19e eeuw IJ        
Achternaam Voornaam Regiment en/of garnizoensplaats Datum/Jaar Bijzonderheid en/of website                    154
Iddekinge, van
Arnold Hendrik Geb. 26-7-1781 in Berum, Ostfriesland, zoon van -Ondertrouw te Harkstede, Slochteren, Groningen
Jan Albert Sichterman van Iddekinge en Rindelt 21-1-1805 -Kerkelijk huwelijk te in Harkstede, Slochteren,
Reemts Bakker.1e Luitenant 33e Regiment Lichte Groningen met Wilhelmina Catharina Adriana
Infanterie vanaf                                                  à                   17-11-1811 Piccardt, geb.13-7-1780 Schildwolde, Slochteren,
---------------------------------------------------- Groningen, ged. 14-07-1780 in Groningen, Groningen,
Notitie bij Wilhelmina Catharina Adriana:Uit de Provinciale dochter van Jan Hendrik Louis Piccardt en Jacoba
Groninger Courant van Vrijdag 19 augustus 1814:Na dat ik Aletta Francoise van Dam.
meer dan een jaar lang in de smertelijkeste onzekerheid Zij is overleden op 11-03-1857 in Nuis, Marum,
tusschen hoop en vrees hebbe doorgebracht, worde ik als Groningen.
nu, door eenebekendmakinge op hoger gezag in de ß
couranten geplaatst, in het zekere geinformeerd, dat mijne Nov. 1813 -Als krijgsgevangene overleden in Mglin, Rusland,
waarde eheman de Wel Edele Gestrenge Heer, Arnold nadat hij te Krarsoi gevangen is genomen.
Hendrik van Iddekinge, Lieutenant in het 38ste regiment Het overlijden is ingeschreven te Nieuwolda
Infanterie van Ligne, in de maand November van den jare
1813, te Mglinin Rusland is overleden.De overledene Kinderen van Arnold en Wilhelmina:
hadde slechts den jeugdigen ouderdom van 32 jaren Jan Albert van Iddekinge, geb. 05-02-1805 Groningen,
bereikt, en wij ruim 10 jaren door een zeer gelukkige echt Groningen,  ged. 15-02-1805 in Groningen, Groningen,
verbonden. Ik vinde mij verplicht, langs dezen thans overl. 27-05-1879. Jan Albert trouwde, 16-07-1834
gebruikenlijke weg, vanhet voor mij en mijne 2 kinderen Bron: Genlias Doesburg, Gelderland met Jacqueline Wilhelmina van der
zoo treffend verlies, waar door ik vaneen tederhartig en Via internet Dussen,  geb. 04-04-1810 in Brunswijk, Duitsland,
zorgdragend Man, zij van de Vader zijn beroofd,kennis huwelijk   à dochter van Jacob * van der Dussen en Wilhelmina
geven aan vrienden en bekenden, mij van derzelver Doesburg Gld. Carolina Henriette Neuman en overl. 15-07-1851 in
deelnemingverzekerd houde. Winsum, Groningen, barones.
Beroep Jan: Was ontv. der dir. s'Rijks belastingen te Meeden en Muntendam op8-12-1834.Was ontv. der dir. Belastingente Winsum 12-8-1840 tot 1875 en 27-5-1879.
Groningen W.C.A. Piccard Johanna Henriette Louise vanIddekinge, geb.
den 18 augustus 1814 Wed. van Iddekinge 19-03-1811 Groningen, Groningen, ged. 31-03-1811
----------------------------------------------------- Groningen, Groningen, overl.14-07-1857 in Nuis, Marum,
Dit is de brief van Arnold Hendrik van Iddekinge Luitenant Groningen, begr. Nuis, Marum, Groningen op het kerkhof
in het leger van Napoleon I, onderweg naar Rusland: te Nuis naast haar moeder wilhelmina Catharina Adriana
Piccardt.
Met goedkeuing des Keizers Lunneburg, 17 November 1811 Religie:vanaf 31-03-1811 ND Herv.(gedoopt in de Neder-
bron: duitse kerk). Johanna Henriette Louise trouwde 1-04-1844
Lieve Moeder, Groninger in Hoogezand, Groningen met Klaas Klaassens Hofkamp,
In de hoop dat U, lieve moeder, mijn laatste schrijven, Archieven; geb. 12-11-1818 in Groningen, Groningen.zoon van Klaas
gedateerd uit Straatsburg, in de beste gezondheid hebt Grietje Lammerts Hofkamp en Anna Lammerdina Jonkmans.
ontvangen, neem ik de pen op, om U deze weinige regelen Hijmersma Hij is Overl. 13-02-1888 in Coevorden, Drenthe.Van het
te schrijven. Wat mijne gezondheid betreft, geniet ik door overlijden is aangifte gedaan op 18-02-1888, begr.
Gods goedheid, bij alle zware marchen, waarop ik zeer bron: Overlij- Coevorden, Drenthe naast zijn dochter Anna Lammerdina
veel van de vocht, koude, enz. te lijden heb toch de beste. dens akte Hofkamp op het kerkhof op de Loo aan de weg naar Dalen.
