, van zijn meerderen in rang, met verzachtende
omstandiheden, veroordeeld, tot één jaar kruiwagen-
straf, en vervallen verklaring van den militairen stand”
Aldus opgemaakt, naar de opgaven van den heer 28-5-1838 -Na geëindigde kruiwagen straf, met het schip
Minister van Koloniën ontvangen. De Rhijn, schipper C. Brandligt naar Nederland
’s Gravenhage, den 3. Julij 1838. teruggezonden, en den 28. Mei ll., in het Nieuwe diep
De Directeur-Generaal van Oorlog H.R. Trip aangekomen   De Indische Navorscher
Weisfelt Willem Adjudant onderofficier 20-6-1894 Vader te Bergen op Zoom, moeder Dina Frederika Pieternella Dhaenens. Waarschijnlijk vertrokken naar Rotterdam (militie)   Markiezenhof
Weissenbruch
Carel Christiaan Geb. Nassau, 69 jaar. Gepensioneerd majoor 1829 -Echtgenoot van Jacoba Helena van Polanen,
Beroep/Functie: gepensioneerd majoor geb. Rotterdam.Geregistreerde te Breda.  
-Geb. Nassau Saalbruck,  79 jaar. Gepensioneerd majoor 1839 -Idem   Isis Breda
Weitekamp Hendrik Geb. 7-11-1837 Amsterdam. Soldaat 1853-1854 Wonende in de Nieuwezijds Armsteeg te Amsterdam
Bevolkingsregister Amsterdam   Met dank aan Trudy Ohm
Wel Antonius Geb. Eintraaten. Fourier Rijdende Artillerie 1829 Echtgenoot van Jacoba Meijnders, geb. Tilburg.  Geregistreerde te Breda. Isis Breda
Welbergen Douwe Geb. Amsterdam, 23 jaar. Tamboer 1829 Geregistreerde te Breda. Isis Breda
Well, van de Antonius Geb. Straathem (Stratum?), 31 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda. Isis Breda
Welle
Denis Geb. Luik/Liege, 39 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda. Isis Breda
Welle Johannes Geb. Klundert, 36 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda. Isis Breda
Wels Marcus Luitenant ter Zee 26-10-1824 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Maatje Willemina Cars   Markiezenhof
Welsink Hermanus Geb. ’s Gravenhage, 20 jaar. Kadet 1829 Geregistreerde te Breda. Isis Breda
Welten Wilhelmus Geb. en wonende Bakel, 31 jaar, zoon van Antonij Welten en Joanna Maria Derks, ongehuwd. 7-8-1832 Overleden te Bakel en Milheeze?
Timmerman bij 3e Bat. 3e Afd. Noordbrabantsche Schutterij BHIC
Wenckebach =? Guillaume Geb. 's Hage 36 jaar. Lector KMA 1839 Echtgenoot van Eva Rouffaer, geb. Rotterdam.
Geregistreerde te Breda. Isis Breda
Wenckebach =? Wm. Geb. ’s Gravenhage, 25 jaar. Leraar KMA 1829 Geregistreerde te Breda. Isis Breda
Wenckelbach C. Militie Commissaris  1822 Zijn declaratie van reis en verblijfkosten wegens de naloting voor de Milietie van Jacob Faber Hogerwerf van Kollum en Bernardus Hillen, overeenkomstig Art. 13 van de wet van den 21e april , 1820.    Friesland   Website
Wendelaar Daniel Gepensioneerd sergeant te Kampen 18-10-1814 Koper in eenTransport van onroerend goed te Kampen
Kampen notariëel, inv.nr. 565
Wendt Jan Simon Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te 19-6-1837 Overleden te Amboina (Id)
’s-Hertogenbosch. Kanonnier De Indische Navorscher
Wening, van Jan Everts Geb. Groningen, 36 jaar. Kanonnier 1e klas 1829 Geregistreerde te Breda. Isis Breda
Wenniger Johan Wilhelm Geb. Steenbergen, 21 jaar.  Militair 1829 Geregistreerde te Breda. Isis Breda
Wensveen Adrianus Geb. Wassenaar, 25 jaar. Officier van gezondheid 1829 of 1839? Geregistreerde te Breda. Isis Breda
Wentholt ? Geb. Arnhem, 27 jaar. Officier bij de Jagers 1839 Geregistreerde te Breda. Isis Breda
Wentzel Gerrit Geb. 13-2-1806 Amsterdam. Hoornblazer bij de Oost-Indischeinfanterie 1836 Uit Oost-Indië teruggezonden met het schip “Phenomene”  De Indische Navorscher
Werer Jan Baptist Geb. Heijst op den Berg, 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda. Isis Breda
(Wever?), de
Werf, van der Jan Geb. Noord-Welle, 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda. Isis Breda
Werf, van der Jan Fransens 21 jaren. Flankeur bij de 1ep. Van het 1e Balaillon 1825 Thans met verlof. Kastmakersknecht te Dokkum enz.
8ste afd. NationaleInfanterie Hij is wegens mishandeling enz. gevangen gezet in het
huis van correctie te enz. Friesland   Website
Werff, van der Yzaak Sergeant bij de artillerie Militie 1-7-1822 Vader te Bergen op Zoom, moeder Agatha Ykel.Waarschijnlijk verhuisd naar Utrecht   Markiezenhof
Werken, van der Jan Gijsbert Geb. Gameren (Gld), 21 jaar. Soldaat 1829 Geregistreerde te Breda. Isis Breda
Werken, van der Peter Johannes Geb. Zaltbommel, 25 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda. Isis Breda
Werkhoven Dirk Geb. Voorschoten, Fuselier, 3e Cie, 2e bataillon, 1-3-1832 Overleden te Breskens, 33 jaar
9e afd. infanterie Met dank aan Nico Segaar
Werndly Johann Geboorteplaats: Thalheim, 30 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda. Isis Breda
*
?
?
Wernon Hubertus Geb. Maastricht, laatst gewoond hebbende te 27-8-1836 Overleden te Makassar (Id)
’s-Hertogenbosch. Gepensioneerd geweermaker Website
Werth Johan Christiaan Opperwachtmeester, 40 jaar 9-4-1836 Mede-aangever te Tilburg   RA Tilburg
Werthmann
Michael Geb. Brunswijk, laatst gewoond hebbende te 5-2-1837 Overleden te Koempoelang (Id)
Amsterdam. Flankeur De Indische Navorscher
Wertz Johannes Geb. in 1722. Gegageerd soldaat, gewoond 28-3-1808 Begraven te Drunen  
hebbend in het gehucht de Scheijde BHIC
Wesrik Hendrik Geb. Zwolle, 34 jaar.  Provoost in de Militaire 1822 Komt voor in een document met 7 kolommen met
gevangenis van Leeuwarden, laatste beroep Militair  veel info enz.   Friesland   Website
en wel onderadjudant  bij het 1e battaillon der 8e
afdeling Nationale Infanterie.
Wessel Gerrit Officier, 2e Luitenant bij het derde Regiment Dragonders 1815 Freerk Pieterste Koelman,  Voerman te Wolvega,
wegens het transporteren van Gerrit Wessel op order
van de Commissaris van Oorlog op 4 Februari 1814 
van Wolvega naar Oudeschoot enz  van Wolvega naar
Oudeschoot op 09-02-1814, hij is dan 2e Luitenant bij
het 2e Regiment Dragonders   enz. ,  wordt vermeld in
een document genaamd Declaratie van Kosten
opgemaakt bij mij schout van de Gemeente Wolvega
wegens onderscheidene verschoten zo van
transporteren van reisende persoonen Sampt
expressen als andere kleinigheden, tevens een
verklaring dat hij de tegoeden heeft ontvangen van
de Schout Foppe Pieters  Klijnsma. Friesland   Website
Wessel
Joseph -Geb. Bonn (aan de Rijn), 32 jaar. Muzikant KMA 1829 -Geregistreerde te Breda 
- Geb. Bonn (aan de Rijn), 40 jaar. Muzikant KMA -Echtgenoot van Jacoba Hendriks, geb. Breda. Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Wesselius Hubertus Gepensioneerd 1e luitenant te Kampen 8-3-1811 Huwelijkscontract te Kampen met Johanna ten Hove
Kampen notariëel, inv.nr. I-560a
Wesselman Antonie Ferdinand Geb. ’s Gravenhage, 41 jaar. Kapitein  Echtgenoot van Petronella Christina Maaren, geb.
St. Oedenrode. Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Wessels Bernardus Sergeant bij het militair hospitaal 23-1-1897 Vader te Bergen op Zoom, moeder Elisabeth Geers  
Markiezenhof
Wessem, van Hendrik Jacobus -Geb. 26-9-1818 Amsterdam. Officier van gezondheid Okt. 1851 tot -Wonende op de Prinsengracht te Amsterdam
april 1852
- April 1852 tot -Wonende in de Utrechtsestraat te Amsterdam
juni 1852 Bevolkingsregister Amsterdam   Met dank aan Trudy Ohm
Westdorp Cornelis Geb. St. Annaland, 22 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Westdorp Mattheus Geb. Poortvliet, zoon van Kornelis Westdorp en Neeltje van Tiggele. Ligtmatroos 23-6-1863 Akte van overlijden Poortvliet: afschrift van een verklaring van de Luitenant te Zee van Z.M. Schooner
"de Schorpioen"  ter reede van Paramaribo enz.
