19e eeuw QR        
Achternaam Voornaam Regiment en/of garnizoensplaats Datum/Jaar Bijzonderheid en/of website                      257
Quaak Mattheus Veroordeeld door de Krijgsraad 1837 Gedetineerde in het Provoosthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Quack Adolf Louis August Geb. Arnhem, 19 jaar. Kadet 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Quackelbeen Petrus Geb. 1795 Rumbeeke. Militair 1824 Hij komt voor op en lijst met Militairen die met Ontslag zijn heen-
gezonden en/of bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard
van den Militaire stand met, tevens het naam van zijn korps en
zijn rang ook 8 kolommen signalement en geboortedatum, een
kolom merkbare tekenen en een kolom welk vonnis en/of
waarom zijn verwijderd zijn. Friesland   Website
Quaij, de Hendrik Gepensioneerd kapitein te Grave 20-5-1825 Getuige te Grave bij benoeming curator betreffende de
nalatenschap van Regine Maria Catharina van Ringe
ovl Beers 9-5-1824.    Archieven.nl
Met dank aan Ronald Hellenbrand
Quaij, de Henri Arnold Jan Baptist Geb. Grave. Zoon van Peter Franciscus Gerardus de Quaij en Regina Maria Catharina van RingeMilitiecommissaris. 20-12-1870 Overleden te Beers.
Wdr. van Jacoba Catharina Henrietta Craan
BHIC
Quaij, de Petrus Franciscus Gerard Gepensioneerd luitenant kolonel te Grave 20-5-1825 Getuige te Grave bij benoeming curator betreffende de
nalatenschap van Regine Maria Catharina van Ringe
Beschrijving: Henri de Quaij, Mill, wordt curator van zijn    à               ß (echtgenote),  ovl Beers 9-5-1824.    Archieven.nl
broer. 
Betreffende de nalatenschap van Regine Maria Catharina
van Ringe, overleden Beers 9 mei 1824. Met dank aan Ronald Hellenbrand
Getuigen: Petrus Franciscus Gerard de Quaij, gepensio-
neerd luitenant kolonel, Grave; Clementia Adela Maria
Ludovica Anna de Quaij; Adelaïde Armandine Louise de
Quaij; Henri de Quaij, scholtus van het schoutsambt Mill
en Sint Hubert, broer, curator; Justinus Ragaaij, rent-
meester der Domeinen, Grave, vriend; Ambrosius Zublie,
1e luitenant, magazijnmeester, artillerie, Grave, vriend; 
Hendrik de Quaij, gepensioneerd kapitein, Grave; Willem
Heshusius, kapitein, plaatsmajoor der stad Grave;
Petrus Josephus Walter, 1e wethouder, Grave; RudolphusWalter, apotheker, Grave; allen vrienden.
(zie ook akte 41).
Quarles, de Charles Louis Henri Quarles -Kapitein bij de infanterie 10-4-1855 -Vader te Bergen op Zoom, moeder
Anna Maria Emilia van Dongen  
14-8-1864 -Getuige te Bergen op Zoom   Isis Bergen op Zoom
-Majoor plaatscommandant 26-6-1866 -Vader te Bergen op Zoom, moeder Anna Maria Corneliavan Dongen.  Bij vonnis van de arrondissements- rechtbank te Breda van 12-01-1883 zijn de voornamen van de moeder veranderd in Anna Maria Amelia  
-Vader te Bergen op Zoom, moeder Anna Maria Emelievan Dongen   Isis Bergen op Zoom
-Gepensioneerd luitenant Kolonel 24-8-1868
Quarles van Ufford Henri Geb. Haarlem, 18 jaar. Kadet 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Quartel, de Hendrik Wilhelmus Geb. ’s Gravenhage, 18 jaar. Kadet KMA. Ouders wonen te Medenblik 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Quataard Jacobus - 1816 Hij staat vermeld op een lijst van personen , welke voor de Nationale Militie zig aan den dienst hebben onttrok-ken ,en gezocht worden met geboorteplaats, Woon-plaats, Ouderdom en signalement. Friesland   Website
Quay, de Bonifatius Antonius Geb. Ommen, 17 jaar. Kadet KMA. Ouders  wonen te Ommen 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Quelle ? Geb. Amsterdam. Soldaat korps mariniers op z.m. fregat Sumatra 8-9-1830 Overleden te Vlissingen   Isis Zeeland
Quenoit Louis Joseph Geb. Harcoina, 34 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Quetie Louis Emploijé au douane 12-2-1803 Vader van overleden kind te Hontenisse, moeder
Adrienne Walhoove   Isis Zeeland
Queysen Albert Jan Geb. Zwolle, 17 jaar. Kadet 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Queysen Philips Hendrik Geb. Zwolle, 19 jaar. Kadet 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Queysen Saris Leonard Jacob Geb. Zwolle, 18 jaar. Kadet. Ouders wonen te Ommen 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Quick, de
Philippus Geb. 13-5-1796 Oostende. Kanonnier der tweede 10-8-1838 “Is bij vonnis van den krijgsraad te Soerabaya van den
klasse bij het personeel der artillerie 3. November 1832, geconfirmeerd bij sententie van
het Hoog Militair Geregtshof in Indië, van den 15.
Aldus opgemaakt, naar de opgaven van den Minister December daaraanvolgende, veroordeeld, tot vijf jaren
van Koloniën ontvangen. kruiwagenstraf met vervallenverklaring van den
‘s- Gravenhage, den 10. augustus 1838. militairen stand, wegens desertie en diefstal”.
De Directeur-Generaal van Oorlog H.R. Trip De Indische Navorscher
Quinten Franciscus Geb. Valkenswaard, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Quintin
Augustin Geb. Ghlin (Arrondissement van Mons, depar-tement de Jemappes). Woonplaats Breda. 2-12-1804 Huwelijk te Breda met  Anna Maria Kiekens,
Geattacheerd aan het Militair Hospitaal te Breda. geb. Breda   Isis Breda
Quiver
Johannes Josephus Geb. Gent. Veroordeeld door de Krijgsraad 1829 Gedetineerde in het Provoosthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Quivre Stomain Joseph Geb. Westen, laatst gewoond hebbende te 30-12-1836 Overleden te Semarang (Id)
Westen. Gepensioneerd soldaat De Indische Navorscher
Raaff Evert Geb. Rotterdam, laatst gewoond hebbende te 21-2-1837 Overleden te Meningnoe (Id)
Vianen. 2e luitenant De Indische Navorscher
Raaft Martinus Joseph Geb. Vianen, laatst gewoond hebbende te Vianen. 7-10-1836 Overleden te Padang (Id)
Eerste luitenant De Indische Navorscher
Raaij, van Fredericus Christianus Leonardus Kapitein der Infanterie Oost Indisch leger 21-10-1880 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Charlotta Emelia Hoff   Isis Bergen op Zoom
Raaijen Dissemen Geb. Harderwijk, laatst gewoond hebbende te 1-1-1836 Overleden te Koempoelang (Id)
Harderwijk. Flankeur De Indische Navorscher
Rademaker Adrianus Geb. 13-01-1797 Monster. Militair 1824 Komt voor op een nominatieve staat van eenige Militairen
die met briefjes van ontslag zijn weggezon-den reden: o.a
Diefstal, oneervol ontslag,  in de gevan-genis, eerloos
weggejaagd  tevens een overzicht van hun signalement
zoals ogen, haar, neus, enz.   Friesland   Website
Radix Hendrik Geb. 29-9-1826 Maastricht, zoon van (onderstaande) 23-5-1861 -Huwelijk te Breda met Johanna Müller
Johannes Radix en Mechtildis Smagghe. 9-12-1889 -Overleden te Breda als gepensioneerd militair
Militair, oppasser KMA te Breda, Met dank aan Jan Sips
Radix Johannes Geb.14-12-1793 Brielle. Militair muzikant bij 14e 6-3-1823 -Huwelijk  te Maastricht met Mechtildis Smagge,
afd.infanterie 1e bat. te Maastricht.Heeft als militair geb. 8-7-1799 Maastricht.
diverse standplaatsen gehad (o.a. Maastricht, 3-4-1871 -Overleden te Smilde
Woensel, Breda, Assen). Met dank aan Jan Sips
Raffen, van Cornelis Geb. 10-6-1790 Vlaardingen. Fuselier 124e ligne, 16-1-1813 Overleden te Hannover
4e bat. , 2e comp. Isis Vlaardingen
Raker Carl Eberhard Geb. Aspe (?). Veroordeeld door de Krijgsraad 1842 Gedetineerde in het Provoosthuis te Middelburg
?
Isis Zeeland
Ramboer Jaques Geb. Cadzand. Ramboer op 17-10-1805 in het 26-10-1805 Overleden te Augsburg
hospitaal van Augsburg (Arbeitshaus) binnenge- Isis Zeeland
bracht en op 26-10 dav. als gevolg van zijn verwon-
dingen overleden. Fusilier bij de10e Compagnie v.h.