Wij hebben tot nu toe reeds eenige honderden uren Coevorden Beroepen Klaas:
afgelegd, daar wij van Straadsburg over Mannheim, Mainz, 1888 Hulppredikant Te Hoogezand En Zuidlaren
Coblenz, Ehrenbreitstein,Keulen, Dusseldorf naar Wesel akte nr. 9 Predikant Te Surhuisterveen
Rijnafwaarts hebben moeten marcheeren;geen mensch Predikant Te Nuis                                 
kan zich deze schoone streken voorstellen, die ze niet bron: Grietje Predikant Te Niebert                                            
gezien heeft; ook mijn pen is veel te zwak om ze naar Hijmersma Emeritus Predikant Te Coevorden      
waarheid te kunnen schilderen.In Wesel hadden we de eer kandidaat tot den heiligen dienst
en het geluk den grootsten monarrch,onzen aller Titel Klaas:
genadigsten Keizer en Koning Napoleon in ons midden te Doctorandus (hij was een van de oprichters van de
zien,waarvoor wij de revue hebben moeten passeeren. "Vereeniging van hulp tot vlijtige armoede". Deze
Hierbij had ik niet alleen het geluk Zijne Majesteit te zien, vereeniging stelde zich ten doel geld in te zamelen om
maar daar ik opden rechtervleugel van mijn detachement zwervers, bedelaars en daklozen op te vangen en onderdak
stond, steeg Zijne Majesteit van het paard en kwam recht te verschaffen. Voor deze opvang moesten de mensen wel
op mij toe en sprak mij zeer vriendelijk aan, waarop ik zoo handarbeid verrichten.)        
goed als ik kon in 't Fransch antwoordde. Toen ik echter Klaassien Piccardt, geb. 18-09-1822.
zeide,dat ik Hollander was en mij eerst sedert korten tijd in (1) trouwde 02-03-1843 Hoogezand, Groningen met
 't Fransch had laten onderwijzen, begon Zijne Matjesteit te Hendrik Lame, geb. 25-11-1815 in Martenshoek,
 lachenen voegde er bij, dat ik wanneer ik zoo voortging, in een jaar deze taal wel genoeg machtig zou zijn. Daar Zijne Hoogezand, Groningen, zoon van Albert Jurriens en
Majesteit lachte, begon ik eveneens te lachen; ja lieve Reina Jurriens. Hij is overl. 27-09-1850 in Martenshoek,
Moeder, geen generaal heeft mij nog ooit zoo vriendelijk Hoogezand, Groningen.
aangesproken als deze monarch en ik voelde dus ook niet Beroep: Klerk
de minste vrees; het was even zoo alsof ik met u sprak. (2) trouwde op 08-06-1854 in Hoogezand,Groningen met
 Allen die U den vorst beschreven hebben. hebben hem Jan Berends Bolmeijer, Geb. 27-02-1803 in Bunde,
nooit gekend. Zijn uitzicht is weliswaar kalm, maar zacht Duitsland, zoon van Berends Jans Bolmeijer en Engel
en vriendelijk en niet zoo trotsch en commanderend zijn Harms Fransen, ged. 24-05-1803 in Bunde, Duitsland.
zijnen blikken als men altijd gezegd heeft; neen lieve -------------------------------------------------
Moeder, dit is juist het tegendeel, want denk eens, zoodra.
zijne Majesteit de revue gehouden had, kwam een jong Hendrik, misschien had ik dan mijn geluk gemaakt, want
meisje, de dochter van een koopman, wierp zich aan het scheen Zijne Majesteit te behagen, dat ik zoo vrij op
de voeten van den grooten monarch en smeekte om de alles antwoordde; ik heb toch bijna een kwartier met den
vrijheid van haren geliefde, die op de citadel als officier vorst gesproken.                                      
van het Schillische Corps gevangen zat (en zoals men Lieve Moeder, ik moet naar Stettin en vanuit daaruit weer
zeide ter dood veroordeeld was); dadelijk liet Zijne naar Straatsburg terug, zoodat ik mijn vrouw en kinderen
Majesteit haar opstaan, liet den officier voor zich koen en niet eer dan in de maand mei zal terug te zien krijgen.
schonk hem op hetzelfde oogenblik de vrijheid. Ook een Daarom bid ik U, lieve Moeder, Broeder en Zusters, dat gij
arme vrouw, wier haar man reeds drie jaren eveneens toch genadig op mijn vrouw en kinderen moogt neerzien en
gevangen zat, wierp zich met haar klein kind op de arm hun in den vreemde een weinig wilt bijstaan. O, de lieve
aan de voeten van den vorst. Dadelijk liet de monarch haar God zal het U zeker vergelden; ook ik zal, wanneer mijn
opstaan, gaf haar haren man terug, met de opdracht geluk beter word, met dat, wat ik te krijgen heb, U het
aan den heer prefect, hem dadelijk een politieke post tot gegevende gaarne weder met voordeel teruggeven. Ach,
zijn onderhoud te geven. Nog een arme vrouw, wier man in denk er eens aan hoeveel gelukkigergij zijt dan ik. Ik moet
spanje gebleven was, lag hare knieen op de brug, toen de steeds in den vreemde ronddwalen en alle dagen 8 a 9 uren
Keizer er over reed; zoodra zijne Majesteit, hield hij marcheeren,regen, koude en pijn aan mijne voeten
dadelijk stil. hoorde de vrouw aan en liet haar op 't zelfde uitstaan, wanneer gij rustig in Uw huis bij elkaar zit.