Isis Zeeland
Westenberg Hendrik Joan Willem Geb. Kampen, 18 jaar. Kadet KMA. Ouders wonen 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
te Zwolle
Westenberg Maximiliaan Mechtildus Geb. Deventer, 18 jaar. Kadet KMA. Ouders wonen 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
te Zwolle
Westerhof Gerrit Klasens -Geb. 22-6-1800 Leek, gem. Zevenhuizen. 22-12-1821 -Huwelijk te Zevenhuizen met Aukje Gialts / Gjolts
-Als soldaat op het schip ‘Petrus’  naar de Oost
vertrokken                                                                    à 18-4-1834
-Vrouw Aukje woonde toen met hun 3 kinderen in 3 of 9-8-1839 -Overleden (gesneuveld) te Padang
Smilde, ook met de volkstelling in 1840 woonde ze
daar Met dank aan Wim Koops
Westerhoven, Cornelis Geb. 31-10-18**. Uit Haarlem. Militair 18-6-1815 -Gewond geraakt bij Waterloo
van mei 1894 -Overleden
Gens Nostra 50, 1995; GA Amsterdam (746-2118)
Westerveen van Meteren Bernhard Theodor Anne Geb. Oude-Tonge, 15 jaar. Kadet KMA. Ouders 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
wonen te Nijmegen
Westra Harmen Aukes Schoterland, 8 e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825.    Friesland   Website
Westra Herke Pieters Te Leeuwarden.  8e afd. Infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825.    Friesland   Website
Westra Hendrik Liebes - 29-6-1815 Gesneuveld bij Valentianus Tresoar
Westra Jan Jans -Geb. 16-1-1811 Rinsumageest. -Hij was gehuwd met Maria Elisabeth Hustin
Stamboeknummer 511 Rijdende Artillerie nr. 4290:
-Bevorderd van Kanonnier 1e klas tot Korporaal à 1834
en later dat jaar tot Fourier
- Opperwachtmeester in                                           à 1843
- Doet mee aan diverse veldtochten                       à 1831-1836
Hij heeft de volgende onderscheidingen:
*Metalen Kruis
*Bronzen medaille met 12 gulden gratificatie Website    Met dank aan Bert Westra  
*Zilveren medaille.
-Bij K.B. nr. 75 wordt hem een pensioen van         à 7-9-1854
229 gulden per jaar toegekend.
4-11-1854 -Het gezin is te Den Haag ingeschreven,
komende van Leiden.
1865 -Het gezin woonde in de Casuariestraat nr. 40
te ‘s-Gravenhage
19-12-1881 -Overleden te ‘s-Gravenhage
Westra Johannes Hendrik Geb. 13-4-1866 Leeuwarden, zoon van Pieter Westra en FroukjeRoeshart. Gegevens uit het stamboek: Op 4-8-1884 in dienst gekomen bij het 1e Regiment Infanterie als soldaat met een contract van 6 jaar. Op 21-4-1885 bevorderd tot titulair korporaal en op 26-6-1885 tot korporaal. Op 304-1887 bij de Koloniale Troepen aangekomen met de rang van sergeant en een nieuwe verbintenis voor 4 jaar. 28-7-1888 Overleden te Lambaroe (Ned. Indië) .
Bij inschrijving in de militaire registers luidde het signalement van Johannes Hendrik: 1,71m lang, ovaal aangezicht, kort voorhoofd, grijze ogen, gewone mond, ronde kin, bruin haar en wenkbrouwen en geen merkbare tekenen. Liet bij overlijden 40 gulden en 36 cent na, welk
bedrag naar zijn vader werd gestuurd op het adres: Werkmanslust 154 te Leeuwarden
Website    Met dank aan Bert Westra  
Westra Jurjen Aukes Schoterland, 8 e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825.    Friesland   Website
Weter
Jacques Geb. Luxemburg 28-1-1807. Huzaar bij de Oost-Indischekavallerie 1834 Uit Oost-Indië terug gezonden met het schip
‘Stad Dordrecht’   De Indische Navorscher
Voor méér zie: Website
Wetering, van de Lambertus Geb. Rhijn Zoeterwoude, 31 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Weure Florian Sergeant-majoor in het Regiment Zwitsers nr. 29, 27-4-1823 Getuige bij het huwelijk van Ami Chrétien Robert.
?
von Jenner, in garnizoen te Grave Zie aldaar   Met dank aan Michaël Boers
Weustenraad Antoine Servais Hubert Geb. Maastricht, 20 jaar. Kadet 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Wey, v. d. Harmanus Louws Kollumerland, 8 e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825.    Friesland   Website
Wiarda Wibo Geb. Harlingen. Soldaat koloniale troepen. 15-1-1831 Overleden te Vlissingen   Isis Zeeland
Laatst wonende te Larwick (Schotland).Laatst wonende te Harlingen.
Wichers Jan Hendrik Geb. Groningen, 17 jaar. Kadet KMA. Ouders wonen te Groningen 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Wickevoort Crommelin,  van Petrus Alidus Cornelius Geb. Hoorn. 1e luitenant Rijdende Artillerie 1829 Geregistreerde te Breda. Echtgenoot van
Emmerika Catharina Sybilla Elemans,
geb.  Geertruidenberg   Isis Breda
Wieke C.F. Geb. Polier, laatst gewoond hebbende te Amsterdam. Flankeur 13-12-1836 Overleden te Koempoelang (Id)
De Indische Navorscher
Wiekelijkhof Ruth Gepensioneerde soldaat 1819 Is overleden op 30-12-1819 te Leeuwarden en uit het Militair pensioenboek no. 829 van Fl. 91 jaarlijks, geschreven jaar 1820. Friesland   Website
Wieket Bartholomeus Joseph Ge-emploijeerde bij de douane 16-9-1798 Overleden te Aardenburg   Isis Zeeland
Wiele, van Bastiaan Sergeant 12-7-1830 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Elisabeth Blees      Markiezenhof
Wiele, van der Anthoni Geb. Hoedekenskerke. Zoon van Willem van der 27-3-1811 Overleden te Westkapelle-binnen, 23 jaar oud
Wiele. Militair.  "Heeft gediend in de Compagnie de Isis Zeeland
garde Cotes" (kustwacht)
Wielen, van der Willem Geb. Hoedekenskerke, 37 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Wielinga Jacobus Sneek, 8 e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825.    Friesland   Website
Wielle, van der
Franciscus Geb. 5-5-1802 Waereghem. Tweede kanonnier bij -“Bij vonnis van den Krijgsraad te Samarang, van den
het 5e bataljon artillerie van het leger in Oost-Indië 14den Januarij 1834, ter zake van insubordinatie, door
het trekken van zijne sabel tegen den sergeant-majoor
Aldus opgemaakt naar de opgave, deswegens, 8-11-1839 Van Chastelet, veroordeeld zijnde, tot doodstraf met
van den heer Minister van Koloniën ontvangen. den kogel, is dat vonnis bij sententie van het hoog
‘s- Gravenhage, den 8sten  Novemberr 1839. militair geregtshof in Neerlands Indië, van den 8sten
De Directeur-Generaal van Oorlog, H.R. Trip. April daaraanvolgende in appel gewezen, gecorrigeerd
en de appellant veroordeeld tot vijf jaren kruiwagenstraf
met vervallenverklaring van den militairen stand”.
-Is reeds of zal volgens bestemming naar Nederland
terug gezonden worden.   De Indische Navorscher
Wiercx
Johannes Geb. Leuven, 66 jaar. Gepensioneerd militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Wiercx van Rhijn
Cornelis Geb. Bremen, 23 jaar. 2e luitenant 2e afdeling 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Wiercx van Rhijn
H.F. Geb. Bremen, 24 jaar. 2e luitenant 2e afdeling 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Wieringa C.H. Geb. Groningen, 34 jaar. Muzikant KMA 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Wieringa Jan Johannes 46 jaar, kapitein der Infanterie 29-3-1892 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Sophia Titia Reinders    Markiezenhof
Wieringen Borski, van Gerard Johannes  -Geb. 6-6-1831 Zierikzee. Officier 3e klas 1853 -Wonende op het Thorbeckeplein te Amsterdam
-Officier van gezondheid 3e klasse. Ongehuwd 1854 -Wonende in de Utrechtsestraat te Amsterdam
Bevolkingsregister Amsterdam
-Dokter in de medicijnen , officier van gezondheid 15-4-1857 -Huwelijk te ’s-Gravenhage met
Catharina Johanna Waldeck
-Wdr. 26-3-1874 -Huwelijk te ’s-Gravenhage met
Anna Maria Waldeck, zus van Catharina Johanna
Virtuele Studiezaal Den Haag   Met dank aan Trudy Ohm
Wiersma Dirk Gerrits Te Lemsterland,  8 e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825.    Friesland   Website
Wierth Johan Leonard Geb. Vaals, 23 jaar. Soldaat 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Wies Pieter Ernest Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te 3-2-1837 Overleden te Makassar (Id)
Amsterdam. Fuselier De Indische Navorscher
Wiggers Hendrik Geb, 15-10-1778. Uit Haarlem. Militair 18-6-1815 -Gewond geraakt bij Waterloo
14-11-1833 -Overleden
Gens Nostra 50, 1995; GA Amsterdam (741-1239)
Wigman Josephus Schutter sergeant bij de 5e komp. 1e batt. 2e afd. Geldersche Schutterij, gekantonneerd te Gemert 14-2-1834 Vader te Gemert, moeder Geertruijda Willemssen
BHIC
Wijck, van Jacobus Geb. Amsterdam, 49 jaar. Gepensioneerd sergeant 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Wijck, van Hendrik Geb. Nijkerk, 24 jaar. Fuselier KMA 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Wijck, van Nicolaas Sergeant bat. van linie 3-8-1818 Vader van overleden kind te Vlissingen, moeder WilhelminaHenning   Isis Zeeland
Wijck, van der Arnout Jan Bernard 1e luitenant rijdende Artillerie 16-4-1835 Ridder der Militaire Willemsorde Isis Breda
Wijck, van der August Leropold Frederik Theodoor Geb. Zwolle, 18 jaar. Kadet 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Wijck, van der Nicolaas Geb. Zutphen, 19 jaar. Kadet 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Wijdoogen H.G. Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te Amsterdam.Flankeur 27-10-1836 Overleden te Koempoelang (Id)
De Indische Navorscher
Wijgerganx Sijmon Geb. ’s Hage, 28 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Wijhe, van Abraham Geb. Zwolle, laatst gewoond hebbende te Zwolle. 5-2-1837 Overleden te Kedong Kebo (Bagelen, Id)
Beroep:? De Indische Navorscher
Wijhuijzen Jurrien Peter Geb. Amsterdam. Sergeant 4e garnizoens compagnie 8-11-1816 Overleden te Vlissingen   Isis Zeeland
Wijk, van Dirk Geb. Dordrecht, 37 jaar. Militair  1829 -Echtgenoot van Lena Jansen
-Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Wijk, van Gerrit Stamboek van de officieren, onder-officieren en manschappen van het 2e Bataillon 4e halve Brigade (in het Rijksarchief Den Haag): Geb. 1763 Deze Gerrit van Wijk (die zich dus 6 jaar jonger
Nummer                               102 voordeed dan hij was!) werd later teruggevonden in
Naam:                                  Gerrit van Wijk het Archief Rijksmarinewerrf te Amsterdam (in het
Aangenomen:                      26 Mey 1799 Rijksarchief NoordHolland te Haarlem):
Voor hoelang:                     6 jaar 5 maanden op de Nominatieve rol der ambtenaren,
Lengte op kousen:              5 voet, 6 duim, - streek. geëmploieerden en werklieden bij het departement
