19e eeuw OP        
Achternaam Voornaam Regiment en/of garnizoensplaats Datum/Jaar Bijzonderheid en bron                                      361
Obdijk Sake Pieters Plaatsvervanger voor Hanck Mens Blindeman, afdeling 3e bataillon Artillerie Nat. Militie. 1825 Hij staat vermeld in een document met 9 kolommen Informatie genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeen-komstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van
de hiervoorgenoemde militairekorps bij de Staande Armee
zijn overgegaan. Friesland   Website
Obé, l’ ? Geb. Amsterdam. Kapitein 20-12-1836 Overleden te Koempoelang (Id)
De Indische Navorscher
Obels Jean Geb. Roosendaal en Nispen, fusilier van het 8-10-1812 Overleden te Antwerpen, 22 jr.    Isis Roosendaal
75ste Cohorte van de Nationale Garde
Obels Jean Geb. te Roosendaal en Nispen, kannonier 5-1-1814 Overleden te Antwerpen, 40 jr.    Isis Roosendaal
Oberlaender
Nicolaas Geb. Luxemburg, laatst gewoond hebbende te 18-7-1836 Overleden te Soerabaja (Id)
Luxemburg. Jager De Indische Navorscher
Obermann
Willem Van Liebenau in ’t Hessische, ongehuwd. 22-8-1806 -Aangetekend te Beverwijk met Antje Flaming, ongehuwd, van Beverwijk, wonende te Beverwijk.
Gediend hebbende als fuselier bij het 20e -Gehuwd te Beverwijk.
bataillon 8e regiment infanterie van Ligne en op 7-9-1806 Beverwijk trouwen voor het gerecht 1780-1811
den 1 meij heeden deszelfs honorabel paspoort
uit ’s lands dienst bekomen hebbende en zedert
dien tijd alhier woonachtig
Obrist Jacob Geb. Umnikom,  23 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Ochuizen Arnoldus Marechaussee 15-8-1832 Vader te Tilburg, moeder Johanna Elisabeth
van Nijmegen   RA Tilburg
Odinot Cornelis Geb. Wijk bij Duurstede, laatst gewoond hebbende 23-6-1837 Overleden te Semarang (Id)
te Wijk bij Duurstede. Wdr. van Geertrui Vink. De Indische Navorscher
Korporaal
Oedekerk Peter Geb. Kampen, laatst gewoond hebbende te 2-5-1836 Overleden te Soerakarta (Id)
Kampen. Huzaar De Indische Navorscher
Oefelen, van Wouter Geb. Oud-Vosmeer, 26 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Oekel, van Christianus Geb. Princenhage, 20 jaar. Milicien 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Oelbers Jan Martin -Soldaat bij de infanterie 15-9-1866 Vader te Bergen op Zoom, moeder
4-11-1868 Antonia Blankaert   Markiezenhof
-Korporaal 9-11-1869
11-5-1871
2-3-1874
Oenes Jan Nummerverwisselaar voor Evert Bloemberg, afdeling 4e bataillon Artillerie Nat. Militie 1825 Hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie
genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeen-
komstig artikel 171 der wet van den 8steJanuari 1817, van
de hiervoorgenoemde militaire korpsbij de Staande Armee
zijn overgegaan. Friesland   Website
Oepkens Sierp Gerbens 43 jr., geb. en wonende Leeuwarden, potten-bakker, schutter bij het 3e bataljon, 5e afdeling, 3e compagnie Friese schutterij 21-7-1834 Overleden te Wouw   Isis Roosendaal
Oerle, van Johannes Keizerlijk douanier 13-11-1810 -Vermelding in schepenakte te Rucphen (gemolesteerd)  
Isis Roosendaal
Douanier 1-12-1810 - Waarschijnlijk zichzelf met zijn snaphaan verwond
Oerllij Friederich Foerier bij het Regiment Zwitsers 16-4-1822 Vader te Bergen op Zoom, moeder Maria Theresia
?
van Schoor   Markiezenhof
Oers, van Adrianus Geb. Halsteren. Marinier der 3e klasse op Z.M. fregat De Ruiter. Woonde te Moerdijk Overleden aan Oost-Indische braakloop in het garnizoens-hospitaal te Vlissingen   Isis Zeeland
Oers, van Johannes Geb. Tilburg, 21 jaar. Kanonnier 2e klas 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Oertmann George Frederich Stafmuzikant in een bataillon dat destijds deel Begin aug. 1831 Militaire stamboeken ARA Den Haag
uitmaakte van de  bezetting van Maastricht, Met dank aan Gerda van der Veen
waarschijnlijk van de 14e afdeling infanterie
Oetelaar, van den Jan Geb. Veldhoven. Militair 1841  Hij komt voor op een nominative Staat van eenige Militairen,
met ontslag weggezonden, of bij regtelijk vonnis vervallen
verklaard van den Militaire stand met een persoonsbeschrij-
ving, welk korps hij diende, rang, vonnis  en geboortedatum
totaal 17 kolommen. Friesland   Website
Oeveren, van Marinus Geb. Stavenisse, 19 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Oggelbie Johannes Geb. Bergen op Zoom, laatst gewoond hebbende 21-1-1836 Overleden te Weltevreden (Batavia, Id)
te Breda. Kanonnier De Indische Navorscher
Ogten, van Jan Willem Geb. Boulogne, laatst gewoond hebbende te 27-9-1836 Overleden te Kedong Kebo (Bagelen, Id)
Amsterdam. Brigadier De Indische Navorscher
Oijen, van Cornelis Geb. Voorschoten, Schutter 2e Cie 2e  25-4-1831 Overleden te Breda. , 25 jaar
bataillon 4e afd. Zuid Holland Met dank aan Nico Segaar
Oijens, d'
Herman Draveman Geb. Bordeaux, zoon van Melchior Draveman en  Anne Oijens. Lieutenant 24-9-1813 Overleden te Veere   Isis Zeeland
Okkerse Pieter Geb. Rotterdam, 37 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Oldenbeek, van Adrianus Geb. ’s Hertogenbosch, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Oldenbeek, van Jacobus ’s Hertogenbosch, 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Oldenburg
Willem Carl Heinrich Geb. Schwerin 18-11-1804. Korporaal-kleermaker bij de Oost-Indische infanterie 1836 Uit Oost-Indië terug gezonden met het schip ‘De Jonge Jan’ 
 De Indische Navorscher   Voor  méér zie:  Website
Oldenneel, Guillaume Antoine Joseph -Geb. 19-2-1778 Hoorn.
baron van -In dienst in                                                                à 1799
-2e luitenant op                                                         à 24-7-1800
-1e luitenant op                                                         à 8-6-1803
-Kapitein der cavalerie op                                       à 20-12-1803
-Majoor op                                                                  à 14-8-1809
-Luitenant-kolonel op                                               à 22-12-1814
-In Nederlandse dienst: Commandant van de
afdeling Kurassiers no. 9 in                                     à 1817
-2e kolonel op                                                             à 17-8-1820
-Kolonel op                                                                 à 27-8-1820
-Militaire Willems-orde ontvangen; Ridder 4e
klasse of Ridder in                                                    à 1821
-Majoor-generaal op                                                 à 20-10-1825
4-3-1836 -Overleden
Zie: Website
-Luitenant-generaal: Former French service; Officier Légion d’Honneur?
-2de Regiment Carabiniers
-Orde Ned. Leeuw? en Eervolle Vermelding?
