15e eeuw       21-12-2012
Achternaam Voornaam Regiment en/of garnizoensplaats Datum/Jaar Bijzonderheid en/of website
Deijl, van Joest In  april/mei 1496  zullen  Joest VAN DEIJL en Gijsbert Dircxz 9-7-1499 Het Stedelijk Bestuur van Utrecht neemt  per
VAN BATENBERCH uit de gevangenis, het Vleeshuis, worden Placaatbrief, Joest van Deijl aan als hoofdman
ontslagen, mits zij schriftelijk afstand doen van wraak. Waarvoor (kapitein) met 47 soldaten
beide bovengenoemde personen veroordeeld zijn is niet bekend
Het Vleeshuis stond oorspronkelijk  achter het  tegenwoordige
stadhuis en diende als gildenhuis van de vleeshouwers.  In  de Zie van Leijen en Storm
bloedige strijd in 1425 tussen de Lichtenbergse edelman Jan
van Renesse van Rhijnauwen, moesten de vleeshouwers Met dank aan Theo van Deijl
het onderspit delven. Wie niet gesneuveld was, werd in het
gildenhuis van vleeshouwers opgesloten. In 1496 deed  dit
Vleeshuis dus nog dienst als gevangenis.
Floriisz Jacop Zie Tunync
Leijen, van Bourven Zie van Deijl. 9-7-1499 In een Placaatbrief  neemt het stedelijk bestuur
van Utrecht in zijnen dienst op 9 Juli 1499 ook
aan  Bourven  van Leijen  en  Aelbert Storm als
hoofdmannen met 102 soldaten.
Met dank aan Theo van Deijl
Meynema Eba Selkaz. Van den Olde Ouwer         1498 Zie Rommertsma
Rommerstma Barre MCCCXCVIII Dit sint die houelingen, die doe gheslaghen worden wtten Seuen wolden, als Barra Rommertsma van Rotna, Eba Selkaz. Meynema van den Olde Ouwer, MeynaSywrdsz vander Haula. Dese Slach geschiede op het Roode Clijf. 1498 Gesneuveld in de slag bij Laaksum(Friesland),
Pier Winsemius, Chronique van Vrieslant (folio 358) zoals te lezen is in Petrus Jacobsz van Thabor,Historie van Vrieslant (blz. 134)
Met dank aan Jacobus Knol
Storm Albert Zie van Deijl 9-7-1499 Zie van Leijen
Sywrdsz Meyna Vander Haula                  1498 Zie Rommertsma
Tunync Claes Hootman over vijfendertig Leidse 'wapentuyers', samen 1420 Trekken er achttien dagen op uit om Jan van
(veel later Tuning) met Jacop Floriisz Beieren gewapende bijstand te verlenen tegen
Jacoba van Beieren. Leiden is in datzelfde jaar
na een beleg ingenomen.
Vlierden, van Jan 1478 Hij kreeg 54 Rijnsgulden van de  ingezetenen van 
de vrijheid van Oirscot wegens dienst met 4
rijsigen perden en de knechten in de wapenen in
plaats van 12 mannen te voet in afslagen van 
38 man te voet, twee maanden in Vranckrijck en
op de frontieren van Gelre ten behoeve van de
hertog van Brabant.
Bossche Protocollen 1478 f.91/91v
Met dank aan Peter van Son
Zuylen van Nijevelt, van Hendrik Geb. ca 1440. Stichts veldheer, bekend van de 8-5-1483 Overleden te Utrecht (gesneuveld in de straten van Utrecht)
Hoekse en Kabeljauwse twisten. Wikipedia
Wikipedia