Ouderdom                           30 der marine te Amsterdam (1815)
Geboorteplaats:                  Kuylenburg als Houtzager - tijd van dienst: 15 - Ouderdom: 53
Van te voren gedient.         - Hij heeft daar gewerkt van tenminste april 1808 (de
By wien en hoelang:           Regiment Cavallerie 1e maand waarvan salarisstaten zijn bewaard
                                              Collo. Van Bentinck gebleven) tot juny 1822 wanneer hem het laatste
                                             10 jaar, 1 maand als Ruyter salaris wordt uitbetaald en er achter zijn naam
Daarvan afgegaan:             Paspoort den 26 July 1795 geschreven staat: gepensioneerd
Ambagt:                               Stoelenmatter 1828 -Overleden
Religie:                                 Rooms
Getrouwt en hoeveel         Met dank aan Jacobus Knol                 Website
kinderen:                             vrouw 1, kinder 1
Wanneer de tijd van
dienst verstreeken is:         26 October 1805
Wanneer en op welke         Uit het cantonnement voor
Wijze afgegaan:                  de vyand te Haskerhorne
                                             den 13 october 1799
                                             gedeserteert zonder wapens
Wijk, van Hermanus Otte Geb. Middelburg, 32 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Wijk, van Jannes Stamboek van de Onder-officieren en manschappen Geb. 1789 Register der Militaire Willems-orde, 4e klasse (Kanselarij de Nederlandse Orden, Den Haag):
van mindere graden van de 8e Afdeeling Inf.rie van Datum der benoeming:             17. Augustus 1815 no.77
Zoon van bovenstaande het Derde Bataillon Infanterie der Land-Militie (in het                                                        
Gerrit van Wijk Alg. Rijksarchief Den Haag): Namen en Voornamen             Van Wijk, Johannes,
Nummer:                                       6278 met die der ouders                   Zoon van Gerrit en Gesina
Namen en toenamen:                  Johannes van Wijk                                                   Leenderts
Vader:                                         Gerrit van Wijk
Moeder:                                       Gesina Leenders Geboorte plaats:                       Den 2-11-1789 te Zwolle
Geboren te                                  Zwolle                                                         
den:                                             29 Novemb. 1789   Datum van aanstelling               26 Juny 1805 Soldaat bij
                                                    (Moet zijn 2 november) in onderscheidene                     het 2e Regiment,
laatst gewoond te:                      Zwolle graden en van overgang           vervolgens geïncorpo -
Bij zijn aankomst bij                       naar andere korpsen:                reerd in ‘t 130e Reg.
het Corps lang:                            5 voeten, 4 duim, 2 streek                                                    28 Maart 1812 Korporaal.
Aangezicht:                                 ovaal                                                    19 Maart 1814 Soldaat
Voorhoofd:                                  rond                                                    bij het Bataillon Infanterie
Oogen:                                         bruin                                                    Nationale Militie No. 3
Neus:                                           spits                                                    25 April 1814 Korporaal
Mond:                                           ordinair                                                    6 Mei 1814 Serjant.
Kin:                                               rond                                                   
Haar:                                            bruin Gedane Veldtogten,                   1809 1810 1811 1812
Wenkbraauwen:                          bruin Onder welke Generaals,            1813 In Spanje, 1815 In
Merkbare tekenen:                       geschonden door de                                                                     bekomen wonden en                 Zuid-Nederland en
                                                     kinderziekte uitsteekende daden:                   Frankrijk, onder de orders
                                                   van den Hertog van  
Waar en op welke wijze bij         Tot de Landmilitie geroepen                                                    Wellington. Bijgewoond
het Corps gekomen en om-          in ‘t Jaar 1814. Uit het                                                   den Slag van Water­loo en
schrijving van zijn aangegaan     militie District Zwol, militie                                                   zich daarin onderscheiden
accoord:                                      Canton Steenwijk
                                                    Gemeente Steenwijk, heeft -Jannes van Wijk wordt benoemd tot veldwachter
                                                    bij de oproeping getrokken 23-3-1842 in de Grietenij Haskerland (Friesland)
                                                    No.--,  is Plaatsvervanger
                                                    voor Abraham Merkus -De medaille van St. Helena ontvangen
                                                    de Leeuwe, no 201, Ca 1857
                                                    wonende te Steenwijk
Van te voren gediend, waar       2 Regiment Hollanders 5 -Overleden te Joure                         
En hoelang, op welke wijze        Jaar ondergestoken bij het Afgegaan                                    130 Regiment 3 jaar                                      grafsteen
                                                    24-6-1872                                     
Bevordering bij het Corps            fus. 29 maart 1814, den 6 tot den graad van officier:           Mey 1814 aangesteld als
                                                     Corporaal, 21 mey als
                                                     Sergeant
Roman: In earsten dragonder          
Gedane Veldtogten                      De Campagnes in Spanjen bijgewoond. (ISBN 90-74918-10-7)                
Bekomen Wonden:                       Een schampschot aan het
                                                     hoofd Met dank aan Jacobus Knol
Uitstekende daden:                      1815 in Braband en  Website               
                                                     Frankrijk 17 augst 1815
                                                     gedecoreerd als Ridder
                                                     der 4e klasse
Wanneer en op welke                
wijze afgegaan:                          31 Mey 1817 met paspoort
Wijk, van Johannes Sergeant 3e Bat. 6e comp. infanterie militie 18-2-1815 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Geertje Christoffels    Markiezenhof
Wijk, van Neelettus Joannes Marinus Geb. Schiedam, 38 jaar. Chirurgijn-majoor 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Wijk, van Teunis Geb. 6-2-1766. Uit Haarlem. Militair 18-6-1815 -Gewond geraakt bij Waterloo
-Overleden
Gens Nostra 50, 1995; GA Amsterdam (742-1279)
Wijk, van der Frederik Johan Theodorus Geb. Zwolle, wonende te garnizoen Bergen op 3-3-1801 Huwelijk te Bergen op Zoom met 
Zoom. Luitenant Johanna Petronella Sophia Simons,
geb.  Amsterdam   Isis Breda
Wijkhuijse, van Zie: Daneels van Wijkhuijse - -
Wijl Jesaia Joseph Geb. Amsterdam, 25 jaar. Fuselier KMA 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Wijma Daniel Sytzes Te Achtkarspelen,  8e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825.    Friesland   Website
Wijnands Petrus Kapitein 1e Bat. Artillerie der staande Armée 2-6-1817 Vader te Bergen op Zoom, moeder Maria Joanna Lips
Markiezenhof
Wijnandsen Hendrik Geb. Tholen, 24 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Wijnants Thomas Geb. ’s Hage, 26 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Wijne Arend Jacob Geb. Elburg, laatst gewoond hebbende te Elburg. 9-4-1837 Overleden te Semarang (Id)
Korporaal De Indische Navorscher
Wijnen
Petrus Geb. Arendonk, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Wijnen, van Arie Geb. Dordrecht, laatst gewoond hebbende te 11-5-1836 Overleden te Soerabaja (Id)
Dordrecht. Kanonnier De Indische Navorscher
Wijngaarden Willem Geb. 10-2-1823 Amsterdam. Soldaat 1852 Wonende aan de  Lijnbaansgracht te Amsterdam
Bevolkingsregister Amsterdam   Met dank aan Trudy Ohm
Wijngaarden Willem Jans Leeuwarden, 8e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825.    Friesland   Website
Wijngaarden, Dirk Geb. Woudrichem, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
van
Wijngaarden, van Frederik Geb. Leiden 30-10-1789. Fuselier bij de Oost-Indische infanterie 1835 Uit Oost-Indië terug gezonden met het schip
‘De Drie Maria’s’   De Indische Navorscher
Voor méér zie: Website
Wijntgens Petrus Hendrikus Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te Amsterdam.Flankeur 20-10-1836 Overleden te Padang (Id)
De Indische Navorscher
Wijs Frans Joseph Militair 1823 Gepensioneerd en ingeschreven in de Militaire
pensioenen grootboek wegens zijn overlijden enz.
Friesland   Website2
Wijs
Johann Geb. Grindelwald, 26 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Wijs, de Willem Geb. Heerewaarden, 41 jaar.  Marechaussee 1829 -Echtgenoot van Hermina Jacoba Beijers
-Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Wijst, van der Johannes Geb. en wonende Uden, 29 jaar, ongehuwd, zoon van Wouter van der Wijst en Hendrina Pennings. Schutter 5e comp 1e bat 3e afdnbr schutterij 7-9-1833 Overleden te Nijmegen
BHIC
Wijtenburg Cornelis Bernadus Jacobus Geb. Goes. Sergeant West-Indisch leger 3-9-1897 Huwelijk te Vlissingen met Johanna Maria Lena Kers,
geb. Delft   Isis Zeeland
Wilbrenninck Alexander Geb. 3-5-1813 Zutphen, zoon van Mr. Diederik Evert Wilbrennincken Charlotta Jacoba, barones 1-10-1841 -Huwelijk te Zutphen met Henriette Idaletta Jacqueline barones van Heeckeren, geb. h. de Heest, Laren 27-8-1815, overl. Leiden 31-1-1848
van Rhemen. 2e luitenant cavallerie, later Rijks- en gemeente ontvanger te Warnsveld -Huwelijk met Jkvr. Cornelia Catharina van Hoorn
-Overleden te Warnsveld   Met dank aan Harry Nales
    ?