Oldenneel, van Henricus Hyacinthus Carolus Geb. Haarlem, 16 jaar. Kadet  KMA.  Ouders  wonen te Maastricht 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Oldeweer Gerhardus Johannes Geb. Almelo, laatst gewoond hebbende te 27-12-1836 Overleden te Soerabaja (Id)
Wierden. Sapeur De Indische Navorscher
Olffenen, van Arend Geb. Rotterdam 21-1-1807. Fuselier bij de Oost-Indische infanterie 1836 Uit Oost-Indië terug gezonden met Z.M. fregat ‘Palembang’.   De Indische Navorscher
Voor  méér zie:  Website
Olijnsma Willem Jans Te Barradeel, 8e afd. Infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting van de Militie voor de lichting 1825.  Friesland   Website
Olijslager Leopold Geb. Sittard, laatst gewoond hebbende te Sittard. 27-2-1837 Overleden te Salatiga (Semarang, Id)
Jager De Indische Navorscher
Olivier Joannes Geb. 's Heeren Elderen, 33 jaar. Mineur 1e klas KMA 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Olivier
Sebastien Geb. Aleuresa, Aragon (E), soldat Espagnol. 1-1-1812 Overleden te Middelburg, 27 jaar
Spaanse gevangene Isis Zeeland
Oliviers Paulus Luitenant Marechaussee Breda 13-5-1831 Partij te Breda (procuratie)   Isis Breda
Olne, d' C.J.A.J.M. -Geb. 28-9-1789 Baarlo. Militair onder Napoleon
baron -Burgemeester te Maasbree in                                à 1857 -St. Helena medaille ontvangen
28-11-1869 -Overleden te Maasbree   Website
Olne, d' / Dolne
Henry Joseph Geb. Soumagne, 31 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Olthoff Gerrit Jan Geb.  Zutphen, 28 jaar. Kanonnier 1e klas 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Omberg Ludovicus Geb. ca 1762. Gegageerd huzaar, woonplaats Tilburg 19/20-3-1807 Overleden en begraven te Tilburg
Isis Tilburg
Ondersma Halbe Rienks Milicien 1841 Hij komt voor op een staat van Miliciens dienende in het Regiment Lanciers no. 10,  waarin vermeld de namen van soldaten die , overleden, ontslagen, gedeserteerd of op enige andere wijze uit de dienst zijn gegaan
Friesland   Website
Ongerboer Thomas Geb. Alkmaar, 33 jaar. Kapitein  adjudant 2e afd. Infanterie 1829 -Geregistreerde te Breda   Isis Breda
-Echtgenoot van Johanna Gijsberta Lamberdina Drabbe
Ongerboer Thomas 2e Luitenant bij het 3e regiment Infanterie 21-3-1856 Vader te Bergen op Zoom, moeder Julia Helena Theresia de Plonnies   Markiezenhof
Ontijd Johannis Geb. ca 1804. Korporaal-Tamboer op        à 24-11-1832 -
Ooms Henricus Geb. Arendonk, 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Ooms Wilhelmus Geb. Asch, 24 jaar. Fuselier 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Oorschot, van Corneille Leeftijd/beroep: 24 jaar, fuselier 19 1 1813 overleden te Mechelen in het militair hospitaal (akte is inschrijving van een uittreksel uit de oorspronkelijke overlijdensakte); namen van de ouders niet vermeld
Geboorteplaats: Spravel (Sprundel)
Burgerlijke staat: o
Oorschot, van Johannes Geb. Breda, 22 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Oorschot, van Karel Geb. Breda, 46 jaar. Militair. 1829 -Geregistreerde te Breda   Isis Breda
-Echtgenoot van Helena Smits
Oorschot, van Petrus Geb. Terheijden, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Oorschot, van Petrus Geb. Zierikzee, 24 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Oorthoek Johannes Henricus 37 jr, commies, wonende te ‘s-Gravenhage 2-11-1814 Getuige te ’s-Gravenhage
Zie: Sickens
Oost
Philippus -Geb. Lillo, 70 jaar. Gepensioneerd militair 1829 -Echtgenoot van Anna Cornelia van Alphen 
-Geregistreerde te Breda
-Geb. Lillo. 79 jaar, gepensioneerd militair 1839 -Idem   Isis Breda
Oostade, van Bernardus Pieter Geb. Zierikzee, 33 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Oosten, van Frans Roest Geb. Vlaardingen, laatst gewoond hebbende te 18-9-1836 Overleden te Koempoelang (Id)
Vlaardingen. Flankeur De Indische Navorscher
Oosten, van Joseph Geb. Vlissingen, 30 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Oostendorp Berend Hendrik Geb.Gendringen. Militair 1816 Hij komt voor op een lijst met Militairen met hun leeftijd en verdere persoonsgegevens,  welke zich voor de Nationale Militie aan hun verplichting hebben onttrok-ken en nu gezocht worden. Friesland   Website
Oostendorp Johannes Geb. Lemmer, laatst gewoond hebbende te 14-1-1836 Overleden te Makassar (Id)
Amsterdam. Fuselier De Indische Navorscher
Oosterwijk, van Christiaan Geb. 5-2-1782. Uit Breda. Militair -Komt voor in het register van Fonds 1815: soldaten
die in de strijd tegen de Belgen of de Fransen gewond
zijn geraakt of zijn gesneuveld
17-10-1833 -Overleden  Gens Nostra 49, 1994;
Fonds 1815, GA Amsterdam (744- 1821a)
Oosterwoldt Gerrit Willem Geb. Veendam, laatst gewoond hebbende te 15-8-1836 Overleden te Weltevreden (Batavia, Id)
Groningen. Sergeant De Indische Navorscher
Oosthout Pieter Balthazar Eerste Luitenant Bat. Artillerie staande Armée 2-8-1817 Vader te Bergen op Zoom, moeder Anna Ronson
Markiezenhof
Oostma Douwe Louwes Geb. Achtkarspelen, laatst gewoond hebbende te 10-1-1837 Overleden te Semarang (Id)
Achtkarspelen. Flankeur De Indische Navorscher
Oostwegel Petrus Hermanus 47 jaar. Marechaussée 19-8-1835 Vader te Woensdrecht, moeder Anna Margaretha Choroché
Markiezenhof
Opbroek Petrus Geb. Haarlem, laatst gewoond hebbende te 8-1-1836 Overleden te Fort de Kock (Padangse Bovenlanden,
Amsterdam. Flankeur Sumatra, Id)
Oppen, van Boudewijn Jacobus Zoon van Levini Petri van Oppen en Ida Jansen. 7-6-1829 Overleden op het schip De Triton.
Militair Isis Zeeland
Opstal, van Franciscus Hoornblazer bij de vesting artillerie 4-2-1860 Vader te Bergen op Zoom, moeder Johanna Weelinks
Markiezenhof
Oranje Cornelis Geb. Middelburg, leeftijd: 31 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Orband
Norbertus Geb. Antwerpen, 19 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Ordognez
Joseph (Jose?) Geb. Cordova (E), soldat Espagnol. Spaanse 18-1-1812 Overleden te Middelburg, 18 jaar
gevangene Isis Zeeland
O'reilly Johannes Jacobus -Luitenant, 27 jaar 5-3-1832 -Vader te Helmond, moeder Maria Hokkers / Hockers
-Luitenant bij de schuttery, in garnizoen te 26-9-1834 -Dochter Maria Wilhelmina (geb. 9-6-1833 te
s' Hertogenbosch. s' Hertogenbosch) ovl. te Helmond   Isis Eindhoven
Ormel Hendrik Fransiscus Officier Magazijnmeesterder Genie 3e Klasse van 26-8-1877 Vader van overleden kind te Sint Maartensdijk, moeder Johanna Maria Augusta Koster   Isis Zeeland
het Oost Indisch leger.
Orst Roeland Geb. 31(?)-4-1797. Uit Dordrecht. Militair 18-6-1815 Gesneuveld bij Waterloo in de strijd tegen de Fransen
Gens Nostra 47, 1992;
Fonds 1815, GA Amsterdam (752-2)
Ort Jacob Reinoud Theodoor Geb. Amsterdam, 22 jaar.  Kadet  KMA. Ouders  wonen te Amsterdam 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Ort Johan Geb. Amsterdam, 19 jaar. Kadet 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Ortes
Jean (Juan?) Geb. Grenade (E), soldat. Spaanse gevangene 11-1-1812 Overleden te Middelburg, 20 jaar
Isis Zeeland
Os, van Gerardus Geb. Vlissingen, 24 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Os, van Jacobus Geb. 29-4-1752 Utrecht en dus 71 jaar. Wonende 1823 Onderwerp: en request  laatstelijk Opzigter bij de
in de Rottevalle en zijn vrouw is 65 jaar en van zijn Korenmolen te Rottevalle. Hij verzoekt om met
4 kinderen is er slechts 1 ongehuwd. pensioen te mogen gaan om zijn zeer hoge leeftijd
-Van 1778 tot 1781 diende hij als Korporaal onder het Regiment van den Grave van Bijland en een gebrekkig lichaam enz. en wordt ingeschreven
-Van 1781 tot 1800 werkzaam  aan het Gouvenement te Leeuwarden enz.  . met een jaarlijks pensioen van 49 gulden als gewezen
Commies ter Recherge    Friesland   Website