1e Bataillon v.h. 48e regiment Infanterie de Ligne
Rambonnet Nicolaas Samuel Kapitein KMA 1829 Geregistreerde te Breda. Echtgenoot van
Alida van Ingen   Isis Breda
Rampen Pieter Fuselier, bij het 127ste regiment Ligne troepen, 20-12-1811 Vader te Leeuwarden, moeder Grietje Gravenaar 
in garnizoen te Nijmegen Tresoar
Rams Cornelis Geb. Alphen. Veroordeeld door de Krijgsraad 1842 Gedetineerde in het Provoosthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Ramschaert
Jan Baptist Geb. Eeklo (Belgie). Veroordeeld door de 1830 Gedetineerde in het Provoosthuis te Middelburg
Krijgsraad Isis Zeeland
Randen, van Klaas 8e afd. Infanterie 1825 Hij staat vermeld in een document met 9 kolommen Informatie
genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeen-
komstig artikel 171 der wet van den 8steJanuari 1817, van de
hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn
overgegaan.Friesland   Website
Rapariene Falentein Officier van gezondheid 3e klasse 16-6-1845 Overleden aan boord van het Ned. barkschip
De Pauline op retourreis van Java naar Middelburg, varende in de Spaansche Zee.   Isis Zeeland
Raps
Joseph Geb. Krakau (Polen). Veroordeeld door de Krijgsraad 1818 Gedetineerde in het Provoosthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Ras Jacobus Geb. Zierikzee, zoon van Pieter Ras  en Maria Theresia Akkerman. Fuselier 19-2-1836 Overleden te Arnhem, 21 jaar      Genlias
Ras Jan Leeuwarden 8e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
 de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825.   Friesland   Website
Ras Roelof Hendriks Geb. 25-11-1792. Uit Sneek. Militair ? -Gewond geraakt bij de strijd tegen de Belgen of later
door een dienstongeluk
27-1-1862 -Overleden   Gens Nostra 48, 1993;
Fonds 1815, GA Amsterdam (759-318)
Ratelaar Jacob Cornelis Scheepstimmerknecht, wonende te Gorredijk dat hij zig vrijwillig in den Militaire dienst heeft geengageert op 19 Juni 1820 en met Honorabele afscheid uit den dienst is ontslagen, enz. 1821 Hij verzoekt nu in een door hem handgeschreven brief
met zijn handtekening een ambtelijke post enz.
Friesland    Website
Ratelaar Joh’s Cornelis Te Wymbritseradeel, 8e afd. Infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
 de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825.   Friesland   Website
Ratelaar Johannes Cornelis Geb. Gordijk, laatst gewoond hebbende te Leiden. 26-5-1836 Overleden te Semarang (Id)
Flankeur De Indische Navorscher
Ratillon
Pier Geb. 2-12-1767 Chaillar (=Chaillac?), zoon van 31-3-1800 Huwelijk te Oostburg met Rosalie Josephe Bautemij,
Joseph Ratillon en Therese Fromitton. Corporaal
geb. 23-7-1775 Madelaine   Isis Zeeland
canonier
Rausch Coenraad Geb. 13-5-1795. Uit Haarlem. Militair 18-6-1815 -Gewond geraakt bij Waterloo
jan. 1836 -Overleden
Gens Nostra 50, 1995; GA Amsterdam (740-1007)
Rautenbach P.A. Geb. Ham, laatst gewoond hebbende te Amsterdam. Jager 7-8-1836 Overleden te Salatiga (Id)
De Indische Navorscher
Ravallet, de George Arnold Geb. Poerworedje, Java, OostIndië, zoon van George Francois de Ravallet en Carolina WilhelminaBoomhoff. Sergeant bij de infanterie 3-4-1870 Overleden te Terneuzen   Isis Zeeland
Ravés / Ravers Jean Paul Douanebeambte 27-3-1811 Vader te Bergen op Zoom, moeder Jeanne CatherineKempagie / Kemp. Bij vonnis van 1829 zijn de oorspron-kelijke namen Ravés, Kempagie en Etien (kind) veranderd in Ravers, Kemp en Etienne   Isis Bergen op Zoom
Ravesteijn Nicolaas Geb. ’s-Gravenhage, laatst gewoond hebbende 2-8-1836 Overleden te Semarang (Id)
te ’s-Gravenhage. Flankeur De Indische Navorscher
Reack
Emanuel Spaanse gevangene 7-1-1811 Overleden te Middelburg
Isis Zeeland
Rebec Petrus Flankeur 1e Comp. Bat. Infanterie Nat. Militie 9-3-1819 Vader te Bergen op Zoom, moeder Agnes de Vos
Isis Bergen op Zoom
Reede van Oudshoorn Willem Constant Pieter Geb. Zwolle, 19 jaar. Kadet 1829 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Reeder
Anthoon Geb. Luxemburg, 55 jaar, zoon van ChristiaanReeder enMargaretha Schoonhoven.Marechaussee te paard 31-8-1835 Overleden te Breskens   Isis Zeeland
Reenema Jacob Ymes Plaatsvervanger voor Johannes Harms de Wal. 1825 Hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie
8e afd. Infanterie genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeen-
komstig artikel 171 der wet van den 8steJanuari 1817, van de
hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn
overgegaan.Friesland   Website
Reenstra Sibrands Geb. Heerenveen, laatst gewoond hebbende te 6-12-1836 Overleden te Makassar (Id)
Wolvega. Fuselier De Indische Navorscher
Reepmaker Gijsbertus Philippus Geb. Bezoijen, laatst gewoond hebbende te 10-5-1836 Overleden te Weltevreden (Id)
Bezoijen. Fourier De Indische Navorscher
Reering
J.B. Geb. Runsdorf, laatst gewoond hebbende te 25-4-1837 Overleden te Koempoelang (Id)
Deventer.  Sapeur De Indische Navorscher
Rees, van Jacobus Woonplaats Ginneken. Gepasporteerd militair 17-4-1837 Partij in akte (remplacement)    Isis Breda
Rees, van Willem Adriaan Geb. Arnhem, 19 jaar. Kadet. Ouders wonen te  1839 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Zutphen
Reest, van der Pieter Geb. Zierikzee, zoon van Adriaan van der Reest 29-10-1849 Overleden te Oran in Afrika, 33 jaar
en Frederica Boer.  Militair Isis Zeeland
Reich
Frederik Christiaan Geb. Kopenhagen (Denemarken). Veroordeeld 1823 Gedetineerde in het Provoosthuis te Middelburg
door de Krijgsraad
Reiferinck Leonardus Willem Geb. Arnhem, 18 jaar.  Kadet 1829 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Reijnders Johannes Jager Bataillon Nr. 10 11-7-1816 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Jacoba Frederiks   Isis Bergen op Zoom
Reijt, van der Lambertus Geb. Veghel, laatst gewoond hebbende te Breugel. 23-1-1837 Overleden te Weltevreden (Batavia, Id)
Sergeant De Indische Navorscher
Reinard Franciscus Geb. Tholen. Zoon van Guilulmus Reinard en Elisabeth Boeije. Soldaat in het 11e regiment van linie 12-5-1840 Overleden te Aelst, Oost Vlaanderen, 28 jaar
Isis Zeeland
Reinders Henricus Soldaat bij de 13e afdeling Infanterie, woonplaats 28-8-1830 Vader te Boekel, moeder Antonetta Beekmans
Boekel BHIC
Reinecke Carl Wilhelm Geb. 18-4-1805 Gattra(?). Veroordeeld door de 1833 Gedetineerde in het Provoosthuis te Middelburg
Krijgsraad Isis Zeeland
Reiswijk Elias Sappeur 2e bat. van linie 28-10-1817 -Overleden te Vlissingen, 37 jaar.
-Partner: Grietje Honor   Isis Zeeland
Reisz
George Fredrik Geb. Nederbaarbach (Zwitserland), zoon van JoostReisz en Catrina Robach. Soldaat 3e comp. 2e bat. 9e afd. nat. Infanterie. Laatst wonende te Nederbaarbach (Zwitserland). 29-12-1831 Overleden te Vlissingen, 30 jaar
Isis Zeeland
Rekens Albert Eeltjes Plaatsvervanger voor Hotze Jacobs Rusticus. 1825 -Hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeen-komstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van
Soldaat bij het 8e afd. Infanterie, 3e afd. kurassiers de hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn overgegaan.
-Hij komt voor in een lijst met namen, lotingsnummers, data
enz.    Friesland  Website
1825
Relecom Jean Batist Beambte bij de Keizerlijke Douane 6-11-1813 Vader te Bergen op Zoom, moeder Marie ThereseSmetz   Isis Bergen op Zoom
Remers Digmannus Geb. Oosterhout, laatst gewoond hebbende te 27-1-1837 Overleden te Padang (Id)
Oosterhout. Fuselier De Indische Navorscher
Remeus Marinus Geb. Veere, 35 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Remijn Adriaan Geb. Middelburg, zoon van  Jan Remijn en  Pieternella Jacoba Eckhart.  Officiersjongen dienende bij het Dep(t ) der Nederlandsche Marinein Oost-Indië 28-7-1840 Overleden op zee, bij het zinken van Z.M. schoener Cator verdronken   Isis Zeeland
Remmes Arnoldus Denisius Geb. Middelburg. Veroordeeld door de Krijgsraad 1819 Gedetineerde in het Provoosthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Rems, van Willem Frederik Geb.  24-06-1814 Amsterdam. Tamboer 5de afd. Infanterie. ? Vervallen van den militairen stand.   Website
Remshauer Anton Geb. Rastaz (Rastadt?). Veroordeeld door de Krijgsraad 1831 Gedetineerde in het Provoosthuis te Middelburg
?
Isis Zeeland
Remy Dirk Geb. Rijswijk (Gelderland), 56 jaar. Gepensioneerd 1839 -Echtgenoot van Clasina de Vries
marechaussee - Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Renau David Geb. Zierikzee. Veroordeeld door de Krijgsraad 1819 Gedetineerde in het Provoosthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Renger Wouter Boukes Geloot te Leeuwarden  in 1821, milicien 1825 Hij komt voor in een document Zitting van de Militieraad
 enz.    Friesland Website
Renier
Pierre Francois Geb. Oostende (Belgie). Veroordeeld door de 1826 Gedetineerde in het Provoosthuis te Middelburg
Krijgsraad Isis Zeeland
Renierse Hendrik Mathijs Sergeant majoor bij de infanterie 20-9-1855 Vader te Bergen op Zoom, moeder Cornelia Wallast.