20-12-1883
Wilbrink Heinrich Geb. Appeldoorn 18-3-1812. Huzaar bij de Oost-Indischekavallerie. 1837 Uit Oost-Indië teruggezonden met het schip “Generaal Chassé”.   De Indische Navorscher
Wilde, de Feike Gerrits Plaatsvervanger voor Pieter Sykjes Zijlstra, afdeling Kurassiers no. 3 1825 Hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie
genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeen-
komstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de
hiervoor-genoemde militaire korps bij de Staande Armee zijn
overgegaan. Friesland   Website
Wilde, de Gijsbertus Geb. Weesp. Woonplaats Medemblik (in garnizoen). Luitenant-Colonel bij het 125e Regiment Keizerlijke Infanterie van Ligne. 14-10-1810
Huwelijk te Breda met Geertruida Josepha             
Johanna Demoulin, geb. Namen / Namur  
Isis Breda         
Wilde, de Minne 8e afd. Infanterie 1825 Hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie
genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeen-
komstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de
hiervoor-genoemde militaire korps bij de Staande Armee zijn
overgegaan. Friesland   Website
Wilde, de Pieter Geb. Tholen, 25 jaar. Zoon van Jan de Wilde en 11-3-1812 Huwelijk te Sint-Annaland met Kaatje van der Welle, geb. Sint-Annaland   Isis Zeeland
Lucretia Voshol.  Kustwachter
Wildeboer Nicolaas Rijdende artillerist 14-12-1814 Partij in akte te Breda   Isis Breda
Wildeman Gijsbert Carel Christiaan Geb. Zwolle, 19 jaar. Kadet 1829 Geregistreerde te Breda. Isis Breda
Wildeman Jan Abram Godefridus Trouille Geb. Zwolle, 19 jaar. Kadet 1829 Geregistreerde te Breda. Isis Breda
Wildschut Gerardus Gepensioneerd kapitein, woonplaats: Venlo 20-9-1898 Vader van de bruidegom te Deurne, moeder
Lambertus Anna Wilhelmina Tombrink
Posthumus Isis Eindhoven
Wilghagel Jan Willem Geb. Olst, laatst gewoond hebbende te Olst. 13-6-1837 Overleden te Weltevreden (Batavia, Id)
Fuselier De Indische Navorscher
(Kennelijk was de achternaam verwisseld met Zeekaf)
Wilhelm
Abraham Geb. Finland, 50 jaar 3-3-1817 Overleden te Hellevoetsluis aan boord van het fregat
‘Den Amstel ‘   Genlias  
Wilhelm
Johann Friedrich Robert -Geb. ca 1860 Klotitz (Duitsland), zoon van
Karl Gottlob Wilhelm en Wilhelmine Lochmann.            Zie ook: Genlias  
-Geronseld door Nederland in 1878 en met 200
gulden handgeld naar Nederland gebracht in het
koloniaal wervingsdepot in Harderwijk.
-Na verloop van tijd gedrost en gepakt. 
-Daarna naar Ned Indië om te vechten in Atjeh.
-Weer terug in Nederland (34 jaar) in                    à 1894
-Zonder beroep 8-8-1894 -Huwelijk te Harderwijk met Aaltje Jansen, geb. Putten
-Zonder beroep, 46 jaar 1-4-1906 -Overleden te Zutphen   Met dank aan Bram de Roo
Wilhelm Willem Frederik Geb. 19-5-1833 Grave, zoon van Bastiaan Carel 12-12-1867 -Huwelijk te Nijmegen met Berendina Nagelmaker,
Wilhelm en Francisca Derks. Sergeant geb. Nijmegen
1-6-1869 -Overleden te Nijmegen   Genlias  
Wiljouri Nicolaas Geb. Hoorn, 36 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda. Isis Breda
Wilkes/Wilkus Willem Geb. ’s Gravenhage. Hoefsmid Korps Rijdende Artillerie 1829 Echtgenoot van Maria Adriana van den Berg, geb. 
's Hertogenbosch  Geregistreerde te Breda. Isis Breda
Wilkezon Dirk Geb. Vlaardingen. Soldaat bij de div. landmacht. 8-1-1829 Zijn echtgenote Klazina Calenshoek overleden te
Vertrokken naar de Oost-Indie. Vlissingen   Isis Zeeland
Willaert Francois - 12-5-1813 Overleden te Maagdenburg in het Franse militaire hospitaal  Isis Breda
Wille Bernard Martin Geb. Rotterdam, woonplaats Molenbeek-Saint-Jean 25-1-1858 St. Helena-medaille ontvangen   Website
Willeborts Petrus Geb. ca 1815 Tilburg. Fuselier, woonplaats Neuzen 7-5-1847 Overleden te Neuzen   RA Tilburg
Willebrands
Adriaan Salomon -Geb. 12-2-1805 Duinkerken. Kapitein van het 6e 1854 -Wonende op de Bloemgracht te Amsterdam
regiment infanterie Bevolkingsregister Amsterdam
-1e luitenant 1840 -Hij wordt genoemd bij de volkstelling in Harderwijk
Website
21-9-1860 -Overleden te Harderwijk   Genlias  
Met dank aan Trudy Ohm
Willems Dunker/Danker Geb. Oostkapelle. Fusilier. 1e Compagnie 4e Bataillon 42e Regiment Infanteriede Ligne 22-10-1812 Overleden te Danzig   Isis Zeeland
Willems Gaspard Geb. Houten, laatst gewoond hebbende te Houten. 11-4-1837 Overleden te Semarang (Id)
Huzaar De Indische Navorscher
Willems Hendrik Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te Amsterdam. Fuselier 7-10-1836 Overleden te Muntok (Id)
Website
Willems Jacobus Zoon van Jan Willems en Anna Verbrugge. Schutter 20-6-1833 Overleden te Breskens   Isis Zeeland
2e compagnie
Willems Johannes Geb. St. Anthonis. Fuselier 3e komp 1e bat 17e afd infanterie 28-7-1836 Overleden te ’s-Hertogenbosch, 23 jaar
BHIC
Willems
Victor Benoit Joseph Benoni Geb. Brussel, 17 jaar. Kadet 1829 Geregistreerde te Breda. Isis Breda
Willemse Jacobus Wilhelmus Geb. Bergen-op-Zoom, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda. Isis Breda
Willemse Willem Geb. Oosterhout, 41 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda. Isis Breda
Willemsen Johan Andries Geb. Kessel, laatst gewoond hebbende te Kessel. 24-6-1836 Overleden te Makassar (Id)
Huzaar De Indische Navorscher
Willemsen
Petrus Frans Geb. Wortel, 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda. Isis Breda
Willen Johannes Geb. Klundert, 35 jaar. Sergeant 2e afdeling 1829 -Echtgenoot van Maria Brendel, geb. Bergen-op-Zoom.
-Geregistreerde te Breda. Isis Breda
Willener
Cornelis Geb. Kornau, 22 jaar. Soldaat 2e afdeling, in  1829 Geregistreerde te Breda. Isis Breda
garniezoen te Bergen-op-Zoom. Gedetineerde in het huis van arrest.
Willer Pierre Henri Corneille Tweede luitenant kwartiermeester 3-7-1832 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Catharina Maria van Erkelens. Waarschijnlijk verhuisd naar Leeuwarden   Markiezenhof
Williame Andreas Joseph Geb. Huize St. Pierre, 54 jaar. 2e luitenant der Marechaussee 1839 Geregistreerde te Breda. Isis Breda
Willigen von Altenstadt, Johan Pieter Geb. Hoog-Karspel, 17 jaar. Kadet 1829 Geregistreerde te Breda. Isis Breda
von der
Willigh George August Geb. Leiden, 39 jaar. Officier KMA 1839 Echtgenoot van Susanna Ma. Testat, geb. Deventer.
Geregistreerde te Breda. Isis Breda
Wilmer
Johan Heinrich Geb. 4-7-1806 Meppen in Hanover. Kanonnier bij de 1836 “Is bij vonnis van den Krijgsraad te Samarang van den
artillerie van het leger in Oost-Indië 30sten Maart 1836, geconfirmeerd bij sententie van
het Hoog Militair Geregtshof van Neerlandsch Indië,
van den 25sten Junij daaraanvolgende, ter zake van
medepligtig te zijn bevonden aan diefstal van scherpe
patronen, uit een magazijn, door een gedeelte van
dezelve te verbergen, veroordeeld tot vier jaren
kruiwagenstraf, met vervallenverklaring van den
militairen stand”.   De Indische Navorscher
Wilmink Hartman -Jongman, oud 30 jaaren, soon van Berent Wilmink en van wijlen Clara Hofman, gebooren te Zutphen, tans op commando onder Ligtenvoorde zijnde van de 6de compagnie van het Regiment Bataafsche Dragonders 23-10-1800 -Compareerde voor Arnoldus Balster en Harmanus Siebelder, commissariën van huwlijks saaken met Aleida Visser, oud 22 jaaren, jonge dogter van wijlen HendrikVisser en Maria Basoskij, gebooren en woonagtig te Zutphen
Getuijgen - Consent van den Raad van Administratie van ’t Regiment Bataafsche Dragonders, designeerd door J.B. de Maij L. Colonel d.d. Zutphen 11den october 1800. Nevens consent van Maria Basoskij, weduwe van wijlen Hendrik Visser, volgens certificaat van Jan A. van Hasselt, secretaris
der stad Zutphen designeerd, d.d. 15 october 1800
- 1e gebod - 26 october
- 2e gebod - 2 november
- 3e gebod - 9 november
- Solemnisatie - den 23 november door E. Abbink, predicant te Groenlo
Quod testor Jan Willem te Welscher, secretaris.