Os, van Jan Geb. Thiel, laatst gewoond hebbende te 18-11-1836 Overleden te Fort de Kock (Sumatra, Id)
Westerbeek Slot. Fuselier De Indische Navorscher
Osewold / Osewald Jacobus Geb. Vlijmen, 20 jaar. Soldaat 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Osselade, van
Hendrik Frans Geb. St.Nicolaas, 33 jaar. Kanonnier  1e klas 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Ossewaarde Pieter Geb. Goes. adelborst 1e kl. z.m. fregat Minerva. 30-10-1825 Overleden te Vlissingen, 18 jaar   Isis Zeeland
De ouders woonden te 's-Gravenhage
Osta, van Antonie Geb. Steenbergen. Gepensioneerd soldaat der 6-3-1874 Overleden te Wouw   Isis Roosendaal
Oost-Indische cavalerie
Ostade, van Carel Hendrik Boon Geb. ’s-Gravenhage. Gepensioneerd luitenant Kolonel Oost Indisch leger 15-11-1861 Huwelijk te Middelburg met Pieternella Jacoba Sanders,
geb. Middelburg   Isis Zeeland
Osterwaelder Wilhelm Geb. Hettfort, 29 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Ostram Gijsbert Geb. Utrecht, laatst gewoond hebbende te 10-4-1836 Overleden te Palembang (Id)
Palembang (Id). Fuselier De Indische Navorscher
Oswald
Johann Geb. Adorff, 39 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Othof Hendrik Geb. Zutphen, laatst gewoond hebbende te 18-9-1836 Overleden te Soerabaja (Id)
Zutphen. Flankeur De Indische Navorscher
Ots
Franciscus Geb. Yxelles bij Brussel, 33 jaar.  Opperwacht-meester  -Echtgenoot van Cecilia Adriana Verschaven
-Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Otten Wilhelmus Geb. 28-5-1804 Utrecht. Militair 1824 Hij wordt vermeld op een Nominatieve staat van eenige
Militairen die met briefjes van ontslag zijn weggezonden,
reden: o.a Diefstal, oneervol ontslag,  in de gevangenis, eer-
loos weggejaagd  tevens een overzicht van hun signalement
zoals ogen, haar, neus, enz.   Friesland   Website
Ottenhoff Lodewijk Antoon Joseph 1e luitenant 9-10-1879 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Carolina Gerardina Elisabeth Appelboom   Markiezenhof
Otter Gerrit Geb. 28-2-1778. Uit Haarlem. Militair 18-6-1815 -Gewond geraakt bij Waterloo
17-3-1849 -Overleden
Gens Nostra 50, 1995; GA Amsterdam (747-2355)
Otterloo Gerrit Wouter Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te 1-11-1836 Overleden te Serang (Bantam, Id)
Amsterdam. Korporaal De Indische Navorscher
Otterloo Hendrik 8e afd. Infanterie, nummerwisselaar voor Dirk Zeper 1825 Hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie
genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeen-
komstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de
hiervoor genoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn
overgegaan   Friesland   Website
Otto
Jacob Gegageerd soldaat Zwitsers Regiment Gen. 18-9-1810 Begraven te Oisterwijk   BHIC
Lochman (Inf.Rgt. 701d)
Otto Johannes Geb. Enschede, 20 jaar. Fuselier  KMA 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Oude, de Dirk Geb. Middelburg. Sergeant-schrijver aan boord van Z.M. schip Coehoorn, gestationeerd te Banjermasin in de Zuid- en Oosterafdeling van Borneo. 18-3-1870 Overleden te Bandjermasin   Isis Zeeland
Oude Sanderink   Gerrit Jan Geb.Weerselo. Militair 1816 Hij komt voor op een lijst met Militairen met hun leeftijd en verdere persoonsgegevens,  welke zich voor de Nationale Militie aan hun verplichting hebben onttrok-ken en nu gezocht worden. Friesland   Website
Oude Veldhuis Johannes Geb. 11-02-1817 Weerselo. Fuselier Algemeen 1839  Hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen
Depot der Landmagt no. 33  welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke
vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, zoo
van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt
in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn
weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat
geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne
Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met
info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz. 
Friesland   Website
Ouden, den Dirk Gijsbert Geb. Lienden. Militair 1841 Hij komt voor op een nominative Staat van eenige Militairen,
met ontslag weggezonden, of bij regtelijk vonnis vervallen
verklaard van den Militaire stand met een persoonsbeschrij-
ving, welk korps hij diende, rang, vonnis  en geboortedatum
totaal 17 kolommen    Friesland   Website
Ouden, den Johannes Albertus L. Geb. 14-6-1810 Amsterdam. Marine-officier 1851 Wonende op de Nieuwendijk te Amsterdam
Bevolkingsregister Amsterdam   Met dank aan Trudy Ohm
Ouden, van den Stoffel Geb. Bruinisse, 29 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Oudendal Francis Servaas Te Limburg. Vrijwilliger in Militaire dienst 1824 Verzoekt dat de naspeuringen naar hem gestaakt zullen worden.   Friesland   Website
Oudendijk Pierre Ridder legioen van eer 26-10-1811 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Jeanne Henriette Elisabeth de Hamer   Markiezenhof
Oudenhoven, van Francis Antonius Geb. 30-6-1818 Oostelbeers, zoon van Peter 20-1-1853 Huwelijk te Nijmegen met Maria Petronella Meijer,
van Oudenhoven en Maria Hennix. Militair geb. Nijmegen   Genlias   Met dank aan Hans Meijer
Oudens Nicolaas Geb. Eindhoven, laatst gewoond hebbende te 1-2-1836 Overleden te Soemanap (Madoera, Id)
Eindhoven. Fuselier
Oudermeulen, van der Eduard Geb. Amsterdam, 28 jaar. 1e luitenant RijdendeArtillerie 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Oudesluijs Cornelis Geb. St.Maartensdijk, 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Oudshoren Willem 31 jaar,  Zuid Hollands schutter 1-7-1833 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Hendrica Antonia Rijsterburg   Markiezenhof
Outerloot Franciscus Geb. Schoondijke. Zoon van Pieter Outerloot en 6-11-1848 Overleden te Delft, 20 jaar   Isis Zeeland
Angelina Deduct. Milicien bij het nederlandsche
leger. Jager bij de 2e Compagnie van het 4e
Battaillon van het Regiment Grenadiers en Jagers
Ouwenalter, van den Wouter Geb. Deventer. Militair 1841 Hij komt voor op een nominative Staat van eenige Militairen,
met ontslag weggezonden, of bij regtelijk vonnis vervallen
verklaard van den Militaire stand met een persoons-beschrijving, welk korps hij diende, rang, vonnis  en geboortedatum, totaal 17 kolommen Friesland   Website
Ova Cornelis Geb. Middelburg, 35 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Overbeek Gerrit Geb. Zwolle, 50 jaar. Kapitein 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Overbeke Pierre Geb. Zierikzee, 18 jaar. Soldaat 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Overhof Lodewijk Geb. 4-10-1788 Breust. Fusilier batalion infanterie 25-05-1815 -Huwelijk te Maastricht met Carolina Cop
29-12-1819 -Overleden te Maastricht   Met dank aan Antoine Vromen
Overing Johannes Gerardus Sergeant bij de vesting artillerie 13-10-1854 Vader te Bergen op Zoom, moeder Anna Catharina Koene
Markiezenhof
Overloop, van Hendrik Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te 9-4-1837 Overleden te Koempoelang (Id)
Amsterdam. Korporaal De Indische Navorscher
Oversteegen Christoffel Geb. 22-7-1798 Amsterdam. Commandeur bij de 1851 Wonende in de Kleine Wittenburgerstraat te Amsterdam  Bevolkingsregister Amsterdam
marine Met dank aan Trudy Ohm
Overstraten, van Jacobus Pieter Carel Geb. Bergen-op-Zoom, 37 jaar. Kapitein KMA 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Overveld(e) Willem Geb. Deventer. Zoon van Jannes Overvelde en 15-10-1831 Overleden te Terneuzen   Isis Zeeland
Gardina van ’t Hulleken. Schutter 6e compagnie
1e Bat. Overijsselse Schutterij
Paets Adriaan -Geb. 11-3-1805 Hasselt (Ov). 12-8-1836 -Huwelijk te wageningen met Anna Helena Scholten
-Majoor der infanterie. 1-4-1861 tot -Wonende te Amsterdam op de Prinsengracht.