oogenblik een jaarlijksch pensioen verlenen. Op zulk een wijze heeft zijne Majesteit aan meer dan honderd de Wanneer gij des nachts op een goed bed rust, moet ik
vrijheid gegeven. O, de vreugdetranen die daar vloeiden mijne vermoeide leden op een beetje stroo uitstrekken
van de gelukkigen en de omstanders, laten zich niet doch wat helpt al het klagen; God beware U, dat gij dat
beschrijven, evenals het gejuich; leve de Keizer! Dit zal U, nooit zult te lijden hebben, wat ik moet uitstaan. Hiermee
lieve Moeder, genoeg zijn om U een denkbeeld te kunnen blijf ik na U, dierbare Moeder, broeder, zusters en de lieve
maken van onzen aller gendaigsten monarch. Wanneer ik kleine in mijn gedachten omhelst te hebben Lieve Moeder,
eens weder het geluk zal hebben U, lieve Moeder, weder Uw gehoorzame en  liefhebbende zoon
te zien, dan kan ik het U alles mondeling nog beter Arnold
vertellen.Ja, had ik zoo goed fransch gesproken als à Met dank aan Marinus van Beek
IJske Andries Geb. 26-10-1799 Rhenen (Rheine, Westfalen). Kapitein. 11-3-1836 Overleden te Fort de Kock (Padangse Bovenlanden, Id)
De Indische Navorscher
Ikler Jan Frederik Geb. 23-4-1808 Utrecht en aldaar ged. 1-5-1808. 26-7-1838 -Huwelijk te Amsterdam met Johanna Greeve,
'Kanonnier der 2e klasse bij de Artillerie Compagnie',  geb. febr. 1814 te Falkendiek en overleden 3-3-1880
commissionair mobiel schutter en later koopman.  Kralingen.
3-9-1887 -Overleden op te Kralingen   Met dank aan Bart Vrients
Iller Johann Conrad Geb. Bergen op Zoom. Gegageerd sergeant en 27-10-1805 Huwelijk te Breda met Maria Johanna Gosseau,  
was kind van militaire ouders
geb. Namur   Isis Breda
Illij Jacob Geb. Bouschetten(?), laatst gewoond hebbende te 1-12-1836 Overleden te Serang (Bantam, Id)
Kampen. Fuselier De Indische Navorscher
Imanse Adriaan Geb. Colijnsplaat. Apprenti-marin op het schip 30-3-1812 Overleden in het l'Hopital Maritime te Hemixem, arrondissement Antwerpen. Zie Moersaad
le Chattam Isis Zeeland
Inckel / Inkel A.E.D. Geb.  Utrecht, 19 jaar. Officier van gezondheid 3e klas 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
2e afd.
Indebetere Pieter Geb. ’s Gravenhage. 1e luitenant Artillerie 1839 -Echtgenoot van Jacoba Johanna Schoon
-Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Ingenegen Jan Coenraad Corporaal bij de 4de Compagnie, 3e bataillon artillerie van Ligne. 21-12-1814 Vader van overleden kind te Schoondijke, moeder 
Charlotte van Kerkhof    Isis Zeeland
Ingenhoven Petrus Theodorus Geb. Breda, 40 jaar. Gepensioneerd militair 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Ippel Cornelis Geb. Sleeuwijk, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Ising Catherine( ?) Gauthier Constant Francois Geb. Heusden, 16 jaar. Kadet KMA. Ouders wonen 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
te 's Gravenhage
Isler
Conrad Geb. Gutenschwijl (Zwitserland), zoon van Rudolf Isleren Catharina Boumann. Sergeant 2e comp. res. bat. 13e afd. infanterie. Laatst wonende te Namen. 16-11-1835 Overleden te Vlissingen, 50 jaar
Isis Zeeland
Issels Leonard Jacques - 29-7-1840 -Huwelijk te Amsterdam met Maria Cornelia Willenborg
-Geb. 8-6-1812 Saint Omer (Friesland). 1e  luitenant Mei 1854 tot -Wonende op de Herenmarkt te Amsterdam
feb. 1855 Bevolkingsregister Amsterdam   Met dank aan Trudy Ohm
ca 1855 -Zoon Jacques Leonard geb. te Haarlem
- 2-9-1874 -Dochter Henrietta Margaretha, geb. Haarlem, trouwt te
Bergen op Zoom met Johannes Geerrardus Potegies,
geb. Zoeterwoude
- 21-5-1878 -Dochter Maria Cornelia Henriette, geb. Utrecht, trouwt
te Breda met Fredericus Wilhelmus Rens, geb.  Breda
- 22-6-1881 -Zoon Jacques Leonard, geb. Haarlem, trouwt te
Gorinchem met Helena Maria Lelie, geb. Zaltbommel
29-11-1883 -Overleden te Breda   Genlias
Issenhoven, van
Jacobus Geb. Antwerpen, 33 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Isterdaal, van Frans Geb. Fritslaar, 29 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Italiaander Marcus Geb. 25-9-1804 Utrecht. Militair 1824 Hij komt voor op een Nominatieve staat van eenige Militairen
die met briefjes van ontslag zijn weggezonden, reden: o.a
Diefstal, oneervol ontslag, in de gevangenis, eerloos weg-
gejaagd tevens een overzicht van hun signalement zoals
ogen, haar, neus, enz. Friesl. Website
Jacett George Soldaat 22-3-1813 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Antoinette van Mondfoort   Isis Bergen op Zoom
Jacinte
Andre Geb. Balai, departement de Castille la Vieille (E), soldat espagnol. Spaanse gevangene 19-4-1813 Overleden te Middelburg, 25 jaar
Isis Zeeland
Jackson Robert Alexander Geb. Gorinchem, 17 jaar. Kadet 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Jacob Cornelis Geb. Ossenisse, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Jacobs Andries Geb. Maastricht, 40 jaar. Kanonnier 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Jacobs Eduard Jacques Geb. Bergen-op-zoom, 18 jaar. Kadet 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Jacobs
Hermanus Geb. Antwerpen, 28 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Jacobs
Johannes Geb. Mechelen, 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Jacobs Johannes Geb. Haarlem, laatst gewoond hebbende te 12-5-1837 Overleden te Soerabaja (Id)
Haarlem. Sergeant De Indische Navorscher
Jacobs Marcelis Geb. Amsterdam, laatstgewoond hebbende te 3-4-1837 Overleden te Amboina (Id)
Amsterdam. Fuselier De Indische Navorscher
Jacobs Sjoert Geb. 9-11-1788 Pieterburen. Fuselier 15-11-1812 Huwelijk te Groningen met Lammegien Klaassens,
geb. 1789   Genlias  Met dank aan Ronald Hellenbrand
Jacquemard
Joannes Claudius Geb. Anholt, 32 jaar. Soldaat 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Jaegre