Lichtenvoorde Trouwenvoor huwelijkscommissarissen
-Ondertrouw te Lichtenvoorde met Aleida Visser, dochter van Hendrik Visser, beiden uit Zutphen de eerste in Garnisoen alhier  
-Huwelijk? te Lichtenvoorde Lichtenvoorde NG Trouwen
-Zijn op attest. van de municipaliteit van Zutphen en
Ligtenvoorde, dat de 3 huw. proclamatien onverhindert
-Zoon van Berend Wilmink. Dragonder onder de 6e compagnie van de 1e Regiment in dienst der Bataafsche Republieq zijn gegaan, alhier in onse kerk getrouwt
Groenlo NG Trouwen
-Dragonder onder ’t regt. Bataavse Dragonders in garnisoen te Ligtenvoorde
25-10-1800
8-11-1800
23-11-1800
Wilseman Johannes Leeuwarden, Bat. Veld Artillerie  nr. 4 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825.    Friesland   Website
Wilson
Johan Wilhelm -Geb. ca 1777 Emmerich. Commandeur bij de 8-7-1800 -Huwelijk (kerk) te Utrecht met  Johanna Elisabeth
Bataavsche artillerij veldtrain, alhier (Utrecht) in van Ditmars bron: UA Utrecht T geref 107pag57
garnizoen geb. 8-12-1779 Utrecht, ged. 18-12-1779 Utrecht  
-Beschrijving van de wachtmeester Johann Wilhelm bron: UA Utrecht D geref 16 pag204
Wilson: 16-11-1856 -Overleden te Utrecht. Van het overlijden is aangifte
lang: 5 voet 4 duim, aangezicht: rond, voorhoofd: plat, ogen: blauw, neus: breed, mond: matig, kin: rond, haar: zwart en wenkbrauw: zwart gedaan op 17-11-1856   bron: UA Utrecht BSO 1856-1247
Adres: Watersteeg, Utrecht ; 
Beroepen: Commandeur bij de Bataavsche artillery veldtrain;  Kleermaker (in de Florasteeg); ,
Met dank aan Roeland Klein Haneveld  en Femmie de Rijk
Wilson Matthias Jan Woonplaats St. Oedenrode (gekantonneerd). Officier van Gezondheid 8-6-1834 Partij te Breda (ophef)   Isis Breda
Wiltens Jacob Geb. Nijmegen, 15 jaar. Kadet 1829 Geregistreerde te Breda. Isis Breda
Winckel Christiaan Philip Kolonel, R.M.W.O.4, R.N.L., C.E.K., commandant -Zie: Website
van het 4de Regiment Infanterie te Bergen op Zoom van 1859 tot 1862.
Met dank aan George Winckel, San Juan Capistrano, CA.
Portret 1859
Winckel
Edmond Gustave Geb. Luxemburg, zoon van Christiaan Philip Winckel en Charlottede Veije.  1e luitenant Infanterie 11-9-1876 Huwelijk te Vlissingen met Maria Jacoba Levina
van Uije Pieterse, geb. Vlissingen   Isis Zeeland
Winders Jacobus Geb. 7-5-1782 ’s-Hertogenbosch, zoon van Arnoldus
Winders en Marie Kiebert. Burgerwacht
Antwerpen                                                                      à 1830 -  Website
Windhorst David Christiaan Geb. Hulst. Zoon van Willem Windhorst en Jacomina Dronkers. Kanonnier bij de instructie compagnie 4-7-1883 Overleden te Oldebroek, 16 jaar
Isis Zeeland
Windhouwer Willem Hendrik Geb. Elburg, laatst gewoond hebbende te < of op Overleden te Djokjakarta (Id)
Kamperveen. Huzaar 25-2-1836 De Indische Navorscher
Wingerden, van Leendert Geb. Rotterdam, 39 jaar, zoon van Jelles van 5-12-1843 Huwelijk te Zutphen met Willemke Slagmolen,
Wingerden en Anna Goethart. Sergeant geb. Werken en Sleeuwijk   Genlias  
Met dank aan Hans Meijer
Winkel, ten Johan Engelbert Geb. ’s Gravenhage, 26 jaar. Architect KMA 1829 Geregistreerde te Breda. Isis Breda
Winkelmans
Josephus Geb. Lier, 19 jaar. Milicien 1829 Geregistreerde te Breda. Isis Breda
Winkelhuijs Willem Bombardier 2e Comp4e Bat.artillerie van Ligne 1-3-1815 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Elisabeth Ketelaar   Markiezenhof
Winkler
Matheus Geb. Weisslingen, 32 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda. Isis Breda
Winsheijm, van Diederik Johan Kapitein regiment grenadiers in garnizoen te 12-7-1830 Erfgenaam van Georgetta Lucia Catharina van den Santheuvel, ovl 11-12-1829 Grave. Beëdiging te Grave
Den Haag. Archieven.nl  
Winter Coenraad Arend Geb. Noordbroek, laatst gewoond hebbende te 1-6-1837 Overleden te Weltevreden (Batavia, Id)
Hellum. De Indische Navorscher
Winter Hendrik Jan Geb. Deventer, laatst gewoond hebbende te 29-5-1837 Overleden te Soerabaja (Id)
Deventer. Fuselier De Indische Navorscher
Winter, de Arnold Adrien Vader van Jacques Joseph de Winter. Officier de 29-6-1800 Vader van de bruidegom te Hulst.  Echtgenote: Domicelle Lucie Therese Petronille Wilmars
santé Isis Zeeland
Winter, de Cornelis Geb. Noordwijkerhout, 27 jaar. Kanonnier 2e klas 1829 Geregistreerde te Breda. Isis Breda
Winter, de
Jacques Joseph Geb. 29-5-1774 Cuers, zoon van Arnold Adrien 29-6-1800 Huwelijk te Hulst met Francoise Jeanne GuillielmineSteenput,  geb. Sas van Gent, wed. van
de Winter. Officier de santé Pierre Jacques van Endthoven.    Isis Zeeland
Winter, van Johannes Cornelis Geb. Leiden, 56 jaar. Kolonel Artillerie 1839 -Echtgenoot van Julline Johanna Maria Domenie
-Geregistreerde te Breda. Isis Breda
Winterwerp Emmo Zoon van Georg Andreas Winterwerp, geb. Nijmegen 2–11-1833. Korporaal 5de compagnie 26-7-1856 Overleden te Nijmegen   Website
2de bataillon 8ste regiment infanterie, in 1856 in Nijmegen gelegerd. Met dank aan Annemarth Sterringa
Winterwerp Georg Andreas Zoon van Johan Philip Winterwerp (zie 18e eeuw). Geb.  Groningen 29-9-1796. Hij was tindraaier, later schutter bij de Groninger schutterij, in 1833/34 in Nijmegen gelegerd. 12-6-1834 Overleden te Nijmegen   Website
Met dank aan Annemarth Sterringa
Broers
Winterwerp Pieter Zoon van Johan Philip Winterwerp (zie 18e eeuw). Geb. Groningen 20-11-1800. Sergeant bij de Groninger schutterij, in 1834 in Nijmegen gelegerd. 12-12-1851 Overleden te Groningen   Website
Met dank aan Annemarth Sterringa
Winterwerp Pieter Kleinzoon van Pieter Winterwerp (geb. 1800). Geb.  27-10-1860 Groningen. Sergeant infanterie Atjeh Ned. Indië, Leeuwarden, Assen, boekhouder Assen 26-10-1930 Overleden te Groningen.   Website
Met dank aan Annemarth Sterringa
Winterwerp Pieter Kleinzoon van Pieter Winterwerp (geb. 1800). Geb. 10-5-1864 Groningen. Korporaal. 10-8-1886 Overleden te Den Helder   Website
Met dank aan Annemarth Sterringa
Wiskerke Adriaan Geb. Kruiningen, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Wiskerke Christiaan Geb. Heinkenszand. Zoon van Christina Wiskerke. 1-7-1838 Overleden te Haarlem, 21 jaar
Fuselier bij de 2e compagnie van het depot der Isis Zeeland
17e  afd. infanterie
Wit, de Andries Cornelis Fourier bij de Vriesche Schutterij 21-11-1832 Vader te Boekel, moeder Johanna Mulder   BHIC
Wit, de Henricus Fuselier bij de 17e afdeling 2e bataillon infanterie gekantonneerd in Soeren- donk, wonend in Uden. 15-9-1834 Mede-erfgenaam van Antonij van der Wijst ovl Uden
1-4-1834. Eedsprestatie successie te Grave
Archieven.nl      Met dank aan Ronald Hellenbrand
Wit, de Hilbert Geb. 7-2-1790 Zwartsluis. Sergeant bij het bataillon 22-1-1818 Huwelijk te Maastricht met Elisabeth Tans
artillerie van linie 3 Met dank aan Femmie de Rijk
Wit, de Kornelis Geb. Steenbergen, soldaat 25-11-1866 Ongehuwd overleden te Utrecht
Isis Roosendaal
Wit, de Lourens Geb. Heemskerk. Soldaat mariniers 8-10-1831 Overleden op de rede van Vlissingen aan boord van Z.M. korvet de Leije, liggende ter rede van Vlissingen, komende van Batavia   Isis Zeeland
Wit, de Matthijs Fuselier bij het 3e regiment 29-12-1854 Vader te Bergen op Zoom,  moeder
Catharina Schineg    Markiezenhof
Wit, de Wouter Geb. Amersfoort, laatst gewoond hebbende te 11-1-1836 Overleden te Koempoelang
Leiden. Flankeur De Indische Navorscher
With de Harmen Adolf Dienende bij 1e Regiment Zware Dragonders 1841 Verlofganger der nationale Militie. Friesland  Website
Witsenrath C.F. Geb. Brauden(?), laatst gewoond hebbende te 25-4-1837 Overleden te Weltevreden (Batavia, Id)
?