Waarschijnlijk verhuisd naar Venlo
Isis Bergen op Zoom
Renquet Hendrik Marechaussee. Gestationneerd te Eindhoven - Partner Angela Elbers   RA Tilburg
Reumer
Alois Geb. Reichenburg (Zwitserland), zoon van MeinzandReumer en Urzula Schuchmacher. Soldaat 2e divisie landmacht n.33 23-7-1830 Overleden te Vlissingen, 38 jaar
Isis Zeeland
Reus, de Assuenus Geb. Vlieland, laatst gewoond hebbende te Rotterdam. Fuselier 25-4-1837 Overleden te Soerabaja  (Id)
De Indische Navorscher
Reus, de Gerrit Zoon van Hendrikus de Reus en Pietertje 9-9-1848 -Gehuwd met Jacomina Goosen 
Besemeer. Grenadier in garnisoen te -Overleden te ’s-Gravenhage, 28 jaar
’s-Gravenhage Genlias   Met dank aan Joop Esser
Reus, de Klaas Zoon van Jacob de Reus en Klaasje Vermeulen. 16-2-1837 Overleden te Breskens, 22 jaar
Fuselier Genlias  Met dank aan Joop Esser
Reuver Gerrit Geb. Oldenzaal 1816 Hij komt voor op een lijst met Militairen met hun leeftijd en
verdere persoonsgegevens,  welke zich voor Nationale
Militie aan hun verplichting hebben onttrokken en nu gezocht
worden   Friesland   Website
Reynsberger Willem Geb. Grathem, wonende te Kessel. Militair bij het  27-7-1849 Ongehuwd overleden   Tresoar
3e Regiment Infanterie
Ribij
Jean Geb. Esmatingen (Dld). Fuselier. Vader George  11-8-1831 Overleden te Maldegem, prov. Oost-
Ribij, moeder Elizabeth Per Vlaanderen. Hij is gesneuveld in het gevecht tegen
de Belgen bij Stroobrugge. Isis Zeeland
Richaud
Jean Baptiste Geb. 7-3-1772 Saint Genies Promon (Departement van Basser Alpes), zoon van Antoine Richaud en Magdeleine Marson. Jager in garnizoen te Breda 15-8-1802
Huwelijk te Breda met Julie le Roux
geb. Rennes (Departement d'Isle van Vilaine)
Isis Breda
Richel Johannes Marechaussee 17-6-1832 Vader te Tilburg, moeder Susanna Carte  
RA Tilburg
Rickens Albert Philip Geb. Sneek, 44 jaar.  Sergeant Jagers 1839 Geregistreerde te Breda.   Isis Breda
Ridder Tjeerd Jans  Bij de militie in dienst gekomen  op 28 maart 1814  1825 Ziek geworden  in het beleg van Valencines en te
bij de 5e Comp. 1e Bat.  bij Kapitein Battaard  Mons overleden   Tresoar
Ridder, de Hendrik Geb. Amerongen, laatst gewoond hebbende te Utrecht.  Fuselier 23-5-1837 Overleden te Kedong Kebo (Bagelen, Id)
De Indische Navorscher
Ridderskamp Jac. Wilh. - 1816 Hij staat vermeld op een lijst van personen , welke voor de
Nationale Militie zig aan den dienst hebben onttrokken, en
gezocht worden, met geboorteplaats, Woonplaats,  Ouder-
dom en signalement.   Friesland   Website
Riddiges Johannes Gepensioneerde soldaat 1822 Aangifte van overlijden.  Ingeschreven in het grootboek Miliairen  onder no. 552 tot fl. 91.= jaarlijks is den 9 den januari te Leeuwarden overleden.  Friesland Website
Riebe
Jacob Geb. Altona 15-5-1792. Opperwachtmeester bij de Oost-Indische kavallerie 1830 Uit Oost-Indië terug gezonden met Z.M. korvet ‘Atalante’
De Indische Navorscher  
Voor  méér zie:  Friesland   Website
Rieland Bartalomeus Gepasporteerd fuselier 17-12-1836 Overleden aan boord van het Ned. fregatschip Mercurius, varende in de Indische Oceaan.
Isis Zeeland
Rielle
Desire Geb. 11-12-1804  Brussel. Militair 1824 Komt voor op een nominatieve staat van eenige Militairen die
met briefjes van ontslag zijn weggezon-den reden: o.a Dief-
stal, oneervol ontslag,  in de gevan-genis, eerloos wegge-
jaagd  tevens een overzicht van hun signalement zoals
ogen, haar, neus, enz.  Friesland   Website
Riemsdijk, van Barend Jan Geb. 30-12-1795 Rotterdam. Militair 1824  Komt voor op een nominatieve staat van eenige Militairen die
met briefjes van ontslag zijn weggezon-den reden: o.a Dief-
stal, oneervol ontslag,  in de gevan-genis, eerloos wegge-
jaagd  tevens een overzicht van hun signalement zoals
ogen, haar, neus, enz.  Friesland   Website
Riemsdijk, van Samuel Vermoedelijk op zichzelf wonende militair 1839 Geregistreerde te Breda. Isis Breda
Riesberger Hendrik Geb. Weesp. Fuselier 27-11-1836 Overleden te Koempoelang   De Indische Navorscher
Rigault Louis Frederik Kapitein van een compagnie 3-12-1811 Overleden te Tholen   Isis Zeeland
Rigneij
Louis Jean Geb. 8-4-1796 Gent.
-Majoor bij het 3e regiment dragonders 1852 -Wonende te Amsterdam, Singel
-Luitenant kolonel 1853
15-11-1854 -Overleden te Amsterdam
Bevolkingsregister Amsterdam   Met dank aan Trudy Ohm
Rigou
Frans Geb. Elsungen (Zwitserland), zoon van  BarendRigou en Rosa Band. Korporaal bij de 3e Comp. 18-9-1835 Overleden te Axel, 37 jaar
17e Afd. Infanterie alhier in garnizoen. Isis Zeeland
Rijksman Moses Simon Geb. Amsterdam. Veroordeeld door de Krijgsraad 1833 Gedetineerde in het Provoosthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Rijman Johannes Geb. 23-8-1777. Uit Haarlem. Militair 18-6-1815 Gesneuveld te Waterloo of overleden aan de verwondingen(?)   Gens Nostra 50, 1995; GA Amsterdam (742-1313 en 757-577)
Jan. 1837
Rijn, van Gerardus Geb. 26-1-1796. Uit Breda. Militair -Komt voor in het register van Fonds 1815: soldaten
die in de strijd tegen de Belgen of de Fransen gewond
zijn geraakt of zijn gesneuveld
17-2-1863 -Overleden  Gens Nostra 49, 1994;
Fonds 1815, GA Amsterdam (736-420)
Rijn, van Nicolaas Geb. ca 1795 ’s-Gravenhage. Marechaussée. 5-5-1832 -Overleden te Tilburg
Woonplaats Tilburg -Partner: Johanna Maria Wulner   BHIC
Rijnberg Albert Willem Geb. Middelharnis15-1-1815. Woonplaats 1833 Geëmigreerd naar Nederlands-Indie, Batavia
Sint-Maartensdijk. Dienst  Ned. Marine Isis Zeeland
Rijnders Johannes Fuselier bij het 3e regiment infanterie 16-11-1854 Vader te Bergen op Zoom, moeder Annaatje
Magdalena Roelvink   Isis Bergen op Zoom
Rijneveld, van Jacob Cornelis Geb. 27-3-1799 Enkhuizen.
-Treedt aan als cadet op de KMA                         à 22-5-1815
-2e luitenant Korps Rijdende Artillerie                 à 20-1-1820
7-8-1822 -Huwelijk met Adelaide Heloise Wilhelmina van Ingen  
-1e luitenant (zelfde korps), nam deel aan de    à  15-1-1826
operaties tijdens de Belgische veldtocht
-Raakte gewond                                                      à 24-9-1830
-Militaire Willems-orde 4e klasse toegekend    à 16-11-1830
-1e luitenant Rijdende Artillerie 1829 -Geregistreerde te Breda. Isis Breda
1832 -Hij richtte het tijdschrijft 'De Militaire Spectator'  op,
en dat verschijnt nog steeds.   Website
-Gedetacheerd aan de KMA als instructeur      à 10-10-1836               
Artillerie
 Jan. 2007 
-Kapitein                                                                   à 16-12-1837
-Ridder Nederlandse Leeuw                               à 12-10-1841
-Majoor april 1842
-Ridder in de Pruisische orde van de                à 1842
Roode Adelaar, derde klasse
-Luitenant-kolonel, benoemd tot bevelhebber à 30-10-1847
van de artillerie van het Indische leger.