Petrus Josephus Geb. Deerlijck (West-Vlaanderen), 24 jaar. Soldaat 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Jager, de Leendert Geb. Oud-Vossemeer, 28 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Jagers Petrus Geb. Alem, 31 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Jaggij Urs Joseph Sergeant, 29 jaar 6-3-1832 Vader te Bergen op Zoom, moeder Helena Dietz
Isis Bergen op Zoom
Jannicaud
Francois Geb. Auzanus, dep. de la Creuse (Corrèze ?), 27-1-1814 Overleden te Fort Bath, 21 jaar, ongehuwd
zoon van Michel Jannicaud en Anne Laval. Chasseur  Isis Zeeland
Janning J.G.H. Geb. Spilles, laatst gewoond hebbende te 12-10-1836 Overleden te Koempoelang (Id)
Schiedam. Sapeur De Indische Navorscher
Janse (Jansen) Adriaan Geb. Grijpskerke, 19 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Janse (Jansen) Arnoldus Alexander Geb. Amsterdam, 18 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Jansen Albert Sikkes Leeuwarden, 8e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting van de Militie voor de lichting 1825. Friesland   Website
Jansen Ale Sikkes Leeuwarden  Reg. Lanciers 2e Escradon 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting van de Militie voor de lichting 1825. Friesland   Website
Jansen Bart Geb. Amsterdam, laatstgewoond hebbende te 20-5-1837 Overleden te Soerabaja (Id)
Amsterdam. Fuselier De Indische Navorscher
Jansen Bauwke Geb. Leeuwarden. Zoon van Adrianus Jansen en AnnaRenkes. Fuselier Garnisoens Compagnie 9-7-1815 Huwelijk te Axel met Josina den Beer
Geb. Axel   Isis Zeeland
Jansen Cornelis 56 jaren oud, overleden op de 21 augustus dezes jaar  03.00 uur te Tzummarum in het huis no. 54, Kooljer van beroep en gepensioneerd Militair te Tzummarum. Gehuwd met Elske Johannes, Kooltjersche te Tzummarum  1823 Ingeschreven als gepensioneerd Militair en zijn
pensioen was ingeschreven onder no. 817 ten
bedrage van fl. 91 per jaar jaar
Friesland    Website
Jansen Garrit Geweesen tamboer 11-6-1801 Begraven te Groenlo   Groenlo Begraven
Jansen Gerardus / -Geb. Coevorden, 58 jaar. Gepensioneerd soldaat 1829 -Echtgenoot van Johanna van Yzeren
-Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Gerard -Geb. Coevorden, 71 jaar. Kleermaker 1839 -Echtgenoot van Johanna van Eijzeren
-Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Jansen Gerrit Adriaan Geb. Vlissingen, 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Jansen Hendrik Antonie Geb. 8-7-1758. Uit Breda. Militair -Komt voor in het register van Fonds 1815: soldaten
die in de strijd tegen de Belgen of de Fransen gewond
zijn geraakt of zijn gesneuveld
30-6-1834 -Overleden  Gens Nostra 49, 1994;
Fonds 1815, GA Amsterdam (740- 942)
Jansen Hendrik Jan Geb. Zutphen, laatst gewoond hebbende te Zutphen. 14-10-1836 Overleden te Serang (Bantam, Id)
Fuselier De Indische Navorscher
Jansen Jannis Zoon van Pieter Jansen en Neeltje Bruskens.Sergeant majoor 11-5-1824 Overleden te Simpang Eiland Java
Isis Zeeland
Jansen Joannes Petrus Geb. 16-10-1786. Uit Haarlem. Militair -Gewond bij Waterloo
15-12-1851 -Overleden
Gens Nostra 50, 1995; GA Amsterdam (745-1953)
Jansen Johannes Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te 29-2-1836 Overleden te Fort de Kock (Padangse Bovenlanden,
Amsterdam. Korporaal Sumatra, Id)   De Indische Navorscher
Jansen Lammert Geb. Delfzijl. Matroos  z.m. schip van oorlog “August 19-8-1815 Overleden te Vlissingen   Isis Zeeland
Jansen Nicolaas Korporaal bij de mobiele schutterij 17-11-1833 Vader te Bergen op Zoom, moeder Joanna Huijgen
Isis Bergen op Zoom
Jansen Pieter Geb. ’s Hertogenbosch, 27 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Jansen Simon Sergeant 2e Comp. 1e bat. Artillerie van Ligne 29-9-1816 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Maria Catharina Bukkens   Isis Bergen op Zoom
Jansen Willem Woonplaats Zierikzee.  Kustwachter 12-12-1812 Beklaagde in strafzaak te Middelburg   Isis Zeeland
Jansen zich ook noemendeLandsheer Willem Te Leeuwarden, Bat. Veld Artillerie nr. 3 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting van de Militie voor de lichting 1825. Friesland   Website
Jansens Sebastiaan Marechaussee 3-7-1833 Vader te Tilburg, moeder Anna Verkoijen  RA Tilburg
Janser Johan Ulrich Geb. ’s-Hertogenbosch, laatst gewoond hebbende 30-1-1837 Overleden te Fort de Kock (Padangse Bovenlanden,
te Bekenbach. Flankeur Sumatra, Id)   De Indische Navorscher
Jansma Jan Leeuwarden, 10e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting van de Militie voor de lichting 1825. Friesland   Website
Jansse (Jansen) Johannes Philippus Geb. Nijmegen, 22 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Janssen
Andreas / -Geb. Tongeren, 39 jaar. Luitenant Kon. 1829 -Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Marechaussee
Andreas Franciscus Xaverius -Luitenant commandant van de Kon. Marechaussee te Breda 3-2-1830 -Partij te Breda (ophef)   Isis Breda
Janssen (Jansen) Cornelis Geb. ’s Hertogenbosch, 21 jaar. Soldaat 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Janssen Dirk Aukes Geb. Leeuwarden, laatst gewoond hebbende te 5-6-1837 Overleden te Muntok (Banka, Id)
Leeuwarden. Fuselier De Indische Navorscher
Janssen (Jansen) Gerardus Geb. Dongen, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Janssen Gijsbert Sergeant bij de artillerie schutterij 29-8-1838 Vader te Bergen op Zoom, moeder Maria Elisabeth
Wieke   Isis Bergen op Zoom
Janssen Hubert Joseph Geb. 7-8-184 Heerlen. Knecht te Voerendaal , mijnwerker , bewaker , (beroeps)militair. 28-2-1898 -Huwelijk te Kerkrade met Antonia Johanna Dirksen
(1865-1940).
