De subsidie-troepen uit het Prinsbisdom Munster

 

Een van de kleinere vorsten die subsidie-troepen leverde was het Prinsbisdom Münster, ontstaan, na de val van het Hertogdom Saksen in de strijd tussen Heinrich dem Löwen en Friedrich Barbarossa, in 1120 uit het Bisdom Münster. Bisschop Hermann I. von Katzenelnbogen verkreeg de titel Prinsbisschop en daarmee de rechten van een landheer over het Prinsbisdom, dat groter was dan het oorspronkelijke bisdom. De Kern vormde het Oberstift Münster. Dit strekte zich in zijn bloeitijd uit van Warendorf, de Lippe en de huidige Nederlandse grens tot rond om de stad Münster. Een smalle corridor over Rheine voerde tot aan het Graafschap Lingen naar het aansluitende Niederstift Münster, een bijna even groot gebied tussen de huidige Nederlandse grens, Papenburg, Cloppenburg en Damme. Enclaves in het Prinsbisdom waren de Graafschap Steinfurt en het gebied rond Gemen. Het Prinsbisdom Münster behoorde tot de Niederrheinisch-Westfälischen Reichskreis.

 

In 1534 namen de Wederdopers bezit van Münster en verjaagden de bisschop en alle katholieken. Een jaar herstelde de bisschop zijn macht. Helaas werd in 1535 besloten tot dedie Reichsexekution tegen de stad, waardoor ze tot 1553 haar onafhankelijkheid verloor. Pas met de komst van de Pruisische troepen in hun strijd tegen Napoleon in 1802 verloor het bisdom zijn wereldlijke macht definitief.

 

Alliantie-verdrag

Op 18 maart 1695 ondertekenden de Staten-Generaal, Engeland en de keizer het Alliantieverdrag van Den Haag. Munster wilde de Haagse Alliantie gebruiken om er enkele voordelen uit te putten. De verdediging van het Münsterse grondgebied werd hierdoor grootschaliger georganiseerd. Dankzij de militaire subsidies kon het bisdom haar leger aanzienlijk uitbreiden. De grootmachten garandeerden in de verdragen bovendien de integriteit van het Münsterse territorium.

 

Subsidie-verdrag

Bisschop Friedrich Christian van Münster was, evenmin als zijn voorganger Christoph Bernhard von Galen, de Staten-Generaal gunstig gezind. Met moeite slaagden die erin om tijdens de Negenjarige Oorlog (1688-1697) een subsidieverdrag met Münster af te sluiten. Volgens dit verdrag moest Friedrich Christian 6.316 soldaten zou leveren. Als financiële vergoeding betaalden de Staten-Generaal en Engeland 40.000 Hollandse gulden aan Münster. Hier tegenover dicteerden de grootmachten een aantal voorwaarden. Het Münsterse leger werd weliswaar gehuurd, toch werd Münster geacht om op te draaien voor de onderhoudskosten.

Later, rond de aanvang van de Spaanse Successieoorlog sloot het prinsbisdom Münster twee belangrijke subsidieverdragen af. Het Ahauser Alliantieverdrag van 17 oktober 1701 bepaalde de levering van 2.000 soldaten aan de Republiek. In ruil voor dit contingent ontving Münster een subsidie ten bedrage van 100.000 ecu in Hollands geld. Voor het jaar 1702 zouden de Staten-Generaal 50.000 ecu uitbetalen, en 40.000 ecu voor 1703. De Münsterse bisschop voorzag het contingent uit eigen financiële middelen in het onderhoud.

Het contingent zou worden opgesplitst in 1.600 infanteristen en 400 cavaleristen. De afdeling infanterie werd verder onderverdeeld in twee bataljons van elk 800 man. De bataljons bestonden vervolgens elk uit 8 compagnies van telkens 100 infanteristen. Het cavalerieregiment werd geproportioneerd in 6 compagnies van elk 66 ruiters. Als uitzondering gold de compagnie van de kolonel. Deze compagnie bevatte 4 man extra als staf.

Het tweede belangrijke subsidieverdrag werd afgesloten terwijl de Spaanse Successieoorlog reeds uitgebarsten was. Naast de Staten Generaal ondertekende Engeland het verdrag met het bisdom Münster. Deze Haagse Conventie van 2 maart 1703 verstrekte de Staten-Generaal en Engeland een tweede Münsters contingent. De Staten-Generaal betaalden hiervoor aan hun kant een werfgeld van 60.000 ecu of 150.000 Hollandse gulden. Münster behoorde nog te onderhandelen met Engeland over het tweede deel van de subsidies. Eveneens werd bepaald dat Münster voor het eerste contingent van Ahaus vanaf 1703 een jaarlijkse subsidie ten bedrage van 40.000 ecu zou krijgen van de Republiek. Dit nieuwe tweede contingent behoorde door de Staten-Generaal en Engeland gezamenlijk op regelmatige wijze betaald te worden. Hierdoor werd het bisdom verlicht van de soldij en het onderhoud van dit tweede contingent.