Amsterdam. Sergeant De Indische Navorscher
Witte, de Joseph Geb. Sint Jansteen. Veroordeeld door de Krijgsraad 1817 Gedetineerde in het Provoosthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Wittiver
Louis Philip Geb. 5-12-1809 Rotthenburg. Kapitein der infanterie 1854 Wonende op de  Nieuwendijk te Amsterdam
Bevolkingsregister Amsterdam   Met dank aan Trudy Ohm
Wohlivend
Ulrich Geb. Steinwald, laatst gewoond hebbende te Breda. Fourier 27-7-1836 Overleden te Weltevreden (Batavia, Id)
De Indische Navorscher
Wolde, ter Jan Reinier Geb. 6-7-1801 Amsterdam. Commandeur bij de 1851 Wonende aan de Plantage Kerklaan te Amsterdam
Marine. Bevolkingsregister Amsterdam   Met dank aan Trudy Ohm
Wolf Karel Geb. Zutphen, 48 jaar. Gepensioneerd militair 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Wolff Barend Geb. Bamsfeld (Barnsfeld?), laatst gewoond hebbende te Leiden. Korporaal 25-5-1836 Overleden a/b van de bark “Nederlanden
?
De Indische Navorscher
Wolff
Jean Baptist Geb. Luxemburg, 20 jaar. Kadet 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Wolff, de Hendrik Geb. Vlissingen, 25 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Wolff, de
Jan Baptist Geb. Antwerpen, 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Wolff, de Lambertus Gerhardus Franciscus Geb. Eibergen, 16 jaar. Soldaat 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Wolff, de Pieter Jacobus Geboorteplaats: St. Jansteen, 23 jaar. Fuselier KMA 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Wolschleger
Johan Geb. 29-2-1805 Vordenwal (Vordemwald, Ch). Fuselier bij deOost-Indische infanterie 1834 Uit Oost-Indië teruggezonden met het schip
Vrouw Maria”   De Indische Navorscher
Wolterbeek Constantijn Geb. 31-5-1848 Zutphen, zoon van Jan David Wolterbeek enCornelia Christina Gijsbertina
van Ho(o)ff. 1e luitenant regiment grenadiers en
jagers. 2-6-1881
-Huwelijk te Haarlem met Henriette Wilhelmine
Cornelie Vreede, geb. Soerabaya
9-1-1922 -Overleden te Haarlem 
Dig. Stamboom Kennemerland  Met dank aan Trudy Ohm
Wolterbeek Constantijn Johan Geb. 5-4-1766 Steenderen. Zeeofficier, luitenant- 23-5-1845 Overleden te ’s-Gravenhage   Zie: Wikipedia
ter-zee, directeur generaal Marine, Nederlands politicus
Wolterbeek Jan David -Geb. 8-11-1810 Loenen, neef van Constantijn
Johan Wolterbeek.Luitenant ter zee 3-2-1846 -Huwelijk te Zutphen met
Cornelia Christina Gijsbertina van Hooff   Genlias
31-5-1848 -Zoon Constantijn geb. te Zutphen
ca 1854 -Dochter Johanna Elardina Adriana geb. te Den Helder
16-4-1855 -Zoon Jan David geb. te Den Helder
ca 1857 -Zoon Paulus Statius Reinier geb. te Zutphen
-Gepensioneerd schout bij nacht 2-6-1881 -Huwelijk van zoon Constantijn te Haarlem
Dig. Stamboom Kennemerland
14-3-1891 -Overleden te Haarlem   Met dank aan Trudy Ohm
Wolterbeek Jan David Geb. 16-4-1855 Den Helder, zoon van Jan David 12-4-1874 Overleden te Elburg   
Wolterbeek en Cornelia Christina Gijsbertina Archief Elburg   Met dank aan Trudy Ohm
van Hooff. Adelborst
Wolterbeek Paulus Statius Reinier Geb. ca 1857 Zutphen, zoon van Jan David 1-8-1889 Huwelijk te Haarlem met
Wolterbeek en Cornelia Christina Gijsbertina Cornelia Adriana Johanna Druyvesteyn
van Hooff. Luitenant ter zee Dig. Stamboom Kennemerland
Worms Abraham Geb. 3-7-1829 Middelburg. Soldaat  1851 Wonende in de Rapenburgerstraat te Amsterdam
Bevolkingsregister Amsterdam   Met dank aan Trudy Ohm
Worms
Hendrik Marinus Geb. 29-10-1808 Sint Eustatius. Kapitein der 1858 tot Wonende te Amsterdam, Lauriergracht
Infanterie  mei 1860 Bevolkingsregister Amsterdam   Met dank aan Trudy Ohm
Wortman Willem Geb. Rotterdam, 50 jaar. Kapitein 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Woudema Eetze Klazes Franekerdeel,  8e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825.    Friesland   Website
Wouters
Franciscus Geb. Turnhout, 31 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Wouters Hermanus Hendriks Geb. Spannum (Friesland). Fuselier 1e comp. 1-5-1844 Overleden in het hospitaal te Weltevreden,
1e bat. 2e reg. infanterie Residentie Batavia   Isis Zeeland
Wouwer, van de
Johannes Geb. Lier, 21 jaar.  Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Woyon D. Kapitein Kommandant  van de 8e afdeling Infanterie, 1819 Detachement Verlofgangers van de nationale
(ookDewosson) Infanterie krijgt een ontvangstbewijs dat hij heeft
betaald aan de Grietman van Achtkarspelen   fl.21.= 
voor 4 wagens ieder met 2 paarden voor de bagage
van Buitenpost naar Groningen zijnde een afstand
van 5 ¼  uur op 15  September enz. Friesland  Website
Wrister Harke -Geb. ca 1790 Grijpskerk, zoon van Wrister Harkes.
-Onvrijwillige dienstneming in “le Fransche armee”à 1812 -Doet mee aan de veldtocht van Napoleon naar
Rusland, alwaar hij zich bedenkt, en deserteert
(loopt in vrouwenkleren terug naar Grijpskerk).
11-4-1816 -Huwelijk te Grijpskerk met zijn nicht Heilina Jans
van Holdinga, ovl. 1831, dochter van Jan Harkes
en Trientje Marten Siersema
10-5-1839 -Huwelijk met Boukje Steenhuizen, wed. van
Hendrik Jan Siccama   Voor véél meer, zie website
Met dank aan Klaas Pera
Wuyts
Francis Geb. Turnhout,  zoon van Hendrik Wuyts en -Gehuwd met Allegonda de Wit
Maria Thijs, 26 Jaar. Fuselier bij de infanterie. 14-1-1820 -Overleden te Helmond   Isis Eindhoven
Woonplaats: Helmond, Woonplaats ouders: Turnhout
Wynands Gabe Michiels Opsterland, 8e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825.    Friesland   Website
Wytema Paulus Hyacinthe Te Franeker, 82e afd. Infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825.    Friesland   Website
Ybeman Douwe Willem Nummerverwisselaar voor Willem Albersen, korps Rijends Art.Nat. Militie 1825 Hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie
genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeen-
komstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de
hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Armee zijn
overgegaan. Friesland   Website
Yclama a Nijehold, l' ? Geb. Utrecht, 30 jaar. Luitenant 2e afdeling 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Ylegoms
Lodewijk Geb. Antwerpen, 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Yssel de Schepper Adam Geb. Deventer, 17 jaar. Kadet 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Zachariasse Frederik Oud marinier, wonende te Vlissingen 21-4-1833 Overleden in Ned. Oost-Indie   Isis Zeeland
Zadelhoff Jacobus Everardus Geb. Werkendam, laatst gewoond hebbende te 21-2-1836 Overleden te Weltevreden (Batavia)
Petersburg. Onderwijzer bij de militaire school De Indische Navorscher
Zaltsman
Jacques Francois Geb. Brugge, leeftijd 37 jaar. Directeur gym. oefeningen KMA 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Zalun Casper Zoon van Min. Zalun en M. Wirdeman. Fuselier bij 12-10-1831 Overleden te Middelburg, 27 jaar
?