6-10-1928 -Overleden te Kerkrade   Met dank aan Ronald Hellebrand
Janssen Napoleon Petrus 1e Luitenant bij de Schutterij 23-2-1835 Vader te Bergen op Zoom, moeder Catharina Koene
Isis Bergen op Zoom
Janssen (Jansen) Theodor Hendrik Geb. Maastricht, 73 jaar. Gepensioneerd officier 1839 -Echtgenoot van Anna Catharina Martin
-Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Janssen (Jansen) Willem Geb. Diedane, 47 jaar. Kanonnier 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Janssens (Jansen)
Dominicus Jan Geb. Gent, 22 jaar. Kanonnier 2e klas 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Janssens (Jansen)
Jacobus Geb. Hoogstraten, 20 jaar. Kanonnier 2e klas 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Janssens Johannes Franciscus Guilielmus Sergeant Majoor bat. inf. Nationale Militie 6-12-1818 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Dorothea Vermeyen   Isis Bergen op Zoom
Janssens (Jansen) Thomas Geb. Mierlo, 28 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Janz Jn Baptiste Geb. Belano(a), departement de Taragos 29-4-1811 Overleden te Middelburg   Isis Zeeland
?
(Juan Baptista?) (Zaragoza?). Pionnier
Jaquenot Jean Geb. 10-4-1802 Maastricht. Kanonnier der tweede 10-8-1838 “Is bij vonnis van den krijgsraad te Soerabaya van den
klasse bij het personeel der artillerie. 2. November 1832, ter zake van het door scheld-
woorden beleedigen en werkelijk aangrijpen van den
sergeant T.S.T. Silbenach, veroordeeld zijnde tot tien
jaren kruiwagenstraf met vervallenverklaring van den
militairen stand, is dat vonnis bij sententie van het
Hoog Militair Geregtshof in Indië, van den 8. Januarij
daaraanvolgende, gecorrigeerd, en de kruiwagenstraf
Aldus opgemaakt, naar de opgaven van den Minister van verminderd tot vijf jaren, met instandhoudingen van de
Koloniën ontvangen. ‘s- Gravenhage, den 10. augustus 1838. vervallenverklaring van den militairen stand”.
De Directeur-Generaal van Oorlog H.R. Trip De Indische Navorscher
Jardin, du Zie ook: Dujardin
Jas, van der Pieter Joukens 8e afd. Infanterie, plaatsvervanger voor 1825 Hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie
Daniel Popkes van der Meulen genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeen-
komstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de
hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn
overgegaan.   Friesland    Website
Jaspers Hendrik Geb. 4-2-1784 Buiksloot (Amsterdam-noord). 1853 Wonende in de Korsjespoortsteeg te Amsterdam
Gepensioneerd officier van gezondheid Bevolkingsregister Amsterdam   Met dank aan Trudy Ohm
Jaunez Gabriel Secretaris van de commandant van de Franse 14-1-1803 Partij (verklaring) te Breda   Isis Breda
 ?
Artillerie Verchain
Jaussaud, de
Jean Cesar Geb. Vismes (Frankrijk). Woonplaats Breda. Gepensionneerd luitenant van het gewezen Regiment Wallon ten dienste der republiek 29-9-1801 Huwelijk te Breda met
Cornelia van Huls, geb. Breda   Isis Breda
Jean(Juan?)
Pierre (Pedro?) Geb. Lerdaca, departement de la Castille (E), soldat Espagnol. Spaanse gevangene 18-11-1812 Overleden te Middelburg, 21 jaar
Isis Zeeland
Jedema / Ype Sybrens Te Wymbritseradeel, 8e afd. Infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
Iedema certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting van de Militie voor de lichting 1825. Friesland   Website
Jeekel Christiaan Antoon Geb. 29-12-1807 ’s-Gravenhage, ged. 10-1-1808
’s-Gravenhage, zoon van Johannes Jeekel en
Johanna van Ettinger.