-Kolonel 31-7-1848
-Gerepatrieerd naar Nederland
-Overleden          Met dank aan Wilco Kramer                     
29-11-1851
Rijpma Ulbe Te Wonseradeel,  8e afd. Infanterie 1825 Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
Friesland Website
Rijthoven, van Henricus Geb. 2-8-1773. Uit Breda. Militair -Komt voor in het register van Fonds 1815: soldaten
die in de strijd tegen de Belgen of de Fransen gewond
zijn geraakt of zijn gesneuveld
16-10-1837 -Overleden  Gens Nostra 49, 1994;
Fonds 1815, GA Amsterdam (741- 1162)
Rijtsema Douwe Martens  Geb. 12-7-1798 Op den Ham. Militair 1825 Hij wordt vermeld als soldaat  op een Nominative Staat van
Militairen die met briefjes van ontslag weggezonden zijn; op
deze staat wordt zijn personalia in 8 kolommen vermeld zoals
aangezigt, voorhoofd, neus, mond haarkleur enz. enz. ook
een kolom merkbare teekenen zoals Pokdalig, Tatoo’s enz.,
ook een kolom met aanmerkingen en het regiment waarin hij diende.   Friesland   Website
Rill
Johann Georg Geb. 10-4-1803 Hamburg. Fuselier bij het -Is door eenen krijgsraad, te Weltevreden, schuldig
algemeen depot te Batavia. verklaard aan diefstal, bij nacht en met inklimming,
gepleegd
Nominatieve staat van een militair, behoord hebbende 1837 -In het eerste quartaal 1837 uit Oost-Indië naar
tot de landmagt in de Oost-Indische bezittingen, die bij Nederland terug gezonden met het schip “Rio de
regterlijk vonnis van den militairen stand is vervallen Janeiro Paket”
verklaard, voorts uit het leger in die gewesten wegge- De Indische Navorscher
zonden en naar Europa teruggekeerd zijnde, noch voor
de dienst in de overzeesche bezittingen, noch bij het
leger hier te lande mag worden aangenomen, mitsgaders
van een persoon, die na ontslag uit de militaire dienst
uit de Oost-Indie is verwijderd, en gevolgelijk, bij de
koloniale troepen, niet meer kan worden aangenomen,
d.d. ’s-Gravenhage 14 sept. 1837
Ringeling Jan -  13-2-1835 -Huwelijk te Oosterhout met Anna Hermina Gerardina
Jutting   Genlias
-Geb. 30-10-1806. Ritmeester 2e regiment 1847 tot -Wonende aan de Keizersgracht te Amsterdam
dragonders mei 1851 Bevolkingsregister Amsterdam   Met dank aan Trudy Ohm
Rink Jan Zoon van Hermann Rink en Cathrina van Aalten. 24-4-1831 Huwelijk te Naarden met Christina van Luijk
Sergeant vrijwillige artilleristen Genlias
Rinkes Johannes Gerardus Geb. Bolsward, laatst gewoond hebbende te Amsterdam. Korporaal 10-9-1836 Overleden te Palembang
De Indische Navorscher
Rinn Adam Geb. 16-10-1763 Coevorden. Militair < 1816 -Gewond in de strijd tegen de Fransen
Dec. 1849 -Overleden
Gens Nostra, 1990; GA Amsterdam (741-1274)
Rinzema Fedde Rinzes Milicien 1841 Komt voor op een staat van Miliciens dienende  in het Corps
Rijdende Artillerie,  waarin vermeld de namen van soldaten
die , overleden, ontslagen, gedeserteerd of op enige andere
wijze uit de dienst zijn gegaan.   Friesland Website
Rioux Francois Geb. Veere. Zoon van Jean Rioux enJeanne 9-9-1812 Overleden te Veere
Letunonier. Sergeant a la 5e compagnie de Isis Zeeland
pionniers Francois. Ouders woonden in Frankrijk
Rippe Johan Frederik Geb. Utrecht. Veroordeeld door de Krijgsraad 1827 Gedetineerde in het Provoosthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Ritmeier
Joh. Geb. Hamburg. Flankeur bij de Oost-Indischeinfanterie Uit Oost-Indië terug gezonden met het schip ‘Concordia’  De Indische Navorscher
Voor  méér zie:  Website
Rivart, de Jarmijn Josep Ge-emploijeerde bij de douane 19-9-1799 -Vader van overleden kind te Aardenburg,
moeder Marianne Josep (de) Bodson
20-12-1799 -Idem   Isis Zeeland
Rivier Hendrik Geb. Vlissingen. Korporaal 2e bat. reg. Inf.  no. 5 29-1-1817 Overleden te Batavia   Isis Zeeland
Rivierre
Pierre Geb. Vilis, canton de Mortagne, dep. de l'Orne, 20-1-1814 Overleden te Fort Bath, ongehuwd
zoon van Jacques Rivierre en Marie Brochet. Isis Zeeland
Chasseur
Robaeij
Jacobus Josephus Geb. 30-6-1788 Breden , Kanonnier 1825 Hij wordt vermeld als soldaat  op een Nominative Staat van
Militairen die met briefjes van ontslag weggezonden zijn; op
deze staat wordt zijn personalia in 8 kolommen vermeld zoals
aangezigt, voorhoofd, neus, mond haarkleur enz. enz. ook
een kolom merkbare teekenen zoals Pokdalig, Tatoo’s enz.
ook een kolom met aanmerkingen en het regiment waarin hij
diende.  Friesland   Website
Robert(s)
Ami Chrétien / Geb. 21-3-1798 in La Ferrière (Renan), Kanton
Ami Christianus / Bern, Zwitserland, zoon van David Louis Ottenin
Arie Christianus Robert en Susanna Maria Borlé.
tot 11-6-1816 Adres : La Chaux-de-Fonds, Kanton Neuchâtel,
Zwitserland
-Vrijwilliger in het 29e Regiment Infanterie       à 11-06-1816 tot
Zwitsers, gelegerd te ´s-Hertogenbosch 01-03-1829
-Corporaal                                                               à 26-3-1818
Met dank aan Michael Boers
-Fournier                                                                  à 6-10-1818
-Sergeant-Majoor                                                   à 22-4-1821 tot
1-4-1826
2-7-1822      à -Vader te Grave (dochter: Henriette Louisa)
-In garnizoen te Breda                                          à 27-04-1823 à -Huwelijk te Grave met Joanna Elisabeth (Betje)Martens, RK, arbeidster, werkvrouw, geb. 18-5-1805
Grave, dochter van Mathijs Martens en
Maria Ludovica Uijtermolen.
Huwelijk afgeroepen op 7 en 13-04-1823 in Grave en
´s-Hertogenbosch. De huwelijkstoestemming van de
regimentskolonel is afgegeven 26-3-1823 in S. Boun(?).
Getuigen burgerlijk huwelijk: Johannes Schindler (geb.
±1791), Johannes Achsner (geb. ±1796), Florian Weure
(geb. ±1796) en Heinrich Köning (geb. ±1799), allen
soldaten, zie aldaar
Betje trouwde later op 15-03-1836 in Gieten met Jan Jacobs
Platje (geb. 1811). Adres Betje: 15-3-1836: Gietenveen (Gieten). Notitie bij Betje: Voornamen ook: Sofia Elizabet,
Betje, Jeanne Elisabeth. Achternaam ook: Meertens
-Vader te Willemstad (dochter Carolina Sofia)
-Sergeant-Majoor (8ste Compagnie, 2de Bat. à 10-3-1824  à
van het Regiment Zwitsers Nr. 29 in Willemstad) -Zoon Franciscus geboren
-Fournier                                                                  à 1-4-1826
28-6-1826  à
-Sergeant (In maart 1829 wordt dit 29e Regiment 8-1-1828 tot -Dochter Maria geboren
Zwitsers opgeheven.) 15-3-1829 -Overleden te Ravenstein, 35 jaar oud.
6-10-1828  à
19-2-1834
Robert
Charles François Geb. ca 1796 in Renan, Kanton Bern Zwitserland, 25-3-1831 -Sergeant 18de afdeling infanterie, reserve bataillon
zoon van David Louis Ottenin Robert en Susanna 15-9-1832 -Huwelijk te Willemstad met Jacoba Maria
Maria Borl(é). Sergeant bij de infanterie in  van Reusel/Reuzel( burgerlijk huwelijk:  getuigen: JacobBoillat , geb. ±1797, Jacob Weis  geb. ±1799, Johan LudwigBurri geb. ±1800 en Christian  Pfister geb. ±1802). 
Willemstad Notitie bij huwelijk: 36 jaar oud  tijdens huwelijk en
reeds 18 maanden gelegerd in Willemstad. Jacoba
Kinderen van Charles François en Jacoba Maria: Maria is geb. Roosendaal en Nispen, dochter van
Maria van Reusel, geb. 19-04-1825 in Antwerpen Adrianus van Reusel en Anna Catharina  Nelst,
België. Kind is erkend tijdens huwelijk van de ouders. gedoopt 24-07-1800 in  Roosendaal (getuigen:
Maria is overleden op 04-02-1905 in Roosendaal en Jacoba  Drimekhof en Cornelia Roovers). Jacoba
Nispen, 79 jaar oud. (Acternaam ook: Robert). Maria Maria is overleden 20-11-1856 Vlissingen. Beroep
trouwde, 41 jaar oud, op 09-01-1867 in Roosendaal van Jacoba: Particuliere.
en Nispen met Johannes Konings, ongeveer 37 jaar
oud. Johannes is geb.  ca 1830 in Rucphen, Sprundel -Sergeant (18de Afdeling Infanteriein Willemstad)
en Vorenseinde, zoon van Willem Konings en Adriana -Sergeant 6e regiment infanterie
Koenen. Johannes is overleden vóór 04-02-1905, 24-11-1832 -Overleden te Vlissingen (Zie ook Isis Zeeland ),
ongeveer 75 jaar oud.  1-4-1842 45 jaar
Maria Josephina Robert, geb. ca 1829 in Antwerpen, 1-4-1842
overleden op 28-02-1832 om 01:00 in Willemstad,
ongeveer 3 jaar oud. (aangifte overlijden getuige:                           Met dank aan Michael Boers
Pieter Mindera (geb. ±1796). 
Petrus Wilhelmus Robert, geb. 25-03-1831 Willemstad.
Bij de aangifte van de geboorte waren de volgende
getuigen aanwezig: Wilhelmus Lijen (geb. ±1809) en
Carel Hendrik Vuurberg (geb. ±1809). Kind is erkend
tijdens huwelijk van de ouders. Petrus Wilhelmus is
overleden op 19-02-1832 om 03:00 in Willemstad, 10
maanden oud. Bij de aangifte van het overlijden was
de volgende getuige aanwezig: Pieter Mindera (geb.
±1796). 
