Franse troepen

 

  Franse Regimenten  
    Door de jaren heen hebben diverse korpsen, samengesteld uit Franse soldaten, deel uit gemaakt van het Staatse Leger. Ieder van deze korpsen heeft uiteraard zijn eigen geschiedenis. Daarnaast hebben zich ook zaken afgespeeld die op meerdere korpsen betrekking hebben gehad. Deze gaan we alhier behandelen.  
    A Rond 1609 wenste Koning Hendrik IV van Frankrijk de verdeling der 4000 Fransen over de regimenten (in Staatse Dienst) van Châtillon en Béthune te handhaven: elk samengesteld uit een kolonels-compagnie van 200 en 18 compagnieën van 100 hoofden.  
    B Aangezien het regiment Béthune slechts 17 gewone compagnieën telde, moest daarbij een nieuwe (18e) compagnie gevoegd worden, waarvoor de Koning het bevel toevertrouwde aan François de Laubespine, heer van Hauterive, later chef van een der regimenten (IR615a) (Resolutie Staten-Generaal 24 mei 1609).  
    C Een resolutie der Staten-Generaal d.d. 20 juni 1609 (begin van het Twaalfjarige Bestand) betrof het reglement op het onderhoud der regimenten infanterie vanChâtillonBéthune en de beide Franse vanen in Staatse Dienst. De betaling geschiedde volgens overeenkomst van 22 juni door Holland uit 's-Konings jaarlijkse subsidie van £ 600.000; ter verantwoording tegenover de Koning had tweemaal 's jaarlijks een monstering plaats (Resolutie Staten-Generaal 30 mei, 12 dec. Res. H. 16 juli 1609)  
    D Kolonel d'Hauterive (IR602c) is samen met 2 andere Franse officieren in Staatse dienst, n.l. kolonel-generaal Gaspard de Coligny, Graaf (Hertog) van Châtillon (IR599b) en luitenant-kolonel-generaal baron de Coutomer (= Antoine de Sainct Simon, Baron de Courtomer (IR602c) zonder verlof toegetreden tot de zijde van ontevreden edelen (gekant tegen de z.g. Spaanse huwelijken van Lodewijk XIII met Anna van Spanje (ook Anna van Oostenrijk) en van haar broer de latere Philips IV met prinses Elisabeth van Frankrijk).  
    E De door het verdrag van St. Menehould (15 mei 1614) tot stand gekomen verzoening tussen de kroon en de misnoegde edelen, stemden de Staten-Generaal gunstig om de benoeming door den Koning van Châtillon (IR599b) tot kolonel-generaal en van Courtomer (IR602c) tot luitenant-kolonel-generaal te erkennen (Resolutie Staten-Generaal 10 mei 1614); bovendien bewilligden zij de samenstelling van een 3e regiment Fransen in Staatsche Dienst onder kolonel Hauterive mits zonder geldelijke bezwaren voor den lande.  
    F De beide bestaande regimenten Châtillon,en Béthune, van elk 19 compagnieën, moesten tot samenstelling van dit derde regiment (IR615a) 5 compagnieën afstaan, zodat zij respestievelijk 14, 14 en 10 compagnieën telden. De staat van oorlog werd alleen verhoogd met de tractementen van de regimentsstaf (kolonel, luitenant-kolonel, sergeant-majoor, kwartiermeester en provoost)(Resolutie Staten-Generaal 26 en 30 juli 1614).  
    G De reorganisatie kwam pas in 1615 tot uitvoering; tevens werden twee compagnieën met 25, en één compagnie met 50 man verminderd ten einde alle compagnieën op 100 hoofden te brengen. Hiertoe moesten worden afgedankt de onbekwaamsten, ook zij die geen Fransen waren, uitgezonderd edellieden, bij de korpsen dienende om de Franse taal te leren (Resolutie.Staten-Generaal 23 nov., 1 dec. 1615)  
  H Als chef van het nieuwe Franse regiment trad op François de Laubespine, heer van Hauterive (IR615a)  
    I Ofschoon ook voor de Franse regimenten, die veelal over zee werden aangevoerd, het loopgeld aanvankelijk £4 bedroeg, verdubbelde de regering dit bedrag bij de verklaring van den kolonel Hauterive (IR615a), dat hij zich niet met £4 kon vergenoegen, strekkende tot vermindering ende misachtinge van hunne natië (Resolutie Staten-Generaal 13 jan. 1621)  
    J In 1621 werden alle compagnieën der 3 regimenten ChâtillonBéthune en Hauteriveversterkt tot 120 hoofden. Kolonel Hauterive ontving vergunning om de kolonels-compagnie tot 200 (Resolutie Staten-Generaal 2 febr., Resolutie Raad van State 5 febr. 1621) en de luitenant-kolonel Vitenval (IR599b) om zijne compagnie tot 150 hoofden te versterken.  
    K De Franse kapiteins konden hunne recruten slechts 'steelsgewijze'' bekomen, uit vrees der Franse regering, dat zij zich naar La Rochelle zouden begeven (Resolutie Staten-Generaal 24 sept. 1622)  
    L De hervatting van de vijandelijkheden in 1621 (einde Twaalfjarige Bestand) gaf den Staten-Generaal aanleiding om de Franse regering te herinneren dat Prins Maurits beschikte over alle militaire ambten, ook bij de Franse korpsen. Zulks was te meer nodig, wijl de meeste Franse hoofdofficieren meer tijd in hun vaderland dan bij hun korps in de Republiek doorbrachten (Resolutie Staten-Generaal 17 dec. 1621): inzonderheid Châtillon, die hoewel protestant in hoge gunst des Konings stond en op 10 maart 1616 tot gouverneur van Aigues Mortes, den 11den februari 1622 tot Maarschalk van Frankrijk was benoemd. Meermalen werd voor hem en anderen de uitbetaling van tractement gedifficulteert, toch eindigen de Staten met te betalen, zelfs wanneer Franse officieren van verschillende rangen een extra-ordinaires-jaar-traktement vroegen (Resolutie Staten-Generaal 7 juli 1623)  
    M In 1624 kreeg kolonel Hauterive het bevel over de Fransen en de Walen bij de verdediging van Breda (Breda werd door de Spanjaarden in dat jaar heroverd op Prins Maurits)  
    N Het in 1615 uit 10 compagnieën samengestelde regiment (IR615a) werd in 1624 uitgebreid met 4 compagnieën van 120 man, zodat de drie regimenten toen elk 14 compagnieën telden (Resolutie Staten-Generaal 25 juli 1624)  
    O In 1625 aanvaardde de hertog van Candalle, het vorig jaar herwaarts gekomenomme te toonen zijn couragie ende suffisance tegen den vijand het bevel over een vierde regiment Fransen (IR625a) in Staatse Dienst (Resolutie Staten-Generaal 2 sept. 1624)  
     