8-5-1862 Bevolkingsregister Amsterdam
-Luitenant kolonel der infanterie. 4-2-1865 -Overleden te Maastricht   Geneanet
Met dank aan Trudy Ohm
Paets Pieter Jacob Geb. 17-3-1751 Zutphen. Vader van Adriaan. 19-8-1804 -Huwelijk te Hasselt (Ov) met
Luitenant kolonel der infanterie Matthia Jacoba Kamphuis
10-3-1831 -Overleden te Coevorden.   Voor méér zie: Geneanet
Pagie Henricus Franciscus Geb. ’s-Hertogenbosch. Militair 1-2-1849 Huwelijk te Maastricht met Catharina Schobbe
Met dank aan Ronald Hellenbrand
Pagie Johannes Geb. Kaatsheuvel, 33 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Paijmans Cornelis Marechaussée 10-5-1876 -Vader te Tilburg, moeder Goverdina van Weelde  
29-1-1878 -Idem   RA Tilburg
Palland Jan Pieter Geb. Nederhorstdenbergh, 15 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Palm Karel Hendrik Geb. Haarlem. 15 jaar.  Kadet 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Palmbos Foppe Geb. Schoterland, 27 jaar. Fuselier KMA 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Panhuijs, van Constantijn Arnaud Everest Adrien Geb. ’s Gravenhage, 18 jaar. Kadet 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Panhuijs, van Willem Louis Benjamin Geb. Groningen, 18 jaar. Kadet 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Pannenburg Jelte Jans Geb. Noordhorn, laatst gewoond hebbende te 30-1-1836 Overleden te Palemanang (Cheribon, Id)
Aduard. Fuselier De Indische Navorscher
Pantlee
August Geb. Faitzlinge (Zwitserland). Hofmeester marine 1-8-1815 Overleden te Vlissingen, 28 jaar
Isis Zeeland
Pape
P.H. Geb. Nassau Dillenburg, 64 jaar, wdr. Gepensioneerd  kapitein 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Paquot
Pierre Joseph Geb. Rotheux Rimiere Dep. de L'Ourte. Prepose laDouane 16-5-1809
Huwelijk te “Retranchement” met
Josephine Doille, geb. Liege Dep. de L'Ourte  
Isis Zeeland
Paerel, van de Johannes Geb. ’s-Heerenhoek. Militair 12-1-1870 Overleden te Paramaribo, verdronken in de Surinamerivier
te Paramaribo   Isis Zeeland
Parfori Charles Militair. Partner : Janna Josepha Henriette-
29-1-1830 -Vader van de bruidegom te Harderwijk   Genlias
Parfori Charles Joseph Geb. ’s Gravenhage. Sergeant 29-1-1830 Huwelijk te Harderwijk met Evertje Karssen,
geb. Harderwijk   Genlias
Parijs
Cornelius Geb. Antwerpen, 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Parmentier Joseph Thomas Lambert Sergeant majoor 2e compagnie -Partner : Maria Anna Seraphina Dulij
15-9-1809 -Overleden te Hoofdplaat   Isis Zeeland
Paro Thomas Geb Vught, 23 jaar. Militair. 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Parteret da Fousica L.S.D, de
Antonis Geb. Worsham, 26 jaar. 2e luitenant 1e afdeling. Jonkheer 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Pas Jan Te Leeuwarden, 8e afd. Inf. 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
Friesland   Website
Pasch, v.d. Martinus -Geb. 27-6-1793 Venray.  Militair onder Napoleon,
Rgt. 69 RdL
-Boer te Venray in                                                     à 1857 -St. Helena medaille ontvangen
21-3-1863 -Overleden te Venray   Website
Pasquin Albertus Henricus Agent en douane te Roosendaal 1-4-1869 Vermelding in notarieel archief (nonbetaling van
een wisselbrief)   Isis Roosendaal
Passel, van Johannes Martinus Geb. Tongerloo, 25 jaar.  Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Pater, de Jacob Geb. Giesennieuwekerk, 31 jaar.  Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Pauelsen Peter Tamboer-majoor 28-6-1827 Vader van de bruidegom (Johannes Lucas Pauelsen,
geb. Doesburg x Popkjen Reijinga, geb. Lemmer) te
Groningen, moeder Johanna Margrieta Hillebrandts
Genlias  Met dank aan Ronald Hellebrand
Pauk Caspar Caspar was 18 jaar, boer, geboren te Breevord, 16-10-1801 Deserteert te Doesburg
lang 5 voet, 6 duim en 18 streek, ligtbruin hair, ligte Bron: Nationaal Archief, Militaire Stamboeken vóór 1813,
blauwe ogen en grote mond, spitse neus en groot inv no 4, fol. 175.
voorhoofd. Roomsch.
Hij wordt op 19-09-1801 aangenomen bij de 5e
Brigade, 2e Battaillon Infanterie voor 6 jaar en 1 Met dank aan Niek Boevé
maand.
Paulie
Nicolaus Geb. Schwarzenburg, 23 jaar.  Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Paulus Anton Geb. Weert, laatst gewoond hebbende te Weert. 16-1-1836 Overleden te Koempoelang (Id)
Fuselier De Indische Navorscher
Paulus Jozias Geb. Axel, 19 jaar. Kadet 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Paulus
Petrus Geb. Kortrijk 13-9-1801. Huzaar bij de Oost-Indischekavallerie. 1837 Uit Oost-Indië teruggezonden met het schip
Generaal Chassé.   De Indische Navorscher
Pauly
Hubertus / Geb. Waveren, 29 jaar. Dragonder 1829 -Echtgenoot van Cibel Tietenaar (Titelair).
-Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Hubert Joseph 39 jaar, dragonder 1839 -Echtgenoot van Sebilla Margaretha Titelair
-Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Pauporte Franciscus Geb. Overijssche, 22 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Pauwels Hermina Bernardus Zoon van Ferdinand Pauwels en Isabella CatharinaOlhoren. Militair 14-8-1829 Hij is overleden op het schip Neerlands Koning.
Isis Zeeland
Pauwels Johannes Ferdinand Geb. Middelburg, 32 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Pedreno
Ferdinando Geb. H?r?, in Andalusid, (E), soldat Espagnol. Spaanse gevangene 7-2-1813 Overleden te Middelburg, 30 jaar
Isis Zeeland
Pedro
Barillo Geb. in Baltiara, departement deValence. 18-11-1811 Overleden te Middelburg, 20 jaar
Spaanse gevangene, Isis Zeeland
Peel, van
Franciscus Geb. Oost-Malle, 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Peereboom Pieter Majoor Oost-Indisch Leger 18-1-1869 Vader te bergen op Zoom, moeder
Tanna Johanna de Lange   Isis Bergen op Zoom
Peeters
Adriaan Joseph Geb.  Meerhout, 58 jaar. 1e luitenant administrateur kleding KMA 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Peeters Adrianus Geb. Nieuwkuijk, 22 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Peeters Antonius Geb. Venlo, laatst gewoond hebbende te 27-3-1836 Overleden aan boord van Z.M. korvet “Boreas
Soerabaja. Korporaal De Indische Navorscher
Peeters Johannes Dominicus Geb. Capellen opdenbosch, 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Peeters
Lodewijk Geb. Antwerpen, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Peeters Machiel Francois Geb. Heusden, 40 jaar. Opperwachtmeester  Rijdende Artillerie 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Peeters
Petrus Franciscus Geb. Antwerpen, 29 jaar. Ge(g)ageerd  militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Peeters
Petrus Johannes Geb. Mechelen, 25 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Peeters Wilhelmus Geb. Breda, 17 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Peeterse Willem Geb. Heusden, 49 jaar. Militair  -Echtgenoot van Eleonora Jacoba Burchard
-Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Pehelein Otto Stephanus Geb. Nijmegen, 17 jaar. Kadet  KMA. Ouders  wonen te Deventer 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Pel Cornelis Matheus Hubertus Geb. Maastricht, 20 jaar. Kadet  KMA. Ouders  wonen te Grave 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Broers?
Pel Johannes Ludovicus Jacobus Hubertus Geb. Maastricht, 16 jaar. Kadet  KMA. Ouders  wonen te Grave 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Pelkman Henricus Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te 10-9-1836 Overleden te Semarang (Id)
Amsterdam. Flankeur De Indische Navorscher
Pellen Willem Cornelis Militair 23-3-1814 Partij te Breda (contract)   Isis Breda
Pels Rijcken Adrianus Jacobus -Geb. 29-5-1815 Breda. Officier der cavalerie. 1850 tot -Wonende in de Utrechtsestraat te Amsterdam
mei 1851 Bevolkingsregister Amsterdam
-Officier der dragonders. 3-8-1854 -Huwelijk te Wageningen met Carolina Frederica
Augusta List, geb. Delft (Vader luitenant-generaal,
zie aldaar)   Genlias   Met dank aan Trudy Ohm
Pels Rijcken Jacob Walraven Gerhard -Geb. Breda, 17 jaar. Kadet 1829 -Geregistreerde te Breda   Isis Breda
-1e luitenant 29-3-1842 -Huwelijk te Zutphen met Maria Elisabeth van Hamel
27-8-1884 -Overleden te Ginneken Genlias Met dank aan Trudy Ohm
Pelt, van Klaas Geb. 17-8-1794. Uit Dordrecht. Militair 18-6-1815 Gesneuveld bij Waterloo in de strijd tegen de Fransen
Gens Nostra 47, 1992;
Fonds 1815, GA Amsterdam (753-188)
Penders
Johannes Geb. Essen, 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Pene, van
Pierre Geb. Wattou, departement de la Lijs. Fusilier 29-4-1811 Overleden te Middelburg
Isis Zeeland
Pening Marinus Jager bij de 2e compagnie Bataljon nr 16 in 7-7-1817 -Depositie te Den Briel  
garnizoen te Nijmegen 30-7-1817 -Consent te Den Briel   Archieven.nl
Perignon Jean Joseph Beambte bij de Keizerlijke Douane 9-2-1813 Vader te Steenbergen, moeder Marie Kock
Isis Bergen op Zoom
Perrier
Pierre Geb. Lachuessude, dep. de la Creuse (Corrèze ?), 24-1-1814 Overleden te Fort Bath, 22 jaar, ongehuwd
zoon van Louis Perrier. Chasseur Isis Zeeland
Perrot Jacobus Geb. Leeuwarden, laatst gewoond hebbende te 22-5-1837 Overleden te Padang (Id)
Leeuwarden. Fuselier De Indische Navorscher
Petegem, van Abraham Geb. Yzendijke, 28 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Petegem, van
Karel August Geb. Elversele, 26 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Peters Jan Geb. Elst, laatst gewoond hebbende te 20-1-1837 Overleden te Fort de Kock (Sumatra, Id)
Oosterbeek. Korporaal De Indische Navorscher
Peters Jerome Chasseur au premier regiment Prusse 11-1-1811 Overleden te Middelburg   Isis Zeeland
Peters Willem Geb. Maastricht, 15 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Petit
Jacques Geb. Castres (Departement du Tarn). Infirmier 1-1-1804 Huwelijk te Breda met Elisabeth Slevens,
(verpleger) in het Fransche Hospitaal te Breda geb. Breda   Isis Breda
Petit, de Louis Jacques Geb. Maastricht, 49 jaar. Majoor  1839 -Echtgenoot van Florian van de Walle
-Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Petitpas
Francois Geb. Weskerke, departement du Nord. Chasseur 16-8-1811 Overleden te Middelburg   Isis Zeeland
Petrus
Petrus Josephus Geb. Turnhout, 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Peusens Melchior Geb. Deventer, laatst gewoond hebbende te 4-10-1836 Overleden te Koempoelang (Id)
Deventer. Sapeur De Indische Navorscher
Pezard
Jean Louis Geb. Bazochere, dep. de l'Orne, zoon van Louis 24-1-1814 Overleden te Fort Bath, 21 jaar, ongehuwd
Pezard en Marguerite Vautor. Chasseur  Isis Zeeland
Pfaffenrath, von Carl Wilhelm Geb. Bergen op Zoom, woonplaats Horn (in garnizoen). Kapitein bij het 1e Bataljon van 27-3-1800 Huwelijk te Breda met Sara Sophia Catharina
Waldeck Reigersman, geb. Breda   Isis Breda
Pfeiffer
Johann Geb. Winchel in Hessen,  officier, woonplaats 28-10-1805 Huwelijk te Heusden met Maria Mowat
Adam Heusden. Al bij zijn huwelijk was hij gepensio-neerd. BHIC
Pfister Christian Geb. ca 1802. Korporaal 18de afdeling infanterie, -
reserve bataillon op   à 15-9-1832
Pfister Rudolf Geb. Wadenschwijl, 33 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Pfrunder / Hendrik -Geb. Steenbergen, 26 jaar. Militair 1829 -Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Pfunder -Geb. 3-2-1803 Steenbergen. Sergeant Korps 1839 -Hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige
Mariniers Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij
rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire
stand, zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de
Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van
Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor
te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder
in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz.