Antoinette Josephine (Antoinetta Josephina) Robert, geb. 24-11-1832 om 12:30 Willemstad (getuigen
Johannis Ontijd, geb. ±1804 en Marinus Johannes van
der Thoorn, geb. ±1804). Antoinette Josephine is
overleden 14-12-1907 Vlissingen. Antoinette Josephine
trouwde 18-08-1858 Vlissingen met Johannes
Fransiscus Bukkens/Bulkens, geb. ca 1833
Vlissingen, zoon van Johannes Baptist Bukkens en
Johanna Helleman.Overleden19-01-1916 Vlissingen.
Beroepen : werkmanen metselaar.
François Joannes Robert, geb. 28-01-1835 Vlissingen.
Robert François Joannes Geb. 28-01-1835 in Vlissingen. Bij huwelijk sergeant 3-2-1858 -Huwelijk te Harderwijk met   Adriana Steeman, 31
Bev. Reg. Watergraafsmeer 1900-1921 deel 8 Blad 80 jaar oud. (Tijdens huwelijk is er een kind ´gewettigd´),
geb. 19-10-1826 Hoorn, dochter van Theodorus
Kinderen van François Joannes en Adriana: (Dirk) Stee(n)man en Grietje  Beers. Adriana is
Margaretha Maria Robert, geb. 24-2-1862 Bergen overleden 15-04-1909 Watergraafsmeer
op Zoom (Volgens een aantekening van Gerard Boers (Amsterdam), 82 jaar oud,  begraven 19-04-1909 te
zou de geboortedatum 27-2-1862 zijn), overleden op Diemen.  (Overleden na ´een smartelijk  lijden´)
9-3-1929 Amsterdam, begraven op 12-03-1929 Diemen. 22-11-1928 -Overleden te Amsterdam
Margaretha Maria trouwde 2-8-1888 Amsterdam met 26-11-1928 -Begraven te Diemen
Gerardus Theodorus (Gerard) Distelbrink (Notitie
bij het huwelijk: Gezinskaart G Distelbrink: Geboorte-
datum 4-2-1862),  geb. 15-06-1867 Amsterdam, zoon
van Theodorus Christoffel Distelbrink en Johanna                          Met dank aan Michael Boers
Elisabeth van Looij. Gerard is overleden 25-01-1945 Amsterdam, begr. te Diemen. Notitie bij Gerard: Bev.
Reg. Watergraafsmeer 1900-1921 deel 3 Blad 28
-Failliet verklaard op 19-02-1889.
-Doet in 1917 in Amsterdam aangifte van diefstal van
een fiets.
-Had een inwonende huishoudelijke hulp, genaamd
Zenda uit de omgeving van München. Omstreeks 1935
heeft Gerard Boers enige weken gelogeerd bij kennis-
sen van Zenda in München. Er bestaat nog een foto van
Gerard met twee SA mannen (Zenda´s broers). Gerard
besefte nog niet goed, waar hij zich mee inliet. Beroep
van Gerard: kantoor-bediende; Handelsagent, Penning-
meester van Ned. RK. Vereniging van Handelsreizigers.
Onderscheiding:  Erekruis Pro Ecclesia et Pontifice
(Pauselijke onderscheiding voor bijzondere verdiensten
voor de kerk, waar-schijnlijk omdat hij jarenlang secre-taris was van de RK reisvereniging Christoffel.)
Johannes Theodorus Robert, geb. 4-3-1863
Bergen op Zoom. (Notitie bij JohannesTheodorus:
Gezinskaart in GAA Amsterdam Gezinskaart in GAA
Amsterdam F.J. Robert 2-12-1903; E.E. Robert
10-6-1901; C.T.P. Robert 10-5-1906;). Beroep: werk-
man. Johannes Theodorus trouwde met Maria Cornelia
Huissen, geb. 10-03-1878 in (den) Helder.
Jacoba Maria (Koos) Robert, geb. 15-8-1867 in
Amsterdam, overl. 26-6-1947 in Diemen.  Ongehuwd
gestorven. Was blind en had een zeer sterk geheugen
Notitie bij Koos: Bev. Reg. Watergraafsmeer 1900-1921
deel 4 Blad 90
Adrianus (Adriaan) Robert, geb. 7-2-1870
Amsterdam, overleden 4-4-1957 Schijndel. Notitie bij
Adriaan: Vertrokken naar ´s Hertogenbosch op
20-5-1902. Beroep: kantoorbediende. Adriaan trouwde,
06-11-1910 met Friderike (Friede) Balbiano, geb.
14-2-1875 in Soest West-Falen, Duitsland, overleden
30-9-1960 in Schijndel.  Roepnaam ook: Frieda
Robroks Willem Geb. Lommelt, laatst gewoond hebbende te Leiden. Flankeur 8-6-1837 Overleden te Semarang (Id)
De Indische Navorscher
Robs Francois Kapitein adjudant bij het corps rijdende artillerie, in 29-3-1813 Partij in akte te Breda   Isis Breda
garnizoen te Breda
Rocheblin, de la
Charles Geb. 1797 St. Megxens Dys de Deux Cevrees. 1817 Gedetineerde in het Provoosthuis te Middelburg
Veroordeeld door de Krijgsraad Isis Zeeland
Rode Carl Friedrich Julius Geb. 25-6-1807 Amsterdam. Veroordeeld door de 1828 Gedetineerde in het Provoosthuis te Middelburg
Krijgsraad Isis Zeeland
Rodenbroek Hend. Lodew. - 1816 Hij staat vermeld op een lijst van personen , welke voor de
Nationale Militie zig aan den dienst hebben onttrokken, en
gezocht worden met geboorteplaats, Woon-plaats, 
Ouderdom en signalement. Friesland    Website
Rodenburg Gijsbregt Geb. 16 feb 1823 Vlaardingen.  Soldaat bij het 31-12-1847 Overleden te Vlaardingen   Isis Vlaardingen
4e regiment jagers
Roderkerk Evert Van Willemstad, departement Brabant, ongehuwd. 18-11-1808 -Aangetekend te Beverwijk met Adriana Haver, ongehuwd, van Beverwijk, wonende te Beverwijk.
Gediend hebbende als Tamboer bij het 7e -Gehuwd te Beverwijk. Bruid en bruidegom hebben verklaart het kint tussen hun beiden zijnde genaamt Evert oud zo zij zeggen agt weeken het hunne te zijn.
regiment Infanterie van Linie der Koninklijke Holl. 4-12-1808 Beverwijk trouwen voor het gerecht 1780-1811
Armee en op den 10 october 1808 desezelfs
honorabel paspoort uit 's lands dienst bekomen
hebbende thans wonende te Beverwijk,
Roders Willem Franken Te Weststellingwerf,  8e afd. Infanterie 1825 Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
Friesland   Website
Rodie Adrianus Marechaussee 24-6-1830 Vader te Tilburg, moeder Isabella Decolonia
RA Tilburg
Rodrigue
Eusebe Geb. Lougos en Galice (E), soldat Espagnol. 19-2-1812 Overleden te Middelburg, 24 jaar
Spaanse gevangene Isis Zeeland
Rodriguez
Thomas Geb. Toledo, departement de Castille la Vieille (E), soldat Espagnol. Spaanse gevangene 17-8-1812 Overleden te Middelburg, 31 jaar
Isis Zeeland
Roeffen Johannes Geb. St. Antonie, oud 37 jaar, soldaat ? Doodvonnis door den strop vonnis maar in hoger
beroep enz.   Friesland   Website
Roefs Francis Nationale Militie, Beek en Donk 08-01-1821 28-6-1802 Vader te Aarle-Rixtel, moeder Ardina Gruiters
BHIC
Roelants
Pieter Geb. Herck (Be) 1-12-1803. Fuselier bij de Oost-Indische infanterie 1836 Uit Oost-Indië teruggezonden met het schip “Phenomene”   De Indische Navorscher
Roelijou D. Geb. Leiden. Veroordeeld door de Krijgsraad 1831 Gedetineerde in het Provoosthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Roelofs Antoine Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te Amsterdam. Flankeur 7-12-1836 Overleden te Bonjol
De Indische Navorscher
Roelofs Esse Militair 1814 Hij staat op een lijst van Militaire personen die in het Militair
Hospitaal te Groningen zijn overleden, met diverse kolommen
met o.a.  welke rang en welk onderdeel, dag van overlijden,
geboorteplaats enz.   Friesland   Website
Roelofs Willem Schutter te Zundert 25-8-1831 Partij in akte (procuratie) te Breda   Isis Breda
Roelofsen Hermanus Geb. 7-11-1817 Meppel. Militair -Gewond bij het vervullen van de dienst
14-4-1890 -Overleden
Gens Nostra, 1990; GA Amsterdam (745-2053)
Roelofsma Gerardus Geb. Winschoten, laatst gewoond hebben te Bellingwoude. Flankeur 12-9-1836 Overleden te Semarang
De Indische Navorscher
Roerda Reinst Geb. Franeker. Veroordeeld door de Krijgsraad 1822 Gedetineerde in Provoosthuis te Middelburg
Zie ook Rienst Roorda Isis Zeeland
Roerdinkholder Engelbertus Geb. 3-6-1830 Winterswijk.
-Ingedeeld als milicien voor den tijd van vijf       à 1849
jaren bij het 1e Regiment Infantrie, zijnde
nummer van wisselaar met Willem Jan Coster
der ligting van 1849 uit de Provincie Gelderland,
gemeente Winterswijk onder nr. 104 reserve
-Overgegaan bij het 4de Regiment Infantrie      à 26-4-1849
met eene vrijwillige verbintenis voor den tijd van
zes jaren krachtens auth. 171 der Wet op de O.V.B.
van 8 januarij 1817 en auth. van den Prov. Kommandant van Moord Brabant, voor premie toegestaan ƒ20,- Met dank aan Rinus van den Akker   Website
-Den 22sten November 1849 gedetacheerd     à
bij het Kompie van Noord Brabant en Zeeland
krachtens aanschrijven van den kommandant 22-11-1849
Generaal der 2de Brigade Infantrie der 4den
October 1853 nr. 481
-Overgekomen van het 4de Regiment Infantrie à
als marechaussee te voet onder vrijstelling van
borgtogt en opdat als zodanig geengageerd voor 18-10-1853
de tijd van acht jaren.