-Bij huwelijk schrijver en vertaalmeester bij de 16-9-1831
Z.H.? Zeemagt te Curacao  
-Ondertrouw te Curacao met Anna Sophia Vaerst,
geb. 19-1-1807 Curacao, ged. 1-4-1807 (Luth.),
dochter van Johan Engelbert Theodoor Vaerst (ovl.
-Officier  van administratie der 1e klasse 21-5-1818 Curacao) enJohanna Catharina Raven
bron: DTB Den Haag Doop NH Groote Kerk 21-9-1831 (andere kinderen:  Estevanus Cornelis Raven Vaerst en Cornelis Raven Vaerst)
11-3-1856 Met dank aan Annelies Mateboer  en Matthijs Vonder
-Huwelijk te Willemstad, Curacao  
 -Overleden te ’s-Gravenhage om 05.30 uur
bron: overlijdensakte nr. 387  Den Haag
Jeekel Christiaan Antoon Geb. 20-5-1839 ’s-Gravenhage, zoon van Christiaan -Gehuwd met Hermine Caroline Mijnssen
Antoon Jeekel en Anna Sophia Vaerst. 7-2-1885 -Overleden te Leerdam
Luitenant ter Zee   bron: het geslacht Jeekel, M.R.H. Calmeyer, CBG Den Haag      Met dank aan Annelies Mateboer
bron: geboorteakte nr. 885 Den Haag
Jeekel Johan Carel Geb. 25-7-1852 ’s-Gravenhage, zoon van Christiaan 17-12-1912 -Overleden te ’s-Gravenhage
Antoon Jeekel en Anna Sophia Vaerst. Kapitein ter zee.   bron: geboorteakte nr. 1501 Den Haag bron: overlijdensakte nr. 3394 Den Haag
Met dank aan Annelies Mateboer
Jeekel Karel Alexander Geb. 28-7-1810 ’s-Gravenhage,  ged. 5-8-1810  28-3-1903 Overleden te Arnhem
’s-Gravenhage, zoon van Johannes Jeekel en Johanna van Ettinger. Majoor infanterie KNIL bron: overlijdensakte nr. 255  Arnhem
bron: DTB Den Haag Doop NH Groote Kerk
Met dank aan Annelies Mateboer
Jeekel
Leonard Jacobus Karel Alexander Geb. 8-6-1850 Kedong Kebo, ged. 20-10-1850 -Gehuwd met Mina Oceana Kruimel
Kedong Kebo, zoon van Karel Alexander Jeekel en 23-2-1929 -Overleden te Nijmegen
Maria Roessingh van Iterson. Get.: J.B.J. Sutherland, bron: overlijdensakte nr. 229 Nijmegen
luitenant-kolonel en J. Hintzen, kapitein. Kapitein ter zee 
bron: Herv. Doopregister Semarang cd-rom IGV Met dank aan Annelies Mateboer
Jeekel
Theodorus Johannes Alexander Geb. 18-3-1835 Curaçao, zoon van Christiaan 21-4-1853 Overleden aan boord zijner majesteit fregat van oorlog
Antoon Jeekel en Anna Sophia Vaerst. Doggersbank’, van Smyrna naar Alexandrië
Adelborst eerste klasse bron: overlijdensakte nr. 1316 Den Haag
geb.-akte nr. 42 Curaçao (met dank aan Robert Buzink) Met dank aan Annelies Mateboer
Jeekel Willem Leendert Geb. 8-11-1803 ’s-Gravenhage, ged. 13-11-1803 7-7-1860 Overleden te ‘s-Gravenhage om 01.00 uur
’s-Gravenhage, zoon van Johannes Jeekel en Johanna van Ettinger. Sergeant  bron: overlijdensakte nr. 1018  Den Haag
DTB Den Haag Doop NH Groote Kerk
Met dank aan Annelies Mateboer
Jekel Johannes 36 jaar. Schutter bij de Drentse schutterij 14-1-1832 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Sietske Jans Kinter   Isis Bergen op Zoom
Jelgersma Pier Jelles  -Te Wonseradeel, 83e afd. Infanterie. Plaatsvervanger van B. W. Postma 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
-Te Wonseradeel, 8e afd. Infanterie de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
8e en/of 83e afd. Infanterie? 1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting van de Militie voor de lichting 1825. Friesland   Website
Jellema Hermen Pieter Dienende bij 1e Regiment Zware Dragonders 1841 Verlofganger der nationale Militie.  Friesland   Website
Jeltes Syben Pieter Geb. Groningen. Gewezen 2e luitenant 24-2-1836 Verdronken in Indië
De Indische Navorscher
Jennes Johannes Baptist Geb. Mersel (Meersel?), 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
 ?
Jeune, le
Theophile Geb. Ligne cant. Noyelle de Montrieul, dep. pas de 7-11-1809 Overleden te Biervliet   Isis Zeeland
Calais. Grenadier 4e comp.4e bat. du pas de Calais
Jeven Jan Caral (Carel) Geb. Deventer, 27 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Jobels Francois Matroos bij de douane 1-7-1812 Vader te Bergen op Zoom, moeder Marie Laanen
Isis Bergen op Zoom
Jobse Pieter Geb. Grijpskerke, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Johannes Antonius Soldaat  1820 Ingeschreven in het Grootboek van Militaire
Pensioenen wegens zijn overlijden de 2e dezer maand.
Friesland  Website
Johannes Jean Geb. Fischbach, 38 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
*
?
*
 ?
  ?