  Bronnen  
  Het Staatsche Leger, deel 3 en 4 door F.J.G. ten Raa en F. De Bas, aantekeningen door Jan Lefeber  
     
 
IR599b 1599-1795, Fransen1772 Nationalen 51795 1e bat: bij 1e bat 1e Halvebrigade, 2e bat bij 2e bat 2e Halvebrigade.  
1599 de Teligny, 1601 de Coligny, 1602 Béthune, 1603 de Coligny, 1648 de Hautcourt, 1655 Durfort d'Autiège Père, 1668 d'Arminvillars, 1672 de Villamair, 1674 de Grandière, 1674 de Rocque-Cervière, 1678 de Tassin de Torsay, 1709 de Chavonnes, 1715 de Carpenter, 1717 van Els, 1728 des Villattes, 1785 Pallardy, 1791 des Villattes  
 
 
IR602c 1602-1674, Fransen, 1674 opgeheven.  
1602 de Hallot, 1605 Béthune, 1613 de Courtomer, 1629 Perponcher de Maisonneuve, 1645 de Rechine de les Loges, 1649 de Hallart, 1661 de Montbas, 1668 le Vasseur de Huyle et Thouars  
 
 
IR615a 1615-1674, Fransen, 1674 opgeheven.  
1615 de Laubespine de Hauterive de Châteauneuf  
 
 
IR625a 1625-1678, Fransen, 1678 opgeheven.  
1625 de Candalle, 1639 de Buat, 1641 d'Estrades, 1668 de Tassin de Torsay  
 
 
IR634b 1634-1674, Fransen, 1674 opgeheven.  
1634 de Charnacé, 1637 de Douchant, 1658 Taillefer de Moriac  
 
 
IR673j 1673-1673, Franse deserteurs, 1673 niet tot stand gekomen.  
1673 de Courval  
 
 
IK793a 1793-1795, capitulatie met F.F. de Béarn Graaf van BegonFranse Emigranten,Korps van Béontevens cavalerie1795 uit Nederlandse Dienst ontslagen.  
 
IK793b 1793-1795, capitulatie met C.E. Markgraaf van DamasFranse Emigranten,Korps van Damastevens cavalerie1795 uit Nederlandse Dienst ontslagen.  
 
IK794a 1785-1785, 1794-, Franse EmigrantenKorps van de Prins van Rohan, ook wel Corps van de Lega genoemd, tevens cavalerie 1795 uit Nederlandse Dienst ontslagen.  
1794 van Rohan  
 
 
IK794b 1794-, Franse EmigrantenVrijkorps van de Graaf van Luningen ook welCorps van Luninck genoemd, 1795 uit Nederlandse Dienst ontslagen.  
1794 van Luningen  
     
  Franse vanen  
    Bij opmerking C staat vermeld: Een resolutie der Staten-Generaal d.d. 20 juni 1609 (begin van het Twaalfjarige Bestand) betrof het reglement op het onderhoud der regimenten infanterie van Châtillon, Béthune en de beide Franse vanen in Staatse Dienst. Het is nog enigzinds onduidelijk wat er met de beide Franse vanen bedoeld wordt. Vermoedelijk zijn het de vanen van Jaques de Beaumont (1598-1668) en die van Pierre du Four Heer van le Metz (1607-1668). Gezien de Frans aandoende namen der officieren zou b.v. ook de vaan vanJean François de la Salle (1599-1753) hiervoor in aanmerking kunnen komen. Nader onderzoek in de bron, (resolutie der Staten-Generaal d.d. 20 juni 1609), zou mogelijk voor een definitieve duidelijkheid kunnen zorgen.  
     
Dutch regiments