15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur
Ogen en Haar enz.    Friesland   Website
Pfrunder
Johan Jacob Geb. Oberglatt, 28 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
     = Hendrik
Pheiffer Johan Wilhelmus Geb. Nedersaulheim, 59 jaar. Majoor  non activiteit 1839 -Echtgenoot van Maria Alb. Sulkes
-Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Phijffers
Johannes Geb. Leuven/Louvain, 25 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Philippen Nicolaas Geb. Nijmegen, 39 jaar. Kanonnier 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Philippij Hendrik Geb. Middelburg. Veroordeeld door de Krijgsraad 1819 Gedetineerde in het Provoosthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Philipse Johannes Geb. 21-5-1808. Uit Dordrecht. Militair 1830-1839 -Gewond geraakt in de strijd tegen de Belgen
23-7-1858 -Overleden   Gens Nostra 47, 1992;
Fonds 1815, GA Amsterdam (758-75)
Piccardt Gualtherus Hajo Herman Geb. Delft, 18 jaar. Kadet 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Piccardt Herman Geb. Oude Pekela, 18 jaar. Kadet KMA. Ouders  wonen te Oude Pekela 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Pichal Johannes Simon Charles Officier van Gezondheid, arts 8-5-1883 Vader te Bergen op Zoom, moeder Leonie StephanieHageman. Waarschijnlijk verhuisd naar Venlo
Isis Bergen op Zoom
Pichon Pierre Oficier van gezondheid in het  29e regiment jagers 3-6-1800 Huwelijk te Waalre met Esther Pean,
te voet, in dienst van de Fransen geb. Renne, depart. Deille en Vilaine   Isis Brabant
Pichot ? Geb. Geertruidenberg, 35 jaar. 1e luitenant 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Pickhart Balthazar Kolonel 3-6-1811 -Overleden
5-6-1811 -Begraven te Breda? Begraven tot Teteringen. 
Begraafkosten bij weigering van betaling niet ontvangen.   Isis Breda
Pied Boeuf Laurent Geb. Utpen a Ligne( ?). Veroordeeld door de 1823 Gedetineerde in het Provoosthuis te Middelburg
Krijgsraad Isis Zeeland
Pierle
Franciskus Geb. Antwerpen. Veroordeeld door de Krijgsraad 1823 Gedetineerde in het Provoosthuis te Middelburg
Isis Zeeland
Piels Jan Geb. Kerkdriel, 23 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Pierrard Josephus Douanier 12-1-1804
Echtgenoot van overleden vrouw te Breskens:
Elisabeth Tresia Pleus, geb. IJzegem
(Belgie)  Isis Zeeland
Pierson
Jean Antoine Geb. Avennes, 31 jaar. Korporaal 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Pierssens Jean Francois Geb. Maastricht, 38 jaar. Kapitein  2e afdeling 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Pieters Hendrik Geb. Vlissingen, 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Pieters Pieter Geb. Heusden, 39 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Pietersen ? Sergeant Kommandant Afdeling Infanterie 1819 Detachement Verlofgangers van het 1e Battaillon Veld
Artlillerie krijgt een ontvangstbewijs dat hij heeft betaald
aan de Burgemeester van Leeuwarden  fl.14.70 voor
huisvesting en voeding van 6 tot 7 september voor 42
Manschappen enz.   Friesland   Website
Pietz
Godlieb Geb. Breslau, 47 jaar. Soldaat 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Pijl, van der Govert Geb. Neusen (=Terneuzen), 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Pijnaker Arie Geb. Voorschoten, laatst gewoond hebbende te 27-2-1837 Overleden te Koempoelang )Id)
Zoeterwoude. Korporaal De Indische Navorscher
Pijnenburg Gerardus Geb. Gilze, 27 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Pijnenburg Johannes Geb. 24-8-1816 Nistelrode. Fuselier Algemeen 1839 Hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen
Depot der Landmagt no. 33  welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke
vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, zoo
van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt
 in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn
weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat
geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne
Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met
info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.
Friesland   Website
Pilaar Hendrik Geb. Bergen-op-Zoom, 27 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Pinéda, de Felix Augustus Geb. Zwolle, 40 jaar. Kapitein 2e afd. Infanterie 1829 -Echtgenoot van Anna Maria Arnolda Chr. Hanewinkel
-Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Pinéda, de H. Geb. Breda, 46 jaar. Gepensioneerd kapitein 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Pirard Henry Geb. Durbai, 32 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Pirieux, de
Pierre Geb. Hasmaer, departement de la Dijle. Fusilier 3-5-1811 Overleden te Middelburg
Isis Zeeland
Pistorius Julianus Petrus -30 jr., zoon van Hermanus Pistorius en Anna 21-4-1834 -Huwelijk te Helmond met Maria Anna Cornelia Bots,
van de Wijgaart. Luitenant adjudant, woonplaats ged. 4-12-1808 Helmond, dochter van Albertus Bots
Oirschot en Maria van Dijk
-1e Luitenant 6-8-1835 -Dochter Anna Maria Christina geb. te Helmond  
-1e Luitenant 24-1-1837 -Dochter Maria Albertina Wilhelmina geb. te Helmond
Isis Eindhoven
Pitcairn
Joseph Geb. ca. 1760 Schotland, zoon van AlexanderPitcairn en Marquerite Elisabeth Stuart. Echtgenoot van Sophia van Buuren
-Luitenant in Rgt. Dundas   Inf.Rgt. 675a
-Kapitein in Rgt. Dundas < 11-6-1787
-Luitenant-kolonel van het 3e bataljon van de à tot 11-7-1787
2e halve 8-7-1795 tot Website
-Had het bevel over het IIe Hollandse Regiment infanterie van Linie onder bevel van de divisie van generaal Boivin. 18-7-1806
>1806
9-3-1821 Overleden te Amersfoort
Plaa, de Frans Geb. 1816 West-Souburg, zoon van  Cornelis 7-3-1837 Overleden in  Deventer, 21 jaar
de Plaa en Pieternella Pieters Kestelo. Dragonder  Isis Zeeland
Plaat, van Pieter Geb. 4-7-1815 Naarden. Marinier, Korps Mariniers  1839 Hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen
welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke
vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, zoo
van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt
in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn
weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat
geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne
Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met
info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.