Jollij / Jolly Willem Jonas - 22-2-1819 -Vader te Vlissingen, moeder Catharina Bruwaan
-Geb. 12-8-1795 Leiden 14-11-1823 -Huwelijk te Vlissingen met Catharina Bruwaan,
geb. Vlissingen. Kind Willem Johannes Bruwaan erkend
ca 1824 -Dochter Johanna Poulinageb. te Vlissingen
-Schout bij nacht commandant / directeur marine. 27-2-1856 -Huwelijk te Den Helder van zijn dochter met Kornelis
Junius van Hemert, geb. Grave   zie aldaar   Genlias
-Gepensioneerd schout bij Nacht. 1861 -Wonende te Amsterdam, op de Oudeschans
Bevolkingsregister Amsterdam   Met dank aan Trudy Ohm
Jong, de Anne Geb. 1-8-1810. Uit Sneek. Militair ? -Gewond geraakt bij de strijd tegen de Belgen of later
door een dienstongeluk
18-8-1874 -Overleden   Gens Nostra 48, 1993;
Fonds 1815, GA Amsterdam (759-279)
Jong, de Berend Sneek, 8 e afd. infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting van de Militie voor de lichting 1825. Friesland   Website
Jong, de Cornelis Geb. Amsterdam, 22 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Jong, de Cornelis Geb. Zundert, 33 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Jong, de Cornelis Geb. Oosterhout, 42 jaar. hoefsmid korps Rijdende Artillerie -Echtgenoot van Maria Boeren
-Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Jong, de Dirk Dirks Dienende bij 1e Regiment Zware Dragonders 1841 Verlofganger der nationale Militie.  Friesland  Website
Jong, de Gerrit Gabes Korporaal 3e bat. infanterie militie 29-1-1815 Vader te Bergen op Zoom, moeder
Altje Jentje Dikstra   Isis Bergen op Zoom
Jong, de Jacob Geb. Rotterdam, 48 jaar. 2e luitenant plaats-majoor 1839 -Echtgenoot van Maria Catharina Verhoeff
-Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Jong, de Jan Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te 7-1-1837 Overleden te Koempoelang (Id)
Amsterdam. Flankeur De Indische Navorscher
Jong, de Jan Jans  Hij en Willem Hemkes dewelke behoren tot de lichting 1820 omdat zij onvermogend zijn en hunne schulden bij het  Corps hadden meegenomen  enz. 1825 Deze verlofgangers worden gelast zich onverwijld  naar
Groningen te begeven  en zich aldaar aan te melden 
bij de heer commandant van enz. Friesland   Website
Jong, de Johannes Geb. 14-5-1800. Uit Dordrecht. Militair Ca 1815 -Gewond geraakt in de strijd tegen de Fransen
Sept. 1878 -Overleden   Gens Nostra 47, 1992;
Fonds 1815, GA Amsterdam (747-2268)
Jong, de Josephus Samuel Geb.  Gouda, 26 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Jong, de L.J. Geb. Amsterdam, 25 jaar. Officier van gezondheid 1839 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
2e klas 2e Bat. Jagers
Jong, de
Michel Geb. Straatsburg (Frankrijk), woonplaats Oeffelt. Gepensionneerd onderofficier 19-4-1865 Overleden te Oeffelt, 75 jaar, ongehuwd
BHIC
Jong, de Sikke Gaukes Te Haskerland  8e afd. Infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting van de Militie voor de lichting 1825. Friesland   Website
Jong, de zich ook noemendeSnijdood Sytze Willems  Leeuwarden,  Afd. Curassiers 3   1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting van de Militie voor de lichting 1825. Friesland   Website
Jong, de Teunis Geb. 16-10-1768. Uit Dordrecht. Militair 1813 Gesneuveld in de strijd tegen de Fransen
Gens Nostra 47, 1992;
Fonds 1815, GA Amsterdam (752-3)
Jong, de Ybert Alberts 8e afd. Infanterie, plaatsvervanger van S. A. Eytema 1825 Hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie
genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeen-
komstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van
de hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee
zijn overgegaan.   Friesland   Website
Jonge (Jong), de Dignus Geb. Krabbendijke, 23 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Jonge, de Dingenis Geb. Breskens. Kustwachter 19-11-1811 Overleden te Breskens   Isis Zeeland
Jonge (Jong), de Hubertus Geb. Berselen, 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Jonge (Jong), de Jacob Geb. Axel, 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Jonge, de Marinus Geb. Axel. Gepensioneerd Indisch Militair 7-8-1878 Huwelijk te Zaamslag met Cornelia de Visser,
geb. Zaamslag   Isis Zeeland
Jonge, de Nicolaas Eertijds trompetter in dienst der voormalige Oost Indische compagnie 22-4-1824 Overleden te Serooskerke   Isis Zeeland
Jongh (Jong), de Johannes Albertus Geb. Breda, 25 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Jongh, de Josephus Daniel 32 jaar. 1e Luitenant, alhier Gekantonneerd 17-2-1834 Vader te Helmond, moeder Jeanne Marie Laure de Bry
Zoon:  Augustinus Anthonius Josephus Ludovicus
Isis Eindhoven
Jongh, de Simon Geb. Utrecht, 52 jaar. Gepensioneerd militair -Echtgenoot van Rarta Antonia Krayenhoff
-Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Jongkint Ludovicus Petrus Geb. Middelburg, 21 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Jonker, de Sytse Fabes Dantumadeel,  8e afd. infanterie 1825 Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de