Het tweede contingent bevatte 2.400 infanteristen. Het contingent was opgedeeld in drie bataljons van telkens 800 man. Elk bataljon bestond uit 8 compagnies van elk 100 man.

Een aanslepende financiële kwestie over een achterstallige schuld van Engeland zorgde ervoor dat Münsterse bisschop Friedrich Christian zijn troepen niet uit het bisdom liet vertrekken. De Münsterse subsidietroepen namen tijdens het campagnejaar 1702 dan ook niet deel aan de veldtocht in Keulen. Daarom verwachtte de Haagse Alliantie in het voorjaar van 1703 de komst van de twee subsidiecontingenten tegelijkertijd. Op 29 april arriveerden de Münsterse troepen uiteindelijk in Bonn.

De situatie veranderde drastisch toen bisschop Friedrich Christian op 5 mei 1706 overleed. De verkiezing van de opvolger werd nu van cruciaal belang voor de toekomstig existentie van de subsidieverdragen. De Staten-Generaal begrepen meteen dat de nieuwe Münsterse bisschop hen welgezind moest zijn. Daarom greep de Republiek diepgaand in bij de Münsterse bisschopsverkiezingen van 1706-1707.

De Staten-Generaal zochten van meet af aan een kandidiaat in de Münsterse verkiezingen die akkoord ging met de handhaving van de subsidieverdragen. De juiste kandidaat troffen de Staten-Generaal aan in de persoon van Franz Arnold, de bisschop van Paderborn. Hij willigde de voorwaarden onverwijld in. Aan de ene kant stonden de Staten-Generaal volledig achter Franz Arnold, de bisschop van Paderborn. Aan de andere kant steunde keizer Jozef I zijn neef en bisschop van Osnabrück, Karl Joseph van Lotharingen.

Na de mondelinge instemming legden de Staten-Generaal en Franz Arnold de overeenkomst op 8 juli 1706 ook op papier vast. In het verdrag verplichtte Franz Arnold zich om alle verdragen en conventies, die zijn voorganger had afgesloten, te bevestigen en te hernieuwen. De Staten-Generaal ratificeerden het verdrag reeds op 13 juli 1708. Nadat de twee partijen elk apart hun kandidaat op 30 september 1706 tot bisschop van Münster hadden verkozen, kwam Franz Arnold zijn belofte aan de Republiek na.

Een ernstige crisis stond op het punt om uit te barsten. De kandidaten van zowel de keizer als de Staten-Generaal stuurden Münsterse troepen naar de strategisch belangrijke plaatsen in de stad Münster. Een rampscenario leek werkelijkheid te worden: de uitbraak van een Münsterse Successieoorlog. Zover is het echter nooit gekomen. Uiteindelijk bond keizer Jozef I in en Franz Arnold werd de nieuwe bisschop van Münster.

Op 3 oktober 1706 bij de Conventie van Münster werden de verdragen van Ahaus van 1701 en van Den Haag van 1703 werden opnieuw herbevestigd en hernieuwd. Dit alliantieverdrag liep pas twaalf jaar na de toenmalige oorlog ten einde. Tenslotte werden Franz Arnold en de Staten-Generaal het eens dat ze als de situatie zich voordeed nog een engere alliantie ter bescherming van hun staten zouden aangaan. Deze engere alliantie werd twee jaar later een feit met de ondertekening op 21 juli in Münster 1708. Nogmaals werd de vriendschap tussen Münster en de republiek aangehaald. Een nieuwigheid was echter de bepaling dat dit verdrag ook zou blijven gelden tussen de Staten-Generaal en de opvolgers in spe van Franz Arnold.

Tijdens tijdens de kalme winterperiode zochten de zeemachten actief naar de broodnodige troepenaanvulling. Hiermee wilde men in het voorjaar van 1709 het offensief heropstarten. Reeds in december 1708 kwam een extra Münsters bataljon ter sprake was, dit werd realiteit in het jaar 1709. De bronnen zijn echter uiterst spaarzaam over de details betreffende dit extra bataljon. Daarom kunnen we slechts de lijn van de twee vorige subsidieverdragen doortrekken tot deze aanvullende subsidieovereenkomst. Vermits de bataljonsstructuur in de vorige subsidieverdragen steeds op dezelfde methode was vastgelegd, zal de structuur vermoedelijk ook van toepassing geweest zijn op dit extra bataljon. Daarom bevatte het infanteriebataljon van 1709 kennelijk 8 compagnies van telkens 100 man. Op deze wijze werd het bataljonstotaal op 800 man gebracht. Dit extra bataljon bracht het totale aantal subsidietroepen van Münster tijdens de Spaanse Successieoorlog op 5.200 man.