Friesland   Website
Plaatjouw / Platjou Philippus Geb. Hulst, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Plancken August Francois Geb.  Breda, 18 jaar. Kadet 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Planke
Johannes Franciscus Geb. Brugge 16-2-1806. Kanonnier bij de Oost-Indische artillerie 1836 Uit Oost-Indië terug gezonden met het schip Augustus
De Indische Navorscher
Plas Jan Baptist Marechaussee, 37 jaar 9-4-1836 -Vader te Tilburg, moeder Anna Catharina Maes
16-11-1836 -Mede-aangever te Tilburg   RA Tilburg
25-6-1838 -Vader te Tilburg, moeder Anna Catharina Maes
Plas, van der Ferdinand Sergeant. Hij woonde met zijn vrouw te Amsterdam.Vader (father) : Wouter van der Plas, Partner : Katharina Ides
moeder (mother) : Anna Dokteres. 7-1-1831 -Overleden te Eede. Hij is gesneuveld in een schermutzeling tegen de Belgische muitelingen.
Isis Zeeland
Plasman Hermanus Geb. Leimuiden, 57 jaar. Gepensioneerd  militair. Weduwnaar 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Plat
Joseph (Jose?) Geb. Valence (Sp), soldat Espagnol. Spaanse gevangene 17-12-1811 Overleden te Middelburg, 21 jaar
Isis Zeeland
Plato (Plateau?) Jean Christophe -Vader van Jean Henry Guillaume. 1839 -Wonend te Gorinchem   Isis Breda
-Gepensioneerd Chirurgijn Majoor 3-4-1846 -Vader van de bruidegom. Partner: Elisabeth Visser
Isis Zeeland
13-6-1847 -Overleden te ’s-Hertogenbosch   BHIC
(Plate) / Jean Henry -Geb. Namen / Namur, 20 jaar. Kadet. Ouders 1839 -Geregistreerde te Breda   Isis Breda
(Henri) Guillaume wonen te Gorinchem
Plato                      -2e  luitenant 3-4-1846 -Huwelijk te Middelburg met Catharina Jacoba
van den Broecke, geb. Middelburg, ovl. 1873
Middelburg   Isis Zeeland
- ca 1848 -Dochter Maria Magdalena geb. te ‘s-Hertogenbosch
(ovl. 1910 Utrecht)   Genlias
-2e  luitenant 23-2-1849 -Dochter Elizabeth geb. te Middelburg   Isis Zeeland
-2e luitenant der infanterie 7-4-1850 -Dochter levenloos geb. te Koudekerke   Isis Zeeland
-Militair (luitenant) 6-2-1851 -Dochter levenloos geb. te Nijmegen   Genlias
-Geb. 19-5-1819 Namen / Namur. 1e luitenant 1854 -Wonende op de Prinsengracht te Amsterdam
- Bevolkingsregister Amsterdam   Met dank aan Trudy Ohm
-Kapitein bij de infanterie 14-9-1861 -Dochter Clara Cath. Cecilia geb. te Veere  Isis Zeeland
- 8-12-1870 -Dochter Maria Magdalena trouwt te Middelburg met
Cornelis Jan Damme   Zie aldaar   Isis Zeeland
- 16-12-1897 -Dochter Wilhelmina Catharina Emilia (geb. Grave)
trouwt te Princenhage met  Willem Adrianus van Hoek,
geb. Rotterdam  Genlias   BHIC
Platschard Johannes Jacobus Geboorteplaats: St. Anna, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Platshardt ? Marinier 27-3-1874 Overleden aan boord van het Ned. Indische
stoomschip Goeverneur Generaal Meijer, zeilend
tussen Atjeh en Padang in de Noord-Indische Oceaan
Isis Zeeland
Plebanus Cornelis Gepasporteerd militair.  Woonplaats Oosterhout 13-4-1822 Partij te Breda (contract)   Isis Breda
Plet J. Soldaat 7-3-1822 -Overleden te Leeuwarden
16-3-1822 -Een Missive van de Gouveneur van Vriesland dat hij is overleden, maar dat er voor hem een zilveren medaille is aangevraagd om uit te reiken op de Teeken Akademie enz.
 Friesland   Website
Pleune Cornelis Geboorteplaats: Tholen, 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Pleyendaal Pieter Gerrits Geb. 7-3-1773 Beilen. Militair Juni 1820 -Gesneuveld in de strijd tegen de Fransen; overleden
aan de gevolgen van een verwonding in de strijd.
Gens Nostra, 1990; GA Amsterdam (763-439 /
756-471)
Ploeg, van der S. W. Soldaat, met verlof te Holwerd 1821 Hij komt voor in een document genaamd: Aanmerkingen
opzigtelijk gerechtskosten, door regterlijke autoriteiten in de
Provincie Vriesland Toegestaan, en door den Gouveneur
aldaar geviseerd Dienst Jaar 1820 in dit document wordt
verteld of ze recht hebben op uitbetaling wegens getuigenis
in een rechtzaak te Leeuwarden en een uitvoerig onderzoek,
ook wat ze voor werk doen. Friesland   Website
Ploeg, v.d. Tjerk Wiegers Te Achtkarspelen,  8e afd. Infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting van de Militie voor de lichting 1825.  Friesland   Website
Ploesterdonk, van de Johannes Geb. Gemert. Fuselier bij het Depot Bat. 13e afd 8-9-1829 Overleden in de garnisoens infermerie te Arnhem,
Infanterie 19 jaren   BHIC
Pluijbaar P.P. Geb. Leeuwarden, 42 jaar. Adjudant onderofficier 1839 -Echtgenoot van Geertruda Fobinga
-Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Pluk Joannes Geb. Escharen. Fuselier afd. infanterie 7-7-1832 Overleden te Haarlem, 22 jaar   BHIC
Plumet
Jean Francois Geb. Mons, 33 jaar. Soldaat 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Plune Jacob Geb. Oud-Vossemeer, 49 jaar. Kanonnier 1e klas -Echtgenoot van Catharina Wessels
-Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Poche
Joseph Geb. Brussel, 28 jaar. Gepensioneerd militair 1829 -Echtgenoot van Louisa Hay
-Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Poel Hermanus Geb, Hellevoetsluis, laatst gewoond hebbende 31-8-1836 Overleden te Koempoelang (Id)
te Gouda. Korporaal De Indische Navorscher
Poel, van der Cornelis W. Geb. Veere, 46 jaar. Majoor 1e afd. 1839 -Echtgenoot van Josephine de Martinay
-Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Poelen Martinus Geb. 15-03-1845 te Malden, zoon van WillemPoelen, geb. 3-6-1800 te Malden, overl. 26-6-1864 te Malden en Johanna Linders, geb. 14-2-1814 te Neerbosch, overl. 25-12-1881 te Groesbeek. 6-6-1877 -Huwelijk te Groesbeek met Agnes Nillesen,
Volgens zijn militaire paspoort diende hij in het Nederlands leger bij het 1e Regiment Infanterie, waar hij korporaal was, signalement volgens dat boektje: lengte 1.70 m. lang aangezicht, hoog voorhoofd, grijze ogen, neus en mond gemiddeld, ronde kin, blonde haren en wenkbrouwen, geen merkbare tekenen. Ook is hij zouaaf geweest van 08-09-1870 tot 20-09-1870 (val Rome). Zijn beroep landbouwer, medeoprichter van de boerenleen-bank 1901 en van de zuivelfabriek St. Antonius in 1905 te Groesbeek.. geb. 4-3-1852 te Groesbeek, overl. 14-02-1918 te Groesbeek
-Overleden te Groesbeek
19-02-1911
Met dank aan Anny Janssens - Pouwels
Poels
Jacobus Geb. Merxplas, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Poelstra Bontje Aukes Baarderadeel, 8 e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting van de Militie voor de lichting 1825. Friesland   Website
Pohlman Frederik Willem Maréchaussée 29-6-1836 Vader te Tulburg, moeder Anna Theresia Boutten
RA Tilburg
Poitevin
Joannes Geb. Bordeaux. Gepensioneerd werkman rijksmarine 8-9-1845 Overleden te Vlissingen
Partner: Johanna van Hoek   Isis Zeeland
Pol Bernardus Geb. Zutphen, laatst gewoond hebbende te 26-12-1836 Overleden te Bonjol (Id)
Zutphen. Flankeur De Indische Navorscher
Poll Jan Geb. Amsterdam, zoon van Barent Poll en SaraHoogland. Gepensioneerd Chirurgein, 57 jaaren -Man van Aafke Helarius
1819 -Op den tienden dag van de maand July s’ avonds ten
8 ure in het huis no. 238 letter J. overleden , zijn overlijden is ingeschreven in het grootboek van Militaire Pensioenen, een verklaring van de gemeente. Extract overlijden waarin zijn geburen Jan Vaas en Jan Gerrits de Jong bovenvermelde verklaren    Website
Pol, van de Gerrit Kolonel en generaal-majoor. Voorts was hij -Partner: Johanna Everdina Weinghuijsen
geweest kapitein van de edele lijfgardes, opper- 21-11-1801 -Begraven te Heusden              (ook alle kinderen!)
hoofd en commandant van Nederlandsch BHIC
Indië op Batavia.