1e zetting van de Militie voor de lichting 1825
Friesland   Website
Jonkers Adrianus Herminus -Geb. ca 1803 Opijnen, zoon van Gijsbert Jonkers 7-7-1834 -Huwelijk te Breda met Louisa Catharina Eskoeke,
en Anna Cornelia de Raadt. Schutter bij de 1e Geb. 30-8-1797 Breda, dochter van Lodewijk Eskoeke
afdeling, 3e bataillon Geldersche Schutterij in en Maria Silebon., ged. 31-8-1797 Breda, wed. van
garnizoen te Breda  Machiel Grootenboer (1797-1831), met wie zij trouwde
9-5-1819 Breda   BS Breda, Toegang Huwelijk en
echtscheiding Breda, d.d.  7/7/1834,  Aktenr. 068 
Met dank aan Yvonne Blaauw
April 1835 -Lidmaat te Breda
Geb. Oppijnen, 36 jaar, schipper 1839 -Echtgenoot van Louisa Catharina-
-Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Jonkers Hendrik Jans Milicien bij de Rijdende Artillerie 1841 Betreft een plaatsvervanger: Tonger Jans Flaske  
Friesland   Website
Jonkers Petrus Geb. ’s Hertogenbosch. Soldaat 1829 Geregistreerde Overleden in Ned. Oost Indie te Breda  
Isis Breda
Jonkman    =? Coenraad Cornelis Militair, wonende Middelburg 5-1-1841 Overleden in Ned. Oost Indie
Isis Zeeland
Jonkman    =? Coenraad Cornelis Geb. Middelburg. Officiersjongen  5-2-1841 Overleden aan boord van Z.M. korvet van oorlog Boreas,
zich bevindende ten anker onder Tike (Sumatra's
westkust).   Isis Zeeland
Jonkman Gerhardus Steffens Te Weststellingwerf, 8e afd. Infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting van de Militie voor de lichting 1825. Friesland   Website
Joose Willem Geb. Westkapelle, 20 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Jooss
Balthazar Geb. Constance (Kostnitz), 58 jaar. Leraar KMA 1829 -Echtgenoot van Ursulina Sijbers
-Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Joosse Willem Zoon van Aarnout Joosse en Huiberdina Drakenburg. Matroos 3e klasse 6-6-1847 Overleden (Akte van overlijden van de Kon. Ned. Marine)
aan boord van Z.M. stoomschip van oorlog Samurang,
zich bevindende ter Reede Elseneur Denemarken
Isis Zeeland
Joost  Carl Wilhelm 22 jaar. Sergeant 24-3-1829 Getuige te Den Haag. Zie Pieter Huisinga
Joosten Kasper Hendrik Militair (in dienst bij comp. Hospitaal-soldaten) 26-6-1835 Vader te Tilburg, moeder
Maria Catharina van Didden   RA Tilburg
Joris Alexander Geb. Leuven, 33 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Jorna Matheus Plaatsvervanger voor Willem Albersen, korps RijendeArtillerie Nat. Militie 1825 Hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie
genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeen-
komstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van
de hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Armee
zijn overgegaan.  Friesland  Website
Joskin
Pierre Joseph Michiel Geb. Bombay (India), 28 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Joustra Jan Te Sneek, 8e afd. Infanterie 1825 -Wordt vermeld op een document;  staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van
de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen.
1825 -Wordt vermeld in het stamboek der Corpsen in de 1e zetting van de Militie voor de lichting 1825. Friesland   Website
Juanes
Antonio Geb. Belona, d.p. de Castille. 'Prisonnier v.h. 3e 15-11-1813 Overleden te Veere
Bataillon, 3e Compagnie Prisonniers Espagnoles' Isis Zeeland
Juckers Johannes Geb. Leeuwarden, laatst gewoond hebbende te 21-5-1837 Overleden te Weltevreden (Batavia, Id)
Leeuwarden. Korporaal De Indische Navorscher
Judo
Philipp Geb. Ruysbroek, 41 jaar. Militair 1829 Geregistreerde te Breda   Isis Breda
Jumel
Joannes Carolus Militis Galli. (Frans militair) 2-8-1810 Vader te ‘s-Hertogenbosch, moeder
Maria Francisca Charlotte Pauli   Isis Brabant
Jung Joseph Geb. Ermzeil(?), laatst gewoond hebbende te 12-4-1837 Overleden te Semarang (Id)
Gorinchem. Flankeur De Indische Navorscher
Jurgens ? 2e Luitenant Kommandant van de 8e afdeling 1819 Detachement Verlofgangers van het 4e Battaillon 
Infanterie Artillerie krijgt een ontvangstbewijs dat hij heeft betaald
aan de Burgemeester van Leeuwarden  fl.5.75 voor ene
wagen met 2 paarden voor de bagage van Leeuwarden
naar Heerenveen zijnde een afstand van 5 ¾ uur op
8  September  enz.   Friesland   Website
Justus
Carel Frederik Geb. Beijdendorp (Mecklenburg) 4-1-1807. Fuselier 1835 Uit Oost-Indië terug gezonden met het schip
bij de Oost-Indische infanterie De Zeeuw’   De Indische Navorscher
Voor méér zie:  Website
Juta Jacob Leendert Eduard -Geb. Zaltbommel, 19 jaar. Militair 1829 -Geregistreerde te Breda   Isis Breda
-Geb. Zaltbommel 6-4-1810. Kapitein van het 8ste 10-11-1852 tot
regiment infanterie. Religie: NH. 21-4-1853 -Wonende te Amsterdam op de Bloemgracht
21-4-1853 tot
Gehuwd met Maria Diderika van der Feen april 1854 -Wonende te Amsterdam op de Prinsengracht
11-7-1869 -Overleden te Leiden
Bevolkingsregister Amsterdam  Met dank aan Trudy Ohm
Juta Jan Carel -Sergeant-majoor 16-2-1835 -Mede-aangever te Tilburg   RA Tilburg
-Geb. Zaltbommel, 33 jaar. 2e luitenant 1e afd. 1839 -Geregistreerde te Breda   Isis Breda