de 5e afd. Woonde te Zeval in Zwitserland. Isis Zeeland
Zande, van der Antonius Veroordeeld door de Krijgsraad 1824 Gedetineerde in het Provoosthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Zanden, van der Arij Geb. Den Helder, laatst gewoond hebbende te 9-2-1837 Overleden te Soerabaja (Id)
Den Helder. Flankeur De Indische Navorscher
Zandenwijk, van
Franciscus Uit Brussel. Douane te Rucphen 15-3-1811
Vader te Rucphen, moeder Jeanne de Brant,         
uit Brussel   Isis Roosendaal
Zandleven Johannes Geb. 1-6-1839 Leeuwarden, zoon van Ids Zandleven 9-8-1877 (Burgerlijk) huwelijk te Amsterdam met Antonetta Severs,geb. 14-3-1844dochter vanJohannes Severs,
en Teetje Schulte. Sergeant te Breda (zn. van Hendrik Severs en Grietje (Gritie) Smit of Smijt)
en Antonetta van Eck (dr. van Antonij van Eck en Heijltje
ter Hofstee)   Met dank aan Hans Schutijser
Zanten , van Hendrik Geb. Steenwijk, laatst gewoond hebbende te Steenwijk. Flankeur 17-12-1836 Overleden te Koempoelang (Id)
De Indische Navorscher
Zantfoort, van Dominicus Cornelis Geb. ’s-Hertogenbosch, laatst gewoond hebbende 7-2-1836 Overleden te Koempoelang
te ’s-Hertogenbosch. Flankeur De Indische Navorscher
Zandvoort, van Adriaan Geb. ’s-Hertogenbosch. Veroordeeld door de 1822 Gedetineerde in het Provoosthuis te Middelburg
Krijgsraad Isis Zeeland
Zandvoort, van Andries Geb. ’s-Hertogenbosch. Veroordeeld door de 1822 Gedetineerde in Provoosthuis te Middelburg
Krijgsraad Isis Zeeland
Zarragon
Hans Geboren te Altdorf in Zwitserland, zoon van Joseph 6-6-1876 -Overleden in het garnizoensinfirmerie te Harderwijk
Zarragon en Anna Enderlin. 45 jaar, ongehuwd. om 18:00uur
Soldaat bij het koloniaal werfdepôt alhier Index overlijden Harderwijk 1811-1892, akte 86
Met dank aan Sid Looyenga
Zath Joan Peter Gepensioneerd soldaat 1822 Wegens zijn overlijden is hij ingeschreven in het
Grootboek der Militaire Pensioenen  onder no. 12048 enz.  Friesland   Website
Zee, de Gooye Sjoerds Te Utingeradeel,  8e afd. Infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825.    Friesland   Website
Zeegers Veeckens
Lambertus Geb. Batavia, 26 jaar. 2e luitenant artillerie 1839 Echtgenoot van Anna Geertruda van Eijter,
geb. Noord Gouwe. Geregistreerde te Breda  Isis Breda
Zeekaf Francois Geb. Maastricht, laatst gewoond hebbende te 27-5-1837 Overleden te Kedong Kebo (Id)
Leiden. Flankeur De Indische Navorscher
(Kennelijk was de achternaam verwisseld met Wilghagel)
Zeemans Abraham Meindert Geb. Workom, 24 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Zehelein Hendrik C. Militair 1-4-1830 Notarisakte te Nijmegen betreffende verpachting
weilanden, locatie Luik / Liege   Atlantis Nijmegen
Zeijlmans Johannes Geb. Geertruidenberg, 24 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Zeitseler
Frans Geb. Lemgen, laatst gewoond hebbende te 20-3-1837 Overleden te Koempoelang (Id)
Amsterdam. Kanonnier De Indische Navorscher
Zelm, van Willem Geb. 20-10-1812 Vlaardingen. Fuselier  5e afd. 19-12-1832 Overleden te Breskens, Fort Frederik Henderik
infanterie Nationale Militie Isis Vlaardingen
Zendijk Israel Moses -Koopman te Kampen. Dienstplichtige 29-5-1813 -Aanstelling van een remplaçant te Kampen
-Idem 28-2-1814 -Idem   Kampen notariëel, inv.nr. I-564b en I-565
Zerque Francois Joseph Geb. Virginal Ensonne, 26 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Zetstra Sjoukre Te Leeuwarden, 4e Regiment Ligte Dragonders, 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
1e Escradon certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825.    Friesland   Website
Zevang Matthijs Geb. Dordrecht, laatst gewoond hebbende te Leiden. 17-1-1836 Overleden te Banjoemas
Flankeur De Indische Navorscher
Ziegler, de ? Generaal, woonplaats Breda  Zie 18e eeuw? 29-10-1829 Partij in akte te Breda (verkoop van roerend goed)
Isis Breda
Ziegler
Philip Geb. Doornik / Tournai, 66 jaar.  Gepensioneerd 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
soldaat
Zielens
Jan Geb. Antwerpen, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Zielhorst Johannes Lansier in het Regiment no.10, gelegerd te Mechelen 1821 -   Met dank aan Ron Zielhorst
Zierts Johannes Hermanus Geb. 1-3-1824 Assen. Militair -Gewond bij het vervullen van de dienst
27-3-1884 -Overleden
Gens Nostra 50, 1995; GA Amsterdam (747-2364)
Zijl, van Andries Geb. 27-8-1793. Uit Haarlem. Militair 18-6-1815 -Gewond geraakt bij Waterloo
-Overleden
Gens Nostra 50, 1995; GA Amsterdam (742-1423)
Zijlstra Everhardus Geb. Leeuwarden, 19 jaar. Kanonnier 2e klas 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Zijlstra Jacob Douwes Te Franeker, 8e afd. Infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825.    Friesland   Website
Zijlstra Rein (Rien?) Meintes Te Franekeradeel,  8e afd. Infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825.    Friesland   Website
Zijlstra Tjeerd Ates  Te Leeuwarden,  8e afd. Infanterie 1825  -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825.    Friesland   Website
Zimmerman
Ludwig Geb. Bremen, laatst gewoond hebbende te 21-5-1837 Overleden te Soerabaja (Id)
Amsterdam. Fuselier, 3e klerk De Indische Navorscher
Zimmerman
Ludwig Geb. 18-8-1814 Chatam (Engeland). Marinier, 1839  Hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige
Korps Mariniers  Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij
rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire
stand, zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van
de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes
van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk
voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen
weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz.
15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur
Ogen en Haar enz.   Friesland   Website
Zippel
Johannes Frederik Geb. Rustenburg (Za), laatst gewoond hebbende te 17-3-1836 Overleden te Menado (Id)
Amsterdam. Kanonnier De Indische Navorscher
Zitvast Dirk Jacob Geb. 28-4-1800 Amsterdam. Commandeur bij de 1851 Wonende aan de  Wittenburgergracht te Amsterdam
marine Bevolkingsregister Amsterdam   Met dank aan Trudy Ohm
Zitzelmaier
Michael Geb. Lansluit (Beijeren) 1-5-1798. . Fuselier bij de Oost-Indischeinfanterie 1835 Uit Oost-Indië terug gezonden met het schip
‘De Zeeuw’   De Indische Navorscher
Voor méér zie: Website
Zomer Hendrik Hendriks -Ged. 1-7-1792 of 21-12-1794 (Er is verwarring mogelijk
over geboortejaar / doopdatum met zijn broer Hendrik
Everts die jong is overleden.)  Hoogeveen, zoon van
Hendrik Geers Zomer (Hendrik/Hindrik (Everts)
Geer(t/d)s Zomer), landbouwer) en Barbartje Hendriks
Boer (Barbara of Barbertje Hindriks Boer). 
-Hij werd ingeloot voor militaire dienst in het leger
van Napoleon, aanvankelijk deserteerde hij, maar Ca 1813 -Overleden ergens in Rusland 
hij kon niet verborgen blijven toen zijn ouders met inkwartiering werden geconfronteerd. Het is niet bekend waar en wanneer hij is overleden.
-Uit "Hoogeveen, oorsprong en ontwikkeling 1625-1813", ISBN 90-9000522-6, pagina 300:
Constrits réfractaires
Dat waren lotelingen, die zich niet meldden nadat ze op-
geroepen waren. Aanvankelijk kregen hun ouders boeten, -Uit het blad "De Veenmol" en uit de geschiedenis van
maar vaak waren het arme lieden, die soms meer schulden Hollandscheveld nog het volgende:
hadden dan bezit. De straf had dus niet de gewenste *Aanvankelijk deserteerde hij na de oproep voor dienst in het leger
uitwerking. Daarom begon men in 1813 met het systeem van Napoleon, toen onderduiken niet langer ging werd hij
van inkwartiering van gendarmes, die door de betrokkenen opgenomen in het leger en vertrok hij naar Rusland, vanwaar hij
betaald moesten worden. niet is teruggekeerd.
 In mei 1813 waren er in Hoogeveen 3 réfractaires: Hendrik Zijn "refracteur conscrit" was van 1812 en zijn laatste tijding
Geerts Zomer (bedoeld is de zoon van Hendrik Geerts kwam in oktober 1813 uit Munden (De Veenmol 1997-I, pag 62).
Zomer, zie hieronder), Teunis Noordman en Harm Geerts *Uit de geschiedenis van Hollandscheveld (op internet), waarin opgenomen een "dodenlijst franse tijd 1795-1813", geschreven door Albert Metselaar: "Hendrik Hendriks Zomer, gedoopt op
Matjes. Dezen hadden zich op 5 maart 1813 niet gemeld, 21 december 1794 als zoon van arbeider Hendrik Geerts Zomer
toen de nummers 1 tot 55 moesten verschijnen voor de raad en Barbara Hendriks. Hij viel onder de lichting van 1812.
van recrutering in Groningen. De maire kreeg opdracht de Zijn laatste levensteken kwam om oktober 1813 uit Munden.
ouders te waarschuwen voor de funeste gevolgen en Op 26 november 1814 was hij nog steeds vermist en er is - voor
moest tevens een opgave insturen van de bezittingen van zover bekend - ook nadien geen levensteken meer van hem
deze mensen. Toen de jonge mannen zich niet meldden, vernomen. "
besloot Hofstede de gendarmes er heen te sturen.
De maire moest aan de commandant iedere 5 dagen de
kosten betalen. Die kosten bedroegen per dag: 1 soldaat
frs.1, 1 korporaal frs.1,25, 1 brigadier frs.1,75, voor ieder
paard frs.2. Bovendien een supplement van frs.1 per dag Met dank aan Henk Zomer
voor iedere gendarme, bestemd voor een speciaal fonds.
Bij Noordman kwam een korporaal, een gendarme te
paard en een soldaat; bij Zomer een brigadier te paard en
twee soldaten. Zolang de lotelingen zich niet meldden, zou
de inkwartiering een maand duren. Dan zou men verder
zien. Op 6 juni verschenen de militairen. Twee dagen later
meldde Zomer zich.
Hij was ondergedoken in de ouderlijke boerderij en had zich
verstopt in een bisse-kist. Volgens de overlevering meldde
hij zich, omdat zijn ouders de kosten van inkwartiering niet
konden betalen. Deze bedroegen voor de eerste 5 dagen
frs.28,75, ongeveer 14 gulden en dat was niet zo'n groot
bedrag. De voornaamste reden zal wel geweest zijn dat
het verborgen houden van hun zoon, met drie gendarmes
in huis, niet mogelijk was. Nadat Hendrik Geerts (Hendrik
Hendriks, bij de foto staat wel de goede naam) afscheid
genomen had van zijn familie, namen de gendarmes hem
mee naar Groningen.