Pol, van de Hendrick Zoon van bovenstaande Gerrit van de Pol. ? (Partner?)Johanna Everdina ligt ziek te bed   BHIC
Vaandrig
Polder, van de
Henri Guillaume Geb. Mons, 16 jaar. Kadet. Ouders wonen te Utrecht 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Polderman Barend Frederik Zoon van Frederik Polderman en Neeltje de Ket. 26-2-1822 Overleden te Middelburg, 35 jaar oud
Sergeant. Woonde te Rotterdam. Isis Zeeland
Poll, van de Arie Geb. Dordrecht, laatst gewoond hebbende te 18-5-1837 Overleden te Moera Koempe(?) (Id)
Amsterdam. Fuselier De Indische Navorscher
Poll, van der Frederik Geb. Amsterdam, 30 jaar. Veearts KMA 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Pöllnik, von Christian Heinrich Gottlieb Baron en generaal in Hollandse dienst 24-6-1802 Getuige te Bergen op Zoom   Markiezenhof
Polman Gerardus Geb. 9-7-1819 Huissen. Kurassier afdeling 1839  Hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen
Kurassiers no. 1 welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke
vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, zoo
van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt
in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn
weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat
geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne
Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met
info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.
Friesland   Website
Polspoel
Joseph Geb. Leuven, 34 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Pombreu Pieter Jacobus 29 jaar. Sergeant 1° comp. 1 bat. afdeling 14-1-1824 Getuige te Ieper. Zie: Wagenaere
Infanterie, in garnizoen te Ieper Met dank aan Marc van Damme
Pompernel Petrus Geb. Ovezande, 27 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Ponsen Gerrit Geb. 10-6-1796. Uit Dordrecht. Militair 1830-1839 -Gewond geraakt in de strijd tegen de Belgen
1848 -Overleden   Gens Nostra 47, 1992;
Fonds 1815, GA Amsterdam (759-365)
Ponsie Johannes Militair 23-3-1814 Partij te Breda (contract)   Isis Breda
Ponssen Caspar Geb. 21-11-1805. Uit Dordrecht. Militair ? -Gewond geraakt tijdens de dienst
7-10-1852 -Overleden   Gens Nostra 47, 1992;
Fonds 1815, GA Amsterdam (744-1852)
Poorten, van der
Simon Jacobus Geb. Turnhout, 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Poorter, de Jan Francois Geb. Boschcapelle, 23 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Poorter, de Jannes Geb. Nieuwvliet. Marinier 30-4-1853 Overleden in de Kolonie Suriname   Isis Zeeland
Poorts Theodorus Gegageerd fuselier, woonplaats Beers 14-8-1894 -Vader te Beers, moeder Petronella van Bergen
14-1-1896 -Idem   BHIC
16-9-1897 -Idem  
12-9-1899 -Idem  
Poortvliet Charles Geb. Nieuwland. Fuselier a la 1e comp. 2e. bat. 25-4-1813 Overleden te Nieuwland   Isis Zeeland
Du 147 reg. infanterie d. ligne
Poot Leendert Geb. Scherpenisse, 24 jaar. Kustwachter 20-2-1812 Huwelijk te Tholen met Kornelia Anthonia Loos,
geb. Tholen   Isis Zeeland
Poot Wouter Geb. 8-5-1786. Uit Dordrecht. Militair Mei 1822 Gesneuveld in de strijd tegen de Fransen
Gens Nostra 47, 1992;
Fonds 1815, GA Amsterdam (757-506 en 734-270)
Popering, de Adriaan Geb. Oosterland, 19 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Poppe Louis Chasseur 1e comp. Chasseurs 2e legion Bis -Gehuwd met Henriette Beuscart
du Nord 9-9-1809 -Overleden te Cadzand, 50 jaar   Isis Zeeland
Poppel, van Hendriekus Marinus Zoon van Huibert, geb. ca 1804 Budel.  29-3-1860 Overleden te Deurne
Gepensioneerd luitenant Isis Eindhoven
Poppel, van Huibert Ca 1804 -Zoon Hendriekus Marinus geb. te Budel 
-Gepensensioneerd luitenant. Wdr. van Johanna / 28-3-1846 -Huwelijk van dochter Anna Maria (geb. 10-02-1824
Bergita Broekmans Budel) te Lierop met Wijnand van Ooijen,
geb. Naaldwijk    Isis Eindhoven
Poppes Idske Majoor der Landstorm, Instructeur der Landstorm 1815 Heeft geld tegoed (met vermelding van bedrag en de
geleverde Waren en/of Diensten)  van  de gemeente Balk en
wordt vermeld op een Staat van posten welken aan den Heer
Gouveneur in de Povintie Vriesland worden geproponeerd
om uit de post van onvoorziene uitgaven van de staat der
begrooting over 1814 van de Gemeente Balk te worden
voldaan enz.   Friesland   Website
Poppes Jan Janses Ged. 26-12-1810 Harick.  Militair (brigadier der  3-2-1853 Huwelijk te Tilburg met Antonia Maria Cornelissen ,
Kon. Marechaussee). Gedetacheerd te  geb. ’s-Hertogenbosch   BHIC
's-Hertogenbosch
Populaire Nicolaas Carolus Josephus 60 jaar. Wachtmeester bij het Korps maréchaussée 6-12-1832 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Maria Rosa Anna Isabella Hannefstingels   Markiezenhof
Porchée
Izaak Geb. Lausanne, 75 jaar. Gepensioneerd militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Port, le
Pierre Claude Geb. Marron (Departement de Seine, Frankrijk). 10-4-1803 Huwelijk te Breda met Suzette Maria Jacobs,
Infirmier (verpleger) geemployeerd aan het geb. ’s Hage   Isis Breda
Hospitaal te Breda.
Post Gerrit Geb. Rotterdam, 32 jaar. Militair 1829 -Echtgenoot van Elisabeth van Mierloo
-Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Post Kasper -Nummerwisselaar in het 4e Bataillon Art. Bat. Mil.  voor Joh. Martinus Groenewoud 1825 Hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie
-Nummerverwisselaar voor (Andenes??) DirkZandstra, afdeling 3e bataillon Artillerie Nat. Militie. Jaar 1825 genaamd Nominative Staat der Manschap-pen die overeen-
komstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de
hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Armee zijn
overgegaan.   Friesland  Website
Post Marten Martens Te Oostdongeradeel. 8e afd. Inf. 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
Friesland  Website
Postelmans Matthijs Geb. 26-9-1792. Uit Breda. Militair -Komt voor in het register van Fonds 1815: soldaten
die in de strijd tegen de Belgen of de Fransen gewond
zijn geraakt of zijn gesneuveld
-Overleden  Gens Nostra 49, 1994;
Fonds 1815, GA Amsterdam (734-233)
Postermans Wilhelmus Geb. ’s-Hertogenbosch, laatst gewoond hebbende te Soerabaja. Kanonnier 24-5-1836 Overleden te Soerabaja (Id)
De Indische Navorscher
Posthuma Jacob Geb. 8-10-1805 te Driessum,   Smidsknecht,  zoon van Gale Gales en Grietje Jacobs (Schaafsma)beide overl., te Rinsumageest.  Zijn voogd is Auke Tjippes Spoor, van beroep Bijker. 1825 -Hij heeft zich  niet ingeschreven voor de nat. Militie jaar 1824 en zich aldus schuldig hebben gemaakt aan een misdrijf.
Gules / Gales -Hij heeft zich niet gemeld voor de nationale militie omdat hij meende in 1806 geboren te zijn (een doopakte van
08-10-1805 is in het dossier aanwezig), maar is wel in de
dienst gegaan.   Friesland   Website
Posthuma Sipke Sipkes Smallingerland, 8e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting
van de Militie voor de lichting 1825. Friesland   Website
Posthumus Gerardus Gerardus Dient in het 125ste regiment infanterie 27-3-1813 Vader te Bolsward, moeder
Sietsche Willems ter Veer  Tresoar
Posthumus Jelle Jelles 8e afd. Infanterie, 1825 Hij staat vermeld in een document met 9 kolom-men informatie
genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeen-
komstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de
hiervoor-genoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn
overgegaan.   Friesland   Website
Posthumus Ta?te Jetses Te Barradeel. 8e afd. Inf. 1825 Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
Friesland   Website
Postma B. W. Te Wonseradeel. 83e afd. Inf. 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
Friesland   Website
Postma Jan Gerlofs Plaatsvervanger van Jan Jans Asma, 8e afd. Infanterie 22-6-1824 -Wegens lighaamsgebreken te Groningen ontslagen 
1825 -Hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie
genaamd Nominative Staat der Manschappen die op de 1sten
Januari 1825 aan het genoemde militiekorp ontbreekt, zoo
door desertie, overlijden als andersints.   Friesland Website
Postma Josling / Gisling -Nummerwisselaar in het 4e Bataillon Art. Bat. nat.Millitie  voor  Hendrik Poutsma (Pautsma) 1825 Hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie
genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeen-
komstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de
hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Armee zijn
overgegaan. Friesland Website
Postmans Johannes Geb. Moldegand, 28 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Postmus Frederik - 18-6-1815 Gesneuveld te Waterloo   Tresoar
Poswick Henri Hippilite Geb. Maastricht, 21 jaar. Kadet 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Pot
Antonius Geb. Antwerpen, 22 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Pot
Rudolph Cornelis Geb. Leck, 41 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Pothof Cornelis Casper Geb. Gaasterland, laatst gewoond hebbende te 23-1-1837 Overleden te Soerabaja (Id)
Hindelopen. Sapeur De Indische Navorscher
Pothuizen Johannes Geb. Gouda, 35 jaar. Kanonnier 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Potjens Christiaan Geb. Nieuw-Vossemeer, 29 jaar.  Militair, gedeti- 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
neerde in het huis van arrest; gedomicilieerd te
Vosmeer
Pottelberge Pieter Soldaat Ramplasant 3e compagnie Garde 4-5-1809 Overleden te Terneuzen   Isis Zeeland
Nationale Departement der Schelde.
