Het Staatse Leger 1572-1795

 

Voorafgaande aan de vorming van het Staatse Leger kwamen de Nederlandse gewesten in opstand onder leiding van Willem van Oranje tegen de Spaanse Koning.

Nadat men in enkele gewesten de Spanjaarden had verdreven was de weg vrij om reguliere troepen te werven, die uiteindelijk het begin vormen van het Staatse Leger.

Vanaf 1572 waren de verschillende Staten van de gewesten in staat eigen regimenten aan te werven. De oudste vermelding hiervan is de commissie (aanstelling) van jonkheer Diederik Sonoy, op 20 april 1572, als gouverneur van West-Friesland en Waterland en chef van de troepen in zijn gouvernement. Iets later, n.l. op 6 augustus van hetzelfde jaar, kreeg jonkheer Alexander de Zoete de Lake een commissie als gouverneur van Walcheren en chef van de troepen in Zeeland. Andere gewesten volgden daarna, zodra ze bevrijd waren.

De benaming van deze troepen is veelal verwarrend, slechts weinigen hebben een vaste officiŽle naam, de meesten dragen de naam van hun kolonel. Deze veranderde natuurlijk wanneer een nieuwe kolonel benoemd werd. Daarom zijn de onderdelen voorzien van een nummer op volgorde van de oprichting. Om het geheel nog ingewikkelder te maken, niet alle compagnieŽn van een regiment lagen per definitie in dezelfde garnizoensplaats, vandaar dat vele soldaten in de bronnen genoemd worden, niet onder de naam van hun regimentscommandant, maar onder de naam van de compagniecommandant.

Infanterie

De infanterie was verdeeld in vendels of regimenten, bestaande uit een (sterk wisselend) aantal compagnieŽn. Ook het aantal manschappen per compagnie verschilde nogal. Na de de reorganisatie van 1752 dragen de regimenten niet alleen een vaste naam (b.v. Regiment Nationalen Nr. 1), maar bestaan ze uit meestal uit twee bataljons van ieder 7 compagnieŽn.

 

Cavalerie

De cavalerie was oorspronkelijk verdeeld in vanen. In 1600 bestaan er al vierendertig vanen en in 1635 maar liefst tachtig. Deze bestonden uit 60-150 man, die afhankelijk van hun opleiding, uitrusting en bewapening dragonder, harquebussier, karabinier, kurassier, lancier of ruiter genoemd werden. Voor veldtochten werden deze vanen verenigd in tijdelijke regimenten onder een kolonel, die gedurende de marsen en gevechten het bevel voerde.

In 1635 werden uit al deze vanen 10 (nu blijvende) regimenten gevormd van 2 eskadrons van ieder 6 compagnieŽn. Hier bij bleven 2 vanen over n.l. dat van Jhr. Barthold Starckenborch, dat in 1648 het eskadron Gardes du Corps werd, en dat van Prins Frederik Hendrik (in 1625 reeds Gardes te Paard genoemd).

In 1645 moesten deze 10 regimenten enkele compagnieŽn afstaan aan een tweetal nieuw te vormen regimenten. De deze wijze ontstane 14 verschillende cavalerie-onderdelen (Gardes te Paard, Gardes du Corps, de 10 regimenten van 1635 en de 2 regimenten van 1645) waren nog steeds ongelijk van sterkte. Tot 1716 bestonden regimenten uit 1 tot 4 eskadrons, ieder bestaande uit 2-3 compagnieŽn met een sterkte van 45-100 paarden per compagnie.

Op 24 maart 1716 nam de Staten-Generaal een resolutie aan waarbij, bij het overlijden van ťťn der kolonels, de kleinere regimenten opgingen in de grotere regimenten. Zo ontstonden uiteindelijk regimenten bestaande uit 4 eskadrons van elk 2 compagnieŽn.

 

Artillerie

De leiding van de artillerie te velde berustte sedert 1576 bij een generaal der artillerie, die in 1594 generaal van het geschut werd genoemd en in 1625 meester-generaal der artillerie. Sedert 1577 werd ook een luitenant-generaal der artillerie benoemd. Zowel de generaal als de luitenant-generaal hadden een rang en functie bij de infanterie.

Onder prins Willem III werden kapiteins aangesteld, die een compagnie artillerie commandeerden, maar dit waren geen blijvende onderdelen zoals bij de infanterie en de cavalerie.

In 1674 werd de kolonel der infanterie Johan de Bye van Albrandsweerd aangesteld tot kolonel der artillerie, maar voorlopig met dezelfde instructie als de vroegere luitenant-generaal der artillerie, dus onder de generaal-majoor der infanterie Willem Adriaan Graaf van Hoorne, die sedert 1672 meester-generaal der artillerie was.

In 1677 werd het Regiment Artillerie opgericht waarvan Johan de Bye van Albrandsweerd commandant werd en waarin de toen bestaande zes compagnieŽn permanent werden opgenomen. In 1678 werden twee compagnieŽn opgeheven, maar het regiment bleef bestaan met dezelfde status als dat van een regiment infanterie en cavalerie. In 1698 werden 4 nieuwe compagnieŽn opgericht. Een volgende uitbreiding volgde eind jaren 1740: 4 compagnieŽn 1747, ťťn in 1748 en twee in 1749.

In 1752 werden de compagnieŽn verdeeld over 3 bataljons samengesteld. Het is niet mogelijk de compagnieŽn te nummeren, daar deze herhaalde malen van bataljon veranderden en in het bataljon steeds de precedentie hadden naar de rang van hun commandant. In 1785 werd het regiment uitgebreid met een vierde bataljon van vijf compagnieŽn, wat uiteraard een vernummering der bataljons tot gevolg had. De volgende uitbreiding volgde in 1793 met een vijfde bataljon van vijf compagnieŽn. Hierbij kregen de compagnieŽn tevens een vaste benaming.

Een laatste uitbreiding volgde in 1793 toen een Regiment Rijdende Artillerie werd opgericht bestaande uit twee brigades van ieder twee compagnieŽn.

 

Genie

Het Wapen der Genie is niet ontstaan uit het Regiment Genietroepen, maar uit het Korps Ingenieurs dat in 1688 werd opgericht. Pas in 1776 kwam een verbinding met het Regiment Mineurs en Sappeurs tot stand doordat de inspecteur-generaal van fortificatiŽn tevens commandant werd van het regiment werd.

Mariniers

Vůůr 1763 bestonden er feitelijk geen mariniers. Wel hebben gedurende vele jaren diverse infanterie-regimenten deze rol vervuld.

Pas in 1763 werd er een regiment Mariniers opgericht Regiment Mariniers no. 19, in 1772 gevolgd door een tweede regiment Regiment Mariniers no. 21.

Beiden bleven echter feitelijk behoren tot de infanterie. Voor de duidelijkheid is er daarom een apart overzicht voor deze regimenten beschikbaar.

   

Zie ook:

WikiPedia