Zijn familie heeft hem nooit meer terug gezien. .........
De réfractaires werden ingedeeld in aparte regimenten,
waar ze een zeer harde behandeling kregen, met extra
zware diensten en slechte verzorging. Ze kwamen meest
in garniezoen op eilanden: Walcheren en de Franse Ré en
Belle Isle; verder in de vesting Wezel.
Tot zover uit het geschiedenis boek van Hoogeveen.
Zondervan Sjoerd Lieuwes Geb. 1-4-1796 Sneek, zoon van Lieuwe Pieters Zondervan enTaetske Fokkes. Ged. 21-4-1796. 18-12-1812 Overleden te Calais (Fr.), 16 jaar oud.
Pupille 2e Compagnie 7e Régiment des pupilles de la Garde Impériale Commune de Calais. Hôpital militaire de Calais.
Du registre des décès dudit hôpital a été extrait ce qui suit:
Le Sieur Lieurreå Sjoerd, Pupille, à deuxième Compagnie,
du septième Bataillon du Régiment des pupilles de la Garde
Impériale, agé de dix-sept ans./. natif de Scheneck canton -,
Département de la Frise est entré audit hôpital le vingt-deux
du mois de Juin lán 1812 et y est décédé le dix-huit du mois
de Décembre l´an 1812, par suite de scrofule.
Je soussigné, Économe dudit hôpital, certifie le présent extraitvéritable et conforme au registre des décés dudit hôpital.
Nous, Commissaire des guerres chargé de la police de l´hôpital militaire de Calais, certifions que la signature ci-dessus est celle de Mr. Deboissy, Économe, et que foi doit y être ajoutée.
Fait à Calais, le 18, du mois de Décembre 1812
N.B. On recommande le plus grande exactitude dans les actes de décés. Les prénoms et noms des décédés doivent être recueillis avec attention, ainsi que les lieux de naissance, cantons et départements,les noms et numéros des corps et compagnies; et le tout doit être écrit très
lisiblement et dans l´ordre indiqué à la marge.
Nationaal Archief (´s-Gravenhage)  Met dank aan Irene Visser
Zorgen, van Cornelis Geb. Domburg, 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Zorn
Hartman Geb. Duitsland, 72 jaar. Gepensioneerd Soldaat 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Zubli Abraham Wilhelmus Johannes Officier van gezondheid 22-1-1866 Getuige te Bergen op Zoom
Markiezenhof
Zubli Justus Cornelis Kapitein bij het Oost Indisch leger 22-1-1866 Vader te Bergen op Zoom, moeder Anna Charlotta Josephina van der Hart   Markiezenhof
Zubli Paulus Ontvanger te Vrouwenparochie 1825 Krijgt een certificaat wegens voldoening der Nationale Militie.  Friesland  Website
Zublie Ambrosius 1e luitenant, magazijnmeester artillerie te Grave 20-5-1825 -Getuige te Grave bij benoeming curator betreffende de
Zie: De Quaij nalatenschap van Regine Maria Catharina van Ringe,
ovl Beers 9-5-1824. Archieven.nl     
Met dank aan Ronald Hellenbrand
Zublie Paulus Ambrosius Gewezen luitenant magazijnmeester der artillerie, 13-12-1833 -Zijn weduweAgnita Maria Verhorst is partij bij een
Grave Procesverbaal van ontzegeling te Grave
Archieven.nl     Met dank aan Ronald Hellenbrand
Zuidema Albertus Ged. 27-1-1793 Groningen, zoon van Pieter Zuidema(wijnkopersknecht) en Aaltien Moes. Kleermaker, sergeant, ten tijde van zijn overlijden onder-officier in het leger. 7-3-1813 -Huwelijk te Groningen met Bina Albronda, 30 jaar oud.
Bron beroep kleermaker: CBG, archief Albronda en Zij krijgen 4 kinderen: Pieter 1817?, Anna Berendina 1819-1819, Johannes 1821-1821, Albertus Johannes 1824
Genlias  Genlias 
-Overleden te Maastricht, 48 jaar oud
4-10-1841 Akte Groningen no. 839        Met dank aan Riana Luiks
Zuijlen van Neijveld, van Paulus Arnout Geb. Dordrecht, 19 jaar. Kadet 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Zuilen, van Hendrik Geb. Woudenberg, 46 jaar. Geëmpl. KMA 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Zumkehr Henrich Geb. Heijringe, 31 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Zurich Johan Gerhard Geb. ca 1743. Kapitein-luitenant 6-4-1810 Overleden. Zoon Jacobus Fredrik Zurich
begraven 8-9-1804 Heusden   BHIC
Zurkinden
Jonace Gasper Geb. Frijburg canton Frijburg. Zoon van Cristoffel 6-6-1831 Overleden te Ritthem   Isis Zeeland
Zurkinden en Maria Gijke. Fuselier bij het garnizoen batt. no. 34 bij de 4e compagnie
Zuyl Gerrit Eleve muzikant in een bataillon dat destijds deel Begin aug. 1831 Militaire stamboeken ARA Den Haag
uitmaakte van de  bezetting van Maastricht, Met dank aan Gerda van der Veen
waarschijnlijk van de 14e afdeling infanterie
Zwaan, de Hessels Jacob Geb. te Harlingen, laatst gewoond hebbende te Harlingen. Fuselier 26-8-1836 Overleden te Kedong Kebo (Id)
De Indische Navorscher
Zwaans Simon Geb. Dongen, 33 jaar. 2e luitenant 2e afdeling 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Zwaanswijk Johannes Geb. 22-8-1804. Uit Haarlem. Militair Ca 1830 -Gewond geraakt bij de strijd in België of later
10-12-1886 -Overleden
Gens Nostra 50, 1995; GA Amsterdam (760-394)
Zwaluw, van der Johannes Henricus 35 jaar, korporaal bij de schutterij 13-11-1833 Vader te Bergen op Zoom, moeder Dirkje van Zuthpent 
Markiezenhof
Zwaluw, van der Leendert Geb. 6-2-1796 Leuvenbergen. Veroordeeld door 1817 Gedetineerde in het Provoosthuis te Middelburg
?
de Krijgsraad Isis Zeeland
Zwanenbeek Pauw Johannes Maxius Geb. Krommenie, 41 jaar, wdr. kapitein der Genie 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Zwanenburg Hendrik Baukes  -Dienende als Kurassier  bij de afd. Kurassiers Nr. 3 Website
-Overgeplaatst naar de 2e Divisie van het Alg. Depot van de Landmacht No. 33 te Vlissingen  opà
-Ingedeeld bij 4e Bat. Artillerie  Nat. Militievoor 5 jaar als plaatsvervanger van  Willem Abes Hiddema opà 30-12-1824
1-5-1824
1825       ß Hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie
genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeen-
komstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de
hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Armee zijn
overgegaan. Friesland  Website
Zwanenburg S. J. Te Harlingen, afdeling Cur. no. 3 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825.    Friesland   Website
Zwart Dirk Sipkes Nationale militie 1841 Verlofganger nationale militie (mits hij zich als
schippersknecht binnen deze provincie van de
een op andere plaats vaart enz.). Friesland   Website
Zwart Willem Andreas Geb. Leeuwarden, laatst gewoond hebbende te Leeuwarden. Flankeur 31-7-1836 Overleden te Soerabaja (Id)
De Indische Navorscher
Zwart, de Pieter Wits Geb. Middelburg, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Zwartepoorte Lauris Geb. 12-02-1798 Kloetinge. Dienstplichtige ZMSà Vanaf 1830 Isis Zeeland
Zwarts      =?
Jan Geb. Sleeswijk (Hamburg) (Duitsland). Veroordeeld Gedetineerde in 1817 Provoosthuis te Middelburg
door de Krijgsraad Isis Zeeland
Zwarts      =? Johan Veroordeeld door de Krijgsraad 1817 Gedetineerde in het Provoosthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Zweers Gerrit Geb. Hardenberg, 33 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Zweifel
Bernard Geb. Linthal (Zwitserland) 23-12-1804. Fuselier bij de Oost-Indische infanterie    ? Uit Oost-Indië terug gezonden met het schip
‘Zuid-Holland’   De Indische Navorscher
Voor méér zie: Website
Zweifel
Joost Fuselier 31e Regiment Zwitsers 21-10-1821 Vader te Bergen op Zoom, moeder Anna Babler
Markiezenhof
Zweizer
Ulrich Geb. Ebnat (Zwitserland), 35 jaar.  Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Zwick
Frederik -Geb. Pruisminden in Westfalen. Sergt. 2e battelion 15-8-1821
-Huwelijk te Vlissingen met Marie Charlotte Hoin,
Infanterie geb. 2-12-1793 Abbeville (Fr.)   Isis Zeeland
-37 jaar, sergeant 26-9-1825 -Vader te Bergen op Zoom, moeder Charlotta Hoin
 Isis Breda
-Geb. Pruismunde, 42 jaar militair 1829 -Echtgenoot van Charlotte Hoijn/Hoyn, geb. Abbeville.
-Geregistreerde te Breda   Isis Breda                       
Zwijndregt, van Klaas Militair, wonende te Middelburg 17-2-1845 Overleden te Ned. Indie   Isis Zeeland
Zwijsepijn Johannes Soldaat in de 7e comp. der 6e halve brigade 6-5-1800 Huwelijk te Harlingen (ref.) met Janke de Ruiter,
beide van Harlingen
Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023
Zwinkels Hendrik Geb. Schiedam 9-11-1793. Fuselier bij de Oost-Indische infanterie 1836 Uit Oost-Indië teruggezonden met het schip “Castor
De Indische Navorscher
Zwol, van Jan Regnerus 8e afd. Infanterie 1825 Hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie
genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeen-
komstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de
hier-voorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn
overgegaan.  Friesland   Website