Potters Johannes Marechaussee, 54 jaar 4-2-1835 Mede-aangever te Tilburg   RA Tilburg
Pottinga Gerrit Tjallings Te Franekeradeel, 8e afd. Infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting van de Militie voor de lichting 1825. Friesland   Website
Poulissen Petrus Johannes Wilhelmus Geb. Grave, laatst gewoond hebbende te Grave. 14-4-1836 Overleden te Weltevreden (Id)
Adjudant-onderofficier De Indische Navorscher
Poutre, de Jacob Geb. Schore. Fuselier bij de 5e Compagnie van 15-6-1815 Overleden te Middelburg, 18 jaar   Isis Zeeland
het 16e Battaillon Infanterie Landmilitie
Poutsma Jurjen Tjepkes Oostdongeradeel,  8e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting van de Militie voor de lichting 1825. Friesland   Website
Pouwels / Pauwels Franciscus Theodorus Geb. Tongerloo, 36 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Pradillas
Jean (Juan?) Geb. Buvel, departement de Valence (E), caporal. 20-7-1812 Overleden te Middelburg, 25 jaar
Spaanse gevangene Isis Zeeland
Prather
Anton Reinhold Geb. 30-3-1854 Lommatzsch (D). Militair, 15-2-1889 -Huwelijk te Nijmegen met Jannetje Wilhelmina Meerman van der Horst (1861-?).
kleermaker. -Overleden te Nijmegen Met dank aan Ronald Hellenbrand
12-12-1907
Prats Frederik Militair 1823 Is overleden waarvan een opgave is gedaan aan het pensioenregister als Militaire Pensioenen onder nummer 531 ten bedrage van fl. 96.= enz.
Friesland   Website2
Presser
Johannes Geb. Nassau Saarburg.  Wdr. van Christina 30-11-1806
Huwelijk te Breda met Maria Elisabeth Hoebe,
Leijdeman. Gegageerd soldaat. geb. Aken, wed. van Franciscus Walpot Isis Breda
Prevaes Johannes Mathias Geb. 9-7-1822 ´s-Hertogenbosch, zoon van 19-9-1850 Huwelijk te Maastricht met Maria Joanna Vaessens,
Joannes Franciscus Prevaes en Wilhelmina geb. 1810 Itteren, wed. van Pieter Stock
Zie Prevaes Bokhoven. Gepasporteerd kanonnier in het 2e
18e eeuw regiment vesting artillerie te Maastricht, voorheen Voor meer zie: website
gelegerd te Brielle. Sinds 1850 woonachtig in
Maastricht.
Prevaes Petrus Wilhelmus Geb.  7-1-1820 ´s-Hertogenbosch, zoon van Joannes Franciscus Prevaes (zie 18e eeuw) en Wilhelmina Bokhoven. Schipper. Kanonnier 1e klas (1870) en oppasser (1885-1899). 14-6-1854 Huwelijk te Utrecht met Anna Maria Diemel,
In 1855 verhuisd het gezin naar 's-Gravenhage, een jaar later terug naar Utrecht. geb Utrecht
In 1860 woont het gezin in het militair logement in de St. Nicolaas kazerne te Utrecht.
Voor meer zie: website
Prevaes Petrus Wilhelmus Geb. 29-12-1853 Utrecht, zoon van Petrus 29-11-1884 Huwelijk te Doesburg met Geertruida Martens,
Wilhelmus Prevaes en Anna Maria Diemel geb. Doesburg
(hierboven). Wordt in het bevolkings-register van
Utrecht ingeschreven onder de naam Petrus Voor meer zie: website
Wilhelmus Diemel. Zijn geboorteakte vermeldt de
naam Prevaes. In de huwelijksakte van zijn ouders
wordt Petrus Wilhelmus officieel erkent door zijn
vader. Sergant infanterie (1884).
Prince
Simon Geb.23-12-1813 Curacao. 1e luitenant 1852-1853 Wonende op de Heiligeweg te Amsterdam
Bevolkingsregister Amsterdam   Met dank aan Trudy Ohm
Prins Hendrik Hendriks Geb. 4-10-1807 Zuidwolde. Militair Ca 1830 -Gewond in  de strijd tegen de Belgen
1873 -Overleden
Gens Nostra, 1990; GA Amsterdam (761-792)
Prins Pieter Geb. 6-9-1818 Rotterdam. 1e  luitenant 1854 Wonende in de Amstelstraat te Amsterdam
Bevolkingsregister Amsterdam   Met dank aan Trudy Ohm
Prins Pieter Klaasz. Geb. Franeker, laatst gewoond hebbende te 26-1-1836 Overleden te Koempoelang (Id)
Den Helder. Flankeur De Indische Navorscher
Prom Binne Thomas 8e afd. Infanterie 1825 Hij staat vermeld in een document met 9 kolom-men informatie
genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeen-
komstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de
hiervoor-genoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn
overgegaan.   Friesland   Website
Proos Cornelis Geb. Heinkenszand. Zoon van Johannes Proos 2-10-1832 Overleden te Heinkenszand   Isis Zeeland
en Francina Lavooij. Kanonnier 2e klasse bij het
batt. veld Artillerie 8e compagnie
Proost
Franciscus Geb. Merksem. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Proost Johannes Woonplaats Bergen op zoom. Gepasporteerd  militair 16-4-1839 Partij in akte (remplacement) te Breda
Isis Breda
Provensal
Antoine Geb. Grenoble (F). Sergent major 9-12-1811 Overleden te Middelburg, 20 jaar oud
Isis Zeeland
Provilij Isak Ged. Zevenbergen, zoon van Cornelis Provilij en 15-6-1819 Overleden te Nijmegen   Genlias
Pietertje Gebus / Gelijns, 20 jaar. Militair
Prozee? Pieter Cornelis Zie Rozee
Pruijsschaerd, de
Henrij Louis Geb. Madrid. Zoon van Jacques Henrij 10-8-1832 Overleden te Aardenburg
de Pruijsschaerd en Damione d' Orvilde de Isis Zeeland
Burgos et Conde. Kapitein 3e comp. 2e bat. 5e
afd. infanterie. Woonde met zijn ouders te Oostende. Hij was Ridderder Militaire Willemsorde
4e klas en van het Metalen Kruis Tiendaagse
Belgische veldtocht 1830 en 1831.
Prusakov Gavonsy Overste der Kozakken 1814-1815 Douwe Douwes en Tade Jan  Douwes, Schippers op
?
Ezumazijl, wegens Transport van Kruid en Amunitie van
Oostmahorn naar Groningen op order  van den Overste der
Kozakken. Gavonsy Prusakov wordt vermeld op een
Gedetailleerde Staat der achterstallige schulden ten laste
van de Gemeente Anjum enz.  geduurende de jare 1814
enz.   Friesland   Website
Puffer
Machiel Joseph Geb. Jehay, 32 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Puijlaert
Jean Baptiste Geb. Sint Gilles, zoon van Joseph Puijlaert en  14-2-1808 Overleden te Clinge, 22 jaar   Isis Zeeland
Jacqueline Meischaert.  Dragonder
Puinenburg Cornelis Fuselier Reg. Infanterie 20-11-1811 Ongehuwd overleden te Lille (Fr), Militair Hospitaal
RA Tilburg
Puis, de Johannes Geb. St. Mans, 41 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Pullen Johannes Geb. Bokhoven, 28 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Pulles Francis Geb. ca 1742. Gegageerd soldaat 16/20-6-1808 Ongehuwd overleden en begraven te Drunen  BHIC
Puso
Aimond Spaanse gevangene 29-1-1811 Overleden te Middelburg
Isis Zeeland
Put, van der Johannes Geb. Dongen, 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Putman Willem Geb. ca 1829 Amsterdam. Stoker bij de marine 1-6-1871 Huwelijk te Den Helder met Anna Bos,
geb. ca 1829 Alkmaar   Met dank aan Ronald Hellenbrand
Putten, van  ? Sergeant van de 8e afdeling infanterie 1818 Hij heeft betaald aan de President Burgemeester van
Leeuwarden voor huisvesting en voeding van 2  personen 
van de 8e op de 9e januari 1818 enz.  Friesland   Website