-Geëngageerd voor den tijd van twee jaren.       à
Extract 2 October 1860 nr. 77.
18-10-1859
5-10-1861 ß Huwelijk te Bergeijk met Johanna Maria
van der Rijdt, geb. 25-4-1834 Roosendaal.
Roerdinkholder Gerrit Geb. 18-5-1818 Winterswijk.
-Ingedeeld als milicien  voor den tijd van vijf       à 28-4-1837
jaren bij het korps rijdende artelerie, zijnde loteling
der ligting van 1837 uit de Provincie Gelderland
gemeente Winterswijk onder nr. 95
-Ingevolge de instructie van het D.V.0. van den  à 21-5-1837
18de  April 1836 nr. 10 als milicien gerojeerd en
thans als vrijwilliger aangemested(?) den 15de
Mei 1842 met paspoort bij exposatie van dienst
den 30ste  Junij 1843.
-Vrijwillig geëngageerd bij het Regiment            à 14-10-1843
Rijdende Artelerie als Kanonnier 2de Klas voor
den tijd van zes jaren 2 maanden en 18 dagen. Met dank aan Rinus van den Akker   Website
Voor handgeld toegestaan fl 25,-
-Overgeplaatst bij de Koninklijke Marechausseeà 4-10-1849
ingevolge authorisatie van den Kommendant
Generaal van  dat wapen den 3den October 1849
nr.258
-Overgenomen van het Regiment rijdende         à 4-10-1849
artelerie  zijnde loteling der ligting van  marechaussee te paard onder vrijstelling van borgtogt.
19-10-1854 ß Huwelijk te Tiel met Angenieta van Lopik,
 geb. 30-1-1830 Gameren
Roest, van der Gerrit Geb. Maassluis, laatst gewoond hebbende te 4-9-1836 Overleden te Buitenzorg (Id)
Maassluis. Flankeur De Indische Navorscher
Roeve Jillis Geb. ’s-Gravenhage, laatst gewoond hebbende 1-6-1836 Overleden te Ngawie (Madioen) (Id)
te ’s-Gravenhage. Kanonnier De Indische Navorscher
Roger Jan Willem Karel Geb. Bergen-op-Zoom.  Kadet KMA. Ouders 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
wonen te Fort St. Andries
Rogge
Robert Geb. Lauvane (Leuven / Louvain?), Departement De Dijle, 24 jaar. Menusier prepose douaniere 14-2-1811 Huwelijk te Zierikzee met Marie Leijdekkers,
geb. Zierikzee   Isis Zeeland
Rohmans
Rudolph Geb. Seebach, 24 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Roij
Philippe Jean Geb. Vaddreck, departement du Pas de Calais. 4-5-1811 Overleden te Middelburg
Fusilier Isis Zeeland
Roij, de        = ? Rudolph Jacobus Josephus -Ritmeester bij de Afd. Kurarssiers 22-12-1840 -Partij te Breda   Isis Breda
-Gehuwd met Maria Theresia Francisca Simon 23-4-1841 -Idem (ophef)
-Ritmeester 28-12-1841 -Partij te Breda  
30-12-1841 -Idem
Roij, de Rudolph Josephus 1e Luitenant bij de afd. Kurarssiers te Breda 26-10-1833 Partij te Breda   Isis Breda
Roij, de Rudolph Lucas Joseph Ritmeester der Kurassiers 12-5-1840 Partij te Breda (finale toeschatting)   Isis Breda
Roij of Rovij, le Cornelis Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te 6-9-1836 Overleden te Semarang
Amsterdam. Flankeur De Indische Navorscher
Roij van        =?       Zuidewijn, de Rudolph Jacobus Josphus -2e Luitenant 27-12-1823 -Partij te Breda   Isis Breda
-Idem 9-2-1829 -Idem
Rokvent Kornelis Geb. Sprange. Veroordeeld door de Krijgsraad 1822 Gedetineerde in het Provoosthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Rolder Hermanus Geb. Alkmaar of Hoorn?. Marinier der 3e klasse. 16-9-1854 Overleden aan Oost-Indische braakloop in het garnizoens-hospitaal te Vlissingen   Isis Zeeland
Woonplaats Alkmaar
Role, la
Henricus "Miles legionis Gallicae", d.w.z. soldaat uit Frankrijk 2-4-1806 Vader te ’s-Hertogenbosch, moeder
Anna Maria Schendelaer   BHIC
Rollatsch Gregorie Chasseur au premier regiment Prusse 15-2-1811 Overleden te Middelburg   Isis Zeeland
(jager 1e Pruissisch regiment)
Roller
Ferdinand Zoon van Ferdinand Roller en  Kinderoen Drom. 29-12-1831 Overleden te Middelburg, 51 jaar
Militair.  Woonde te Lauffenburg in Zwitserland. Isis Zeeland
Romieux Jean Veroordeeld door de Krijgsraad 1829 Gedetineerde in het Provoosthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Rommens Adriaan Geb. Roosendaal en Nispen. Soldaat bij de 9-11-1831 Overleden te Maastricht
Infanterie. In garnizoen te Maastricht. Isis Roosendaal
Roncière, la
Francois Marie Clement Geb. Amiens (Departement van de Somme), in garnizoen te Breda. Chef de Brigade van het 16e Regiment Dragonders van de Fransche Republiek 29-9-1800 Huwelijk te Breda met Maria Everdina WilhelminaMetting, geb. Dongen   Isis Breda
Rondhuis Hendrik Marinier 6-6-1834 Vonnis in strafzaak te Middelburg (medeplichtig
aan diefstal aan boord van stoomfregat "Suriname"
Isis Zeeland
Ronge
Lambert Joseph Geb. 1788 Luik. Militair 1824 Hij komt voor op en lijst met Militairen die met Ontslag zijn heen-
gezonden en/of bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard
van den Militaire stand met, tevens het naam van zijn korps
en zijn rang ook  8 kolommen signalement en geboortedatum,
een kolom merkbare tekenen en een kolom welk vonnis en/of
waarom zijn verwijderd zijn   Friesland  Website
Roo, de Abraham Geb. Dreischor. Canonnier garde-cotes bij de 27-9-1812 Overleden in het Militair Hospitaal in Zierikzee.  
120ste compagnie Isis Zeeland
Roo, de Karel Lodewijk Geb. Eede, zoon van Jacobus Bernardus de Roo 6-1-1839 Overleden te (died in) : Padang (Oost-Indie), 28 jaar
en Johanna Maria de Cuijper.   Isis Zeeland
Sergeant bij de oost-indische troepen
Roode Johan Casper Geb. Utrecht, laatst gewoond hebbende te Utrecht. 29-8-1836 Overleden te Semarang (Id)
Flankeur De Indische Navorscher
Roode, de Hendrik Geb.  14-11-1797 Amsterdam. Militair 1825 Hij wordt vermeld als soldaat op een Nominative Staat van
Militairen die met briefjes van ontslag weggezonden zijn op
deze staat wordt zijn personalia in 8 kolom-men vermeld
zoals aangezigt, voorhoofd, neus, mond haarkleur enz.