 

Contingent van de Bisschop van Münster: Friedrich Christian von Plettenberg-Lenhausen 1688-1706

Lijst van oprichting van de 3 regimenten van infanterie van de Bisschop van Münster die ten dienste van de Staten-Generaal van de Verenigde Provincies zijn overgegaan die volgens de overeenkomst van 13 maart 1703 worden verenigd, om deel van de 20.000 mannen uit te maken.

 

Compagnieën

Elk regiment is uit 8 compagnieën van 100 mannen samengesteld.

 Lijst van een compagnie infanterie  de 42 dagen      Gulden
 1 kapitein                                            150 - -
 1 luitenant                                            45 - -
 1 vaandrig                                             40 - -
 3 sergeants                                            72 - -
 3 onder-officieren                                     66 - -
 3 korporaals, á 20 gulden                              60 - -
 16 appointés á 14 fl.                                 224 - -
 1 solliciteur                                          12 - -
 2 tamboers                                             24 - -
 69 schildwachten                                      845 - -
                                     de 42 dagen      1538 5 -
                                     de lopende maand 1114 0 2
 

De kapitein-luitenant van de Kolonel heeft daarboven de betaling van luitenant

                                     de 42 dagen        25 - -
                                     de lopende maand   18 2 1

 lijst van de Staf                   de lopende maand Gulden
 1 kolonel                                             300  - -
 1 luitenant-kolonel                                   100  - -
 1 regiments kwartier-meester                           80  - -
 1 adjudant                                             38  7 6
 1 auditeur (toehoorder?)                               34 15 -
 1 priester                                             34 15 -
 1 chirurgijn-majoor                                    32 11 -
 1 tamboer-majoor                                       14  - -
 6 hoboïsten                                            53  3 9
 1 prevoost                                             14  9 8
 1 bediende                                              9  8 3
                                     de lopende maand  730  2 -
                                     de 42 dagen      1008  2 8
 

De 3 regimenten worden door een Generaal Major besteld van wie de betaling met die van zijn hulp van kamp de 42 dagen 576 Fl. 6 S doet. 10

Begint de betaling van de Troepen van Münster, volgens artikel 6 van de Overeenkomst, 25 van de lopende maand.

 

Kolonel

 Friedrich Christian von Plettenberg-Lenhausen 1688-1706

 Franz Sigismund von Elberfeldt, @ III-V; VII; VIII; XI kolonel van een
          Münsters regiment infanterie in Hollandse dienst.
          Staatsche Leger, VIII, bd.III, later generaal-majoor

 Georg Levin von Nagell, IX Münsters kolonel van de infanterie, in
          Nederlandse dienst, later brigadier

 Franz Anton, Freiherr von Landsberg, XVIII (overl. 1727) Münsters
          officier; luitenant-generaal in Münsterse dienst; 1701 kolonel
          van een Münsters regiment infanterie in Nederlandse dienst.
          Fahne, Kölnischen, Jülichschen und Bergischen Geschlechter, I,
          238, later brigadier

 Friedrich Gottfried von Hünerbein,. X Münsters officier; kolonel van een
          Münsters regiment infanterie in Nederlandse dienst, 1701.
          Staatsche Leger, VIII, bd.III.

 Andreas von Schwarts, IV; XI Münsters kolonel in Nederlandse dienst

 von Düren
 

Overige officieren, niet in regimenten plaatsbaar

 N.N. Vogedes, V N.n.g. Commissaris van de Münsterse regimenten in dienst
          van de Staat.

 Daniel von Kuttschrütter, XI (1648-1720) Afkomstig uit Saksen; officier
           achtereenvolgens in Münsterse, Paltsische en Nederlandse dienst;
           aanwezig bij de overtocht van Willem III 1688; kapitein in het
           regiment Birkenfeld/Van Huffel; zwaar gewond bij Malplaquet;
           1711 gepensioneerd. Nederlandsche Leeuw 68, (1951), 319.
 

Bataljons

De navolgende data zijn bekend:

 

1e contigent

vlgs. Ahauser Alliantieverdrag van 17 oktober 1701

2e contigent

vlgs. Haagse Conventie van 2 maart 1703

3e contigent

1709

Krijgsverrichtingen

 00-00-1703 belegering van Bonn, 1e en 2e contigent
 30-06-1703 slag bij Ekeren, de Münstersche generaal-majoor von
            Elberfeldt
 28-10-1703 slag bij de Mehaigne, brigadier Nagel
 00-08-1706 beleg van Menen, generaal-majoor von Elberfeldt
 

Garnizoensplaatsen

 1706 Oostende (von Landsberg)
 1706 Maastricht (Nagel)
 1706 Luik (winter) (Nagel)

 

 

Bronnen:

Guerre de succession d'Espagne; etat des troupes door Jean-Louis Vial

"Amitié; sincêre?" Het prinsbisdom Münster en de Haagse Alliantie tijdens de Spaanse Successieoorlog (1701-1714) door Kristof Selleslach

Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (onder de knoppen > Onderzoek > Projecten > Brieven Anthonie Heinsius 1702-1720)