Ook een kolom merkbare teekenen zoals Pokdalig, Tatoo’s
enz. en een kolom met aanmerkingen en het regiment waarin
hij diende.   Friesland  Website
Roode, van Joseph Geb. 22-9-1809. Uit Haarlem. Militair Ca 1830 -Gewond geraakt bij de strijd in België of later
Juli 1883 -Overleden
Gens Nostra 50, 1995; GA Amsterdam (760-597)
Rooij, van Antonius Genoemd als Sergeant Artillerie bij aangifte kind Gehuwd met Neeltje Waardenburg
25-07-1872 -Vader te Brielle, dochter: Cornelia Elizabeth van Rooij Brielle (akte 14) Bron: Site RA Voorne-Putten
Met dank aan Leo Bakker
Roomers Pieter Geb. Rotterdam, laatst gewoond hebbende te 10-8-1836 Overleden te Makassar (Id)
Ommerschans. Fuselier De Indische Navorscher
Roorda Rienst Veroordeeld door de Krijgsraad 1823 Gedetineerde in het Provoosthuis te Middelburg
Zie ook Reinst Roerda Isis Zeeland
Roorda Ynze Jans Nummerverwisselaar voor  Boutte Jans Kraantjes. 1825 Hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie
8e afd. Infanterie genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeen-
komstig artikel 171 der wet van den 8steJanuari 1817, van
de hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee
zijn overgegaan. Friesland  Website
Roorda van Eijsinga Philip Pieter Geb. Kuinder, 43 jaar. Hoogleraar KMA -Echtgenoot van Andrisa Wa.Aa. Thilo
-Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Roos Bastiaan Geb. 1841 Schiedam. Sergeant bij het 6de regt. 31-3-1866 Overleden, gevonden op het strand nabij Vlissingen
Infanterie Isis Vlaardingen
Roos Matthias Te Harlingen, afdeling Curassiers no. 3 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certi-
ficaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van de
Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825.   Friesland   Website
Roos, de Pieter Joseph Geb. Ossenisse. Veroordeeld door de Krijgsraad 1823 Gedetineerde in het Provoosthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Roos, de Sybren Jacobs - 1841 Onderwerp Verlofgangers.  Friesland  Website
Roosenstein Berend Geb. Leeuwarden. Militair 1841 Hij komt voor op een nominative Staat van eenige Militairen,
met ontslag weggezonden, of bij regtelijk vonnis vervallen
verklaard van den Militaire stand met een persoonsbeschrij-
ving, welk korps hij diende, rang, vonnis  en geboortedatum
totaal 17 kolommen.  Friesland  Website
Roosje Pieter Jacobs Geb. Veendam. Fuselier 12-12-1834 Overleden te Veere   Genlias
Met dank aan Hans Schutijser
Roosmalen, van Theodorus Geb. ’s Hertogenbosch, 36 jaar. Marechaussee 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Roovers Gerardus Geb. 11-2-1793. Uit Breda. Militair -Komt voor in het register van Fonds 1815: soldaten
die in de strijd tegen de Belgen of de Fransen gewond
zijn geraakt of zijn gesneuveld
Okt. 1842 -Overleden  Gens Nostra 49, 1994;
Fonds 1815, GA Amsterdam (744-1844)
Rooy, la Jasper Wybes Onderofficier 1823 Hij wordt wegens zijn overlijden ingeschreven in het grootboek
van  Militaire Pensioenen onder no. 573. Friesland  Website 
Rooy, van Johannes Militair 1816 Hij komt voor op een lijst met Militairen met hun leeftijd en ver-
dere persoonsgegevens,  welke zich voor Nationale Militie aan
hun verplichting hebben onttrokken en nu gezocht worden 
Friesland  Website
Rooyen, van Johannes 1e luitenant kwartiermeester batallion mineurs en .Wdr. van Apollonia Palm,  ovl. Dendermonde, België 17-7-1822
sappeurs te Grave. -Benoeming toeziend voogd te Grave voor zijn kinderen
Familieraad:  13-11-1826 Anna Angelique Apollonie 20 jaar en Carolina Dorothea
Johan Daniel van Gote, burgemeester van Grave; Jacob Christina 14 jaar.   Archieven.nl
Hand, officier van gezondheid bij het korps mineurs en
sappeurs, Grave; Jacob Frederik Bret, 1e luitenant der
artillerie, Grave; Joseph Balthazar Hulet, kapitein Met dank aan Ronald Hellenbrand
ingenieur, Grave; Johan Adrian Feith, 2e luitenant
ingenieur, Grave en Godard Adriaan Jacob baron van
Randwijck, 2e luitenant ingenieur, Grave. Bij afwezig-heid wordt tot toeziend voogd benoemd Karel Willem Palm, kapitein magazijnmeester der artillerie, Dordrecht.
Rosa, de Mijndert Geb. 2-5-1795. Uit Dordrecht. Militair 11-8-1831 -Gesneuveld tijdens de 10-daagse veldtocht tegen de
Belgen   Gens Nostra 47, 1992;
Fonds 1815, GA Amsterdam (762-43)
Rosch
Joseph Geb. Freiburg (Zwitserland). Veroordeeld door de 1832 Gedetineerde in het Provoosthuis te Middelburg
Krijgsraad Isis Zeeland
Rose, la Chretien Te Oss, sergeant majoor 1e bataillon veldartillerie 7-2-1834 Wil huwen. In de overlijdensakte van diens vader Pascalla Rose, ovl Maastricht 12-6-1830, staat verkeerd: la Roche.  Moeder was Christina Lenaerts.
Akte van bekendheid te Grave.    Archieven.nl
Met dank aan Ronald Hellenbrand
Rosee Pieter Ludovicus Geb. Zierikzee. Veroordeeld door de Krijgsraad 1824 -Gedetineerde in het Provoosthuis te Middelburg
1825 -Idem   Isis Zeeland
Rosenwald Pieter Johannes Geb. 30-11-1833 Batavia, zoon van Herman -Gehuwd met Maria Henriette Bijvanck
August Rosenwald en Leena Sara Maria Jeekel. 28-4-1884 -Overleden Oleh-leh ter rede van Atjeh, Ned Indië
Zie ook: Jeekel Kapitein ter zee   bron: BR Den Haag  bron: overlijdensakte nr. 2019 Den Haag
NB. commandant van Zijner Majesteit stoomschip
‘Koningin Emma der Nederlanden’ Met dank aan Annelies Mateboer
Rosier Jacobus Geb. Hontenisse. Veroordeeld door de Krijgsraad 1841 Gedetineerde in het Provoosthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Roskammer Hindrik Militair 1814 Hij staat op een lijst van Militaire personen die in het Militair
Hospitaal te Groningen zijn overleden, met diverse kolommen
met o.a.  welke rang en welk onderdeel, dag van overlijden, geboorteplaats enz.  Friesland  Website
Rosmalen, van Francis Geb. Uden. Fuselier 4e comp 1e bat 10e afd 8-12-1832 Overleden te Antwerpen, 21 jaar   Isis Brabant
infanterie
Rossel Judocus Jacobus Kanonnier bij der artillerie schutterij 11-8-1836 Vader te Bergen op Zoom, moeder Sara RebeccaSnijders   Isis Bergen op Zoom
Rostelholtzer
Jacobus Geb. in het Canton Zürich, woonplaats Breda. 5-12-1802 Huwelijk te Breda met Maria Wilhelmina
Gepensioneerd soldaat van het gewezen Regiment Achter den Bosch,  geb. Nimwegen   Isis Breda
Sokkaart.   Inf.Rgt 748j
Rothpletz
Albert Alexander Geb. Aarau (Zwitserland), zoon van Carl Siegmund -Gehuwd met Justine Cornelie Reeringh
Rothpletz en Rosina Elisabeth Pfleger. 14-2-1855 -Overleden te Veere, 49 jaar
Gepensioneerd kapitein Isis Zeeland
Rotten
Johan Geb. 19-4-1795 Lofela (Guinea, W-Afrika). 1826 Gedetineerde in het Provoosthuis te Middelburg
Veroordeeld door de Krijgsraad Isis Zeeland
Rotti Martinus Geb. ca 1800 Tilburg. Fuselier bij het 3e bataljon 29-5-1831 Overleden te ’s-Hertogenbosch   RA Tilburg
der 13e afdeling Infanterie, woonplaats Tilburg
Rottiers Victor Arnoldus Woonplaats Ginneken. Kapitein Oostindisch Leger Gehuwd met Alodia Stephania Colletta Andrau
23-10-1839 -Partij inakte: huwelijkse voorwaarden   Isis Breda
Rotter
Frederik Geb. Cassel Hessen, 54 jaar. Kanonnier 1829 Geregistreerde te Breda. Echtgenoot van
Remptze Buis   Isis Breda
Rottiers
Joseph Geb. Antwerpen 1808. Soldaat.  Weltevreden Ned. Indie. Doodvonnis door den kogel, maar  in hoger beroep enz.   Friesland  Website
Rouaud
Etienne Van Clermond departement de Cherault, ongehuwd. 13-08-1805 Gehuwd te Beverwijk met Maria Bos, ongehuwd, wonende te Gouda. Na dat hun wettig betoog van Gouda alwaar de eerstgenoemde deselfs guarni-soen heeft gehad en de laatstgemelde is woonende respectivelijk aan ons Scheepenen is vertoond.
Captijn in Fransche dienst. Beverwijk trouwen voor het gerecht 1780-1811
Roumael Christoffel Adrianus Tamboer, wonende te Middelburg 4-8-1831 Overleden in Ned. Indie   Isis Zeeland
Rousseau
Matthijs Joseph Geb. Saumagne (Be) 20-6-1797. Fuselier bij de Oost-Indische infanterie 1836 Uit Oost-Indië teruggezonden met het schip
Theodora Sara”   De Indische Navorscher
Roussel
August Franc. Geb. Ieper. Leraar Frans KMA 1829 Geregistreerde te Breda. Echtgenoot van
Johanna Josina de Prijmacker   Isis Breda
Rovers Antonie Sergeant, 48 jaar 1-3-1829 -Vader te Bergen op Zoom, moeder
Petronella Gillessen, groenverkoopster
16-1-1834 -Huwelijk van Antonius Rovers en Petronella Gilissen, het kind is gewettigd   Isis Bergen op Zoom
Roxs Pieter Ged. 7-5-1780 Breda. Marechaussee.  Woonplaats Eindhoven 8-5-1828 Huwelijk te Tilburg met Francisca Rommelaer
uit Tilburg      ook ouders en kinderen   RA Tilburg
Roy
Nicolaas Albert Geb. Vars (Departement de la haute Saone 5-12-1802 Huwelijk te Breda met Adriana Horsten,
Frankrijk). Woonplaats Rennes (in garnizoen). geb. Tilburg   Isis Breda
Marcheal de logie in de 2e Compagnie van het 7e
Regiment Jagers te paard
Roy, de      =? Rudolph -2e luitenant,  in garnizoen te Leiden 16-10-1823  Partij te Breda (obligatie met hypotheek)   Isis Breda
-Idem 24-2-1826 -Idem
Roy, de      =? Rudolphus Jacobus Josephus Geb. 30-9-1792 Breda. Wachtmeester vollontair bij de Kurassiers. In 1821 in garnizoen Deventer 1-5-1854 Overleden te Teteringen
Met dank aan Rob Lichtenberg
Roy van Wichen,de, baron Francois Jean Evrard Geb. 24-5-1779 ’s Hertogenbosch. Luitenant-Generaal der Genie. Bij KB van 31-12-1825, no. 151, verheven in de Nederlandse Adel. Zie ook 18e 24-5-1869 Gestorven te Brussel (B)
eeuw
Met dank aan Rob Lichtenberg
Roy van Zuydewijn, de Charles Louis Saint Aubin Martin Geb. 8-12-1825 te Breda, zoon van Johannes Franciscus Christianus Josephus (Mr) de Roy van Zuydewijn en Maria Josephina Dauw. 1-6-1859 -Huwelijk te Breda met
Generaal-Majoor der Infanterie (tit.) Oost-Indisch leger. Drager vd Militaire Willemsorde 3e klasse. Henrietta Elizabeth Dina van Leersum, 24 jaar oud.
22-8-1876 -Gestorven (op zee). Gewond geraakt tijdens de
2e expeditie van de Atjeh-oorlog. Op terugreis naar Nederland overleden aan boord van de ss Holland.
Met dank aan Rob Lichtenberg en John Snackers
Roy van Zuydewijn, de Emile Geb. 17-5-1855 Breda, zoon van Johannes 28-2-1884 -Huwelijk te Jogjakarta met Chanette Adriana Maria
Arnoldus Josephus de Roy van Zuydewijn en van der Elst, 18 jaar oud
Maria Cornelia Keijms. 2e luitenant infanterie 0.I.L     
13-3-1895 -Overleden te Jogjakarta, 39 jaar oud.
Met dank aan John Snackers
Roy van Zuydewijn, Jhr Emile Jacques Joseph -Geb. 14-7-1877 Harderwijk, zoon van Emile Louis 12-9-1906 -Huwelijk te Bergen op Zoom met Dorothea Leonie
de Joseph de Roy van Zuydewijn en Louisa Elisabeth
Johanna van Nunen, geb. 12-7-1881 Gadok
Frederica Menge. 1e luitenant kwartiermeester. Buitenzorg, overleden 5-5-1958 s'Gravenhage,
76 jaar oud.
-Verheven in de ned Adel bij K.B. nr 38            à 21-5-1912
(Voor zijn nageslacht zie Ned. Adelsboek 1958 Met dank aan John Snackers
blz 56/57)             
23-6-1929 -Overleden te Malang (Id), 51 jaar oud
Roy van Zuydewijn, de Emile Louis Joseph Geb. 28-9-1828 Breda, zoon van Johannes Franciscus Christianus Josephus (Mr) de Roy
van Zuydewijn en Maria Josephina Dauw.
Kolonel-Kwartiermeester. Ridder der 2e klasse Met dank aan Rob Lichtenberg en John Snackers
in de st. Stanislasorde (Polen).
In 1858 in garnizoen te Bergen op Zoom
15-07-1858 -Huwelijk te Bergen op Zoom met Louisa Elisabeth
Frederica Menge, geb. 11-6-1828 Curacao,
overleden 16-2-1864 Leiden, 35 jaar oud. 
12-09-1866 -Huwelijk te Leiden met Elisabeth Maria Verbrugge,
geb. 3-7-1844 Leiden, overleden 17-6-1917 Amersfoort, 72 jaar oud.
-Overleden  te Kampen, 69 jaar oud
1-6-1898 
Roy van Zuydewijn, de Eugene Arnoud A.J. Geb. 12-5-1815 Breda. Majoor der Infanterie. 22-1-1892 Overleden te ’s-Gravenhage
-Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
-Ridder in de Orde van de Eikenkroon Met dank aan Rob Lichtenberg
-Lid van de Raad van Voogdij over Koningin Wilhelmina
Roy van Zuydewijn, de Josephus Antonius P. Geb. 8-1-1838 Rossum. Luitenant der 1e klasse Koninklijke Marine 19-8-1888  Overleden (Atlantische Oceaan). Verdronken tijdens overtocht van Curaçao naar Nederland met koop-
vaardijschip Zeester. Met dank aan Rob Lichtenberg
Roy van Zuydewijn, de Lodewijk Pieter Willem Joseph Geboren 01-02-1814 te Breda. 1e Luitenant der Infanterie 29-2-1860 Overleden te Berg-Limburg
Met dank aan Rob Lichtenberg
Roy van Zuydewijn, de Rudolphus Jacobus Geb. 30-9-1792 Breda, zoon van Mr. Adam 1-6-1827 Huwelijk te Breda met Maria Theresia Francisca
Josephus Johannes Frans de Roy en Catharina Wilhelmina Simon, geb. 29-7-1795 Teteringen, overleden
Josephina Vrouwe van Zuydewijn-Capelle 23-07-1859 Teteringen in huize Rustland, 63 jaar oud.
Montens. Ritmeester der kurassiers       1-5-1854 -Overleden te Teteringen in huize Rustland, 61 jaar
oud.    Met dank aan John Snackers
Rozeboom ZieScholl
Rozee Pieter Cornelis 8e afd. Infanterie, nummerverwisselaar van 1825 Hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie
(of Prozee?) Hebbe Hebbes genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeen-komstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de
hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn
overgegaan. Friesland   Website
Rozen ? Overste Baron der Artillerie 1816 Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee
(195 gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2
geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste
Baron Rozen ten behoeve van het Russische leger in
December 1813 enz.   Friesland   Website
Rozendal, van Berend Pieters Te Het Bildt, 8e afd. Infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certi-
ficaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van de
Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825.   Friesland   Website
Rubbens Johannes Opziener Genie 3e kl., wonende te Middelburg 28-8-1850 Overleden te Ned. Indie   Isis Zeeland
Rubini Carel Geb. Aurosia. Veroordeeld door de Krijgsraad 1825 Gedetineerde in het Provoosthuis te Middelburg
?
Isis Zeeland
Rudder, de Zie:Derudder
Rudolf Johan Geb. Gorinchem, laatst gewoond hebbende in 25-8-1836 Overleden te Soerabaja (Id)
dienst. Flankeur De Indische Navorscher
Ruesch
Johannes Geb.  Speicher, Kanton Appenzell 1798. Militair 1824 Hij komt voor op en lijst met Militairen die met Ontslag zijn heen-
gezonden en/of bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard
van den Militaire stand met, tevens het naam van zijn korps
en zijn rang ook  8 kolommen signalement en geboortedatum,
een kolom merkbare tekenen en een kolom welk vonnis en/of
waarom zijn verwijderd zijn.   Friesland   Website
Rufat
Laurent Geb. Valence (E), soldat. Spaanse gevangene 13-1-1812 Overleden te Middelburg, 20 jaar
Isis Zeeland
Ruff
J.P. Geb. Berlijn, laatst gewoond hebbende te Amsterdam.  Flankeur 3-6-1837 Overleden te Kedong Kebo (Bagelen, Id)
De Indische Navorscher
Ruhling
Andreas Frederik Geb. Ascherleben. Kapelmeester KMA 1829 -Geregistreerde te Breda.Echtgenoot van Elisabeth
Jacquenet   Isis Breda
Frederic Geb. Maagdenburg. Kapelmeester KMA 1839 - Idem
Ruijsscher, de Pieter Kustwachter 2-10-1808 Vader van overleden kind te Groede, moeder
Janneke van de Polder   Isis Zeeland
Ruijter Adrianus Geb. Roosendaal en Nispen. Soldaat bij het 21-7-1862 Ongehuwd overleden te ’s-Hertogenbosch  
5e Regiment Infanterie Isis Roosendaal
Ruiter, de Herman Militair 1814 Hij staat op een lijst van Militaire personen die in het Militair
Hospitaal te Groningen zijn overleden, met diverse kolommen
met o.a.  welke rang en welk onderdeel, dag van overlijden,
geboorteplaats enz.  Friesland   Website
Ruiter, de Jan Geb. Hillegom, laatst gewoond hebbende te 22-5-1836 Overleden te Fort van der Capellen te Batusangkar (Id)
Kampen. Korporaal De Indische Navorscher
Ruiter, de Jannes Geb. Almelo, laatst gewoond hebbende te Almelo. 5-1-1837 Overleden te Koempoelang (Id)
Sergeant De Indische Navorscher
Ruremonde
Jean Batiste Geb. Liege, departement de l'Ourthe. Emploijé de l'hopital militaire 26-10-1811 Overleden te Middelburg   Isis Zeeland
Zie: de Bois?
Rus Johann Bernhard Christian Overste van het koninklijke Hollandse 7e regiment, 13-3-1807 Vader te Bergen op Zoom, moeder
3e bataljon Christiana Louisa Roese   Isis Bergen op Zoom
Russeling Evert Petrus Geb. Groningen, laatst gewoond hebbende te 28-12-1835 Overleden a/b van Z.M. fregat “Diana”
Groningen. Fuselier De Indische Navorscher
Ruter Joannes Casparus Sergeant majoor bij de Infanterie 14-5-1857 Vader te Bergen op Zoom, moeder Helena Freiture
Isis Bergen op Zoom
Rutgers Henricus Franciscus Geb. 27-3-1828 Amsterdam. Soldaat  1851 Wonende in de Ridderstraat te Amsterdam
Bevolkingsregister Amsterdam   Met dank aan Trudy Ohm
Rutgers Jacobus Geb. Heusden, laatst gewoond hebbende te Heusden. Fuselier 8-6-1836 Overleden te Sambas (Id)
De Indische Navorscher
Ruth Marinis Zoon van Marin Ruth en Janna van Weele.Kustwacht bij 123ste Compagnie Baarland 4-4-1812 Overleden te ’s-Gravenpolder
Isis Zeeland
Rutjes Arnoldus Geb. Heerenveen 1816 Hij komt voor op een lijst met Militairen met hun leeftijd en
verdere persoonsgegevens,  welke zich voor de Nationale
Militie aan hun verplichting hebben onttrokken en nu gezocht
worden   Friesland   Website
Ruzevoort Hendrik Jacob Geb. 13-7-1800 Leyden. Militair 1825 Hij wordt vermeld als soldaat op een Nominative Staat van
Militairen die met briefjes van ontslag weggezonden zijn. Op
deze staat wordt zijn personalia in 8 kolommen vermeld zoals
aangezigt, voorhoofd, neus, mond haarkleur enz., ook een
kolom merkbare teekenen zoals Pokdalig, Tatoo’s enz. enz.
ook een kolom met aanmerkingen en het regiment waarin hij
diende.     